Център за социална рехабилитация и интеграция - кв. "Република"

Адрес: гр. Сливен, кв. "Република" бл. 35

телефон: 044/626112, 0887835506

e-mail: csri.blind@gmail.com

Ръководител

Директор: Пепа Димова


Общ капцитет

Капацитетът на ЦСРИ е 30 /тридесет/ потребители.


Профил на услугата

ЦСРИ е форма на почасова подкрепа на Зрително затруднени пълнолетни лица със загубена работоспособност над 50%, свързана с извършване на рехабилитация и социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.


Дейности за подкрепа

В ЦСРИ се предоставят следните дейности за подкрепа:

 1. Социална рехабилитация: Комплекс от консултативни дейности, чиято цел е да формират гражданска култура и активно поведение; знания за законодателството в сферата на трудовата експертиза, пенсионно осигуряване, социално подпомагане, здравно обслужване; усвояване на умения за равнопоставен достъп до публични услуги, организиране на приемни, лекции, беседи; юридически консултации;
 2. Когнитивна рехабилитация: Работа по индивидуално/ групово разработена програма за всеки потребител с цел овладяване на знания, умения и навици за придобиване на практически похвати за самообслужване, изпълнение на домашни задължения, полагане на грижи за личната хигиена, боравени със средства, придобиване на обучителни и трудови навици, умения съответстващи на здравословното състояние. Работа по индивидуална или групова програма, съобразена с броя и нивото на увреждания степента на самостоятелност и спецификата на потребностите;
 3. Психологическа помощ и подкрепа: индивидуална и групова работа с потребителите за преодоляване на негативните последици от сензорния и физически дефицит (стрес, самоизолация, срам, гняв, агресия, протекционистично или неглижиращо отношение); разговори, беседи, тестове, консултации и тренинги за моделиране на поведението; позитивна мотивация за превъзмогване на проблемите; създаване на реалистична самооценка и очаквания; насърчаване на духовното израстване на всеки потребител, на правото да живее, изповядвайки собствените си ценности;
 4. Достъп до информация: Специализирана библиотека, фонотека: предоставяне на учебна и художествена литература и периодичен печат в достъпен формат:на уголемен шрифт, на релефно точков шрифт (Брайл), на технически носител (аудио касети и компакт дискове с "говорещи" и електронни книги) на принципа на заемната;
 5. Компютърна грамотност: обучение за работа чрез специализиран софтуер за незрящи "Jaws for Windows" и български синтезиран говор; овладяване на умения за писане, четене, текстообработка; работа с документи; ползване на Интернет, електронна поща, Skype, социални мрежи; работа с книги в MP3 и електронен формат.
 6. Брайлова грамотност: подготвителни упражнения за придобиване на тактилна чувствителност; запознаване със системата от релефно точкови знаци; писане с шило и плоча; четене на едностранен и двустранен печат; писане на брайлова пишеща машина;
 7. Мобилност и ориентиране в малкото и голямо пространство: диагностика и тестване на двигателните умения, степента на самостоятелност, обективното здравословно състояние и индивидуалната нагласа за обучаемост на ползвателите; ориентиране в позната и нова среда, ориентири; техника на безопасно придвижване;
 8. Основна рехабилитация на зрително затруднени: постигане на максимално възможната самостоятелност и независимост на лицата с увреждания; адаптиране към изискванията на средата и интегриране в обществото; адаптиране на домашната среда за компенсиране на трайно увредени функции; предоставяне и съдействие при снабдяване със специални индивидуални технически помощни средства;
 9. Сензорна стимулация: зрителна рехабилитация индивидуални занимания със слабовиждащи потребители за придобиване на умения за съхраняване и оптимално използване на остатъчното зрение; low vision терапия - ползване на тифлотехнически помощни средства "затворена телевизия", електронни, светещи, ръчни и настолни лупи; четене, писане, фокусиране;
 10. Здравни грижи: Проследяване срока на Експертното решение от ТЕЛК и оказване на съдействие при подготовка на документите за преосвидетелстване; предоставяне на актуална информация за напълно и частично платените от ЗОК лекарствени средства и клинични пътеки;
 11. Двигателна рехабилитация
 12. Трудотерапии:
  1. Ателие всекидневни умения - възстановяване и поддържане нивото на справяне в ежедневието, чистене, гладене, подреждане, самообслужване, полагане на грижи за лична хигиена и др.
