Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване

ИП-Изработване на Подробен устройствен план за имот с индентификатор 67338.301.225, възложител "Строй Груп Илиеви" ЕООД
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2018 г., 15:55:48, размер на файла: 2.06MB ]

ИП-Изграждане на Инсталация за производство на леярски форми със самовтвърдяващи се смеси по метода no bake-ecofur, възложител "Булхим" ЕАД, в производствен цех собственост на фирмата с местоположение гр. Сливен, м. Асеновско дефиле №8
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2018 г., 15:55:32, размер на файла: 732.23kB ]

ИП - Реконструкция и модернизация на съществуваща ПСОВ, възложител "Е. Миролио" ЕАД
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 15:19:56, размер на файла: 17.96MB ]

ИП-Обособяване на площадка за извършване на дейности с неопасни отпадъци в гр. Сливен, област Сливен, община Сливен, Промишлена зона, поземлен имот с номер 67338.603.61 по КК на гр. Сливен с площ 1000 кв.м.
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2018 г., 16:44:17, размер на файла