Център за социална рехабилитация и интеграция - ул. "Стефан Караджа" № 2

Адрес: п.к. 8800, гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа” № 2

тел.: 044/62 20 57; 0887835506

e-mail: cpp.sliven@gmail.com

Обща информация

Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ е форма на почасова подкрепа на деца/ младежи, свързани с извършване на рехабилитация и социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи в риск е услуга в общността, делегирана от държавата дейност с доставчик Община Сливен.


Капацитет

Капацитетът на ЦСРИ е 25 /двадесет и пет/ места.


Профил на услугата

Потребители на услугата са:

Деца/младежи в риск:

 • Деца/младежи в риск, с ограничена възможност за достъп до обществени ресурси и подкрепа - в насока интеграция, превенция на рисково поведение, наблюдение и подкрепа, посредничество и застъпничество с оглед достъп до обществени ресурси, подготовка за самостоятелен живот, деца в етнически обособени квартали на града и райони на област Сливен;
 • Деца/ младежи ползващи резидентни услуги или дневна грижа;
 • Деца/ младежи жертви на различни форми на насилие и експлоатация в насока терапевтична работа;
 • Деца/ младежи с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието;
 • Деца/ младежи участващи в правни процедури.

В ЦСРИ се предоставят следните дейности за подкрепа:

 1. Социална рехабилитация: Комплекс от консултативни дейности, чиято цел е да формират гражданска култура и активно поведение; Подпомагане на образователно и професионално обучение и ориентиране; Достъп до информация, Превенция на отпадането от образователната система; знания за законодателството в сферата на трудовата експертиза, пенсионно осигуряване, социално подпомагане, здравно обслужване; усвояване на умения за равнопоставен достъп до публични услуги.
 2. Когнитивна рехабилитация: Работа по индивидуално/ групово разработена програма за всеки потребител с цел овладяване на знания, умения и навици за придобиване на практически похвати за самообслужване, изпълнение на домашни задължения, полагане на грижи за личната хигиена, придобиване на обучителни и трудови навици, умения за работа съответстващи на състоянието на пoтребителя.
 3. Психологическа подкрепа.
  Консултации и различни терапевтични дейности съобразно индивидуалните потребности на потребителя.Психологическата подкрепа е насочена към възстановяване и поддържане на психологическото благополучие на потребителя и реализиране на групови и индивидуални мотивационни дейности с деца/младежи в риск и техните семейства; Превенция на проблемно поведение.
 4. Терапии:
  - Трудотерапия: Целта на трудотерапията е чрез трудови дейности децата / младежите да развият умения, за да постигнат максимална автономност от околните; да се повиши качеството им на живот и се увеличи шансът им за интегриране в общността. Задачите на трудотерапията са формиране на битови навици и трудови навици. Индивидуална, групова и занимателна трудотерапия: умения за почистване, грижа за дрехите;
  - Арт терапия: подобряване на фината моторика и логическото мислене. Развитие на творческите заложби. Занимания в малки групи с цел потребителя да направи промяна и да развие личностния си потенциал чрез използването на художествени материали и похвати в една сигурна и защитена среда;
  - Занимателна терапия, Игротерапия, Обучения за създаване на умения за независим живот. Атрактивни идеи за организиране и осмисляне на свободното време: празници, развлечения, тържества.
 5. Социални консултации: Предоставяне на информация в областта на социалната закрила за възможностите за подкрепа- съдействие при изготвяне на документи за явяване на потребителя пред ТЕЛК; съдействие при изготвяне на документация за получаване на социални помощи; Съдействие при работа с други институции; Консултиране и достъп да публични услуги.
 6. Подкрепа на деца отглеждани извън семейството /резидентни услуги, приемна грижа, семейство на роднини и близки/: Оценяване на нуждите на детето, консултиране, краткосрочна и/или дългосрочна подкрепа на детето.
 7. Работа с близкото обкръжение на потребителя: Консултиране относно специалните потребности на детето/ младеж; включване в групи; оказване на подкрепа и консултации с цел придобиване на увереност при грижите за дете/ младеж; спомагане за изграждане на доверителна връзка между детето/ младежа и близкото му обкръжение; семейно групови конференции; придобиване на умения на близките за справяне с конфликти. Изготвяне на Оценка на родителския капацитет.
 8. Мобилна услуга: Мобилни екипи работят на терен по конкретни случаи, работа с местната общност с цел превенция на отпадането от училище; реализиране на групови и индивидуални мотивационни дейности с децата/младежите и техните семейства; осъществяване на връзка между различните институции ангажирани в работата по случая; изготвяне на планове за интервенция.
 9. Работа по програми: Включване в групови програми в ЦСРИ и управление на свободното време. ЦСРИ разполага с набор от програми изготвени съобразно целевата група, които спомагат за изпълнението на дейностите заложени в плановете за грижа. Програмите са насочени към повишаване на капацитета на потребителите за успешно социално включване, личностно развитие, превенция на рисковото поведение (отпадане от училище, деца в конфликт със закона, жертви на трафик и насилие).

Синя стая

В ЦСРИ е сформиран екип от социални работници и психолози, специално обучени за подготовка и изслушване/разпит на дете, участник в правни процедури. Подготовката и разпита на децата, жертви на насилие или свидетели, се извършва по специална 10-стъпкова методика. Провеждането на разпита или изслушването се извършва по предварителна заявка към ЦСРИ от съдебния или досъдебния орган, Детска педагогическа стая или Отдел "Закрила на детето" към Дирекция социално подпомагане. За всяко изслушване на дете ЦСРИ уведомява писмено ДСП - ОЗД. Осигуряване на подкрепа на децата и родителите, които преминават през правни процедури. Изготвяне на специализирана оценка на деца в досег със закона; правни консултации.