  2. Ателие по готварство - обучение за работа с кухненски уреди и пособия; приготвяне на топли и студени напитки; сандвичи; супи; основни ястия; десерти; подреждане на маса; култура на хранене; посрещане на гости; поведение в ресторант.
  3. Ателие "Цветарство" - Отглеждане, аранжиране и грижи за цветя, като отговор на стремежа на човека да пресъздава красотата на природата и да я задържа по-близо край себе си.
 13. Арттерапия: дейности, подпомагащи клиентите да развият личностовия си потенциал чрез използването на художествени материали и похвати в една сигурна и защитена среда;
  1. Ателие Приложни изкуства: занимания в малки групи за стимулиране на положителни емоции и работа с пластични материали, хартия, картон.
  2. Ателие Оригами: развиване на чувството за симетрия и хармония. Подобряване на фината моторика, концентрацията на вниманието, тактилната чувствителност, микроориентирането и моментното възприемане на цялостния образ на предмета.
  3. Ателие макраме: усвояване на умения за изработване на изделия от канап, в които основен елемент е възелът като функция и декорация. Създаване на умения за планиране, чрез точен алгоритъм на операциите.
  4. Ателие папие маше: изработване на копия на различни предмети: плодове и зеленчуци, яйца, съдове от късчета хартия и лепило. Подобряване на финната моторика, тактилната чувствителност и усещането за креативност.
  5. Ателие по ръчно плетиво: създаване или възстановяване на умения за изработване на елементарни изделия.
 14. Музикална терапия: Умения за слушане и възпроизвеждане на музикални произведения; насърчаване на самостоятелната творческа изява; изграждане на верни критерии за красиво и грозно и възпитаване на естетически вкус.
 15. Игротерапия: развитие на спортни умения и навици за системни занимания; усещане за отборен дух; стимулиране и насърчаване на физическото и духовно израстване; откриване на собствените потенциали и ограничения, по-добро себепознание; подобряване на увереността, самоконтрола и инициативността; игри със специални брайлови шахмат, спортна табла, стрелба с лък, колоездене с Тандем, електронни игри; организиране на състезания, приятелски срещи, турнири.
 16. Социално включване и професионална реализация: запознаване на потребителите с възможностите за започване на подходяща работа по трудов договор, кандидатстване по мерките, предвидени в Закона за насърчаване на заетостта, за социално предприемачество и стартиране на собствен бизнес; овладяване на умения за изготвяне на проект, бизнес план.
 17. Социални консултации: предоставяне на информация за законодателството в сферата на социалното подпомагане, трудовата експертиза, пенсионното осигуряване, здравното обслужване; усвояване на умения за равнопоставен достъп до публични услуги; реализиране на регламентирани права, облекчения, преференции.
 18. Специализирани социални консултации: предоставяне на информационна, образователна, психологическа и практическа помощ на хората от близкото обкръжение на потребителите за поддържане на подкрепяща и стимулираща среда; активност за затвърждаване и поддържане на придобитите в процеса на работа умения и навици.
 19. Мобилна работа: посещение на потребители с тотално изгубено зрение, тежко болни и трудноподвижни ползватели в собствените им домове по заявка, по предварително определен график или при спешни случаи; предоставяне на стандартните и специализирани услуги съобразно условията в дома и в зависимост от конкретните нужди, мобилни услуги за самотно живеещи или потребители, чиито близки не са в състояние да ги придружават. Проактивна социална работа на терен. Изнесени мобилни услуги.
 20. Работа със семейството и близкото обкръжение - консултиране относно специфичните потребности на потребителя, включване в групи, обучение в мобилност и ориентиране за придружаване на зрителнозатруднени лица в семейството, придобиване на умения на близките за справяне с конфликти др.
 21. Свободно време, отдих и развлечения: осмисляне на свободното време на потребителя, отбелязване на национални и религиозни празници; честване на рождени и имени дни, излети до близки природни обекти, екологични пътеки, паркове, пикници, екскурзии до национални туристически обекти; посещение на културни събития – театър, концерти, изложби, музеи, посещение насродни социални услуги и др.

Принципи при предоставяне на услугите в ЦСРИ

 • Професионализъм, конфиденциалност,

 • Индивидуален подход към всеки потребител;

 • Ориентиране към високо качество и ефективност на работата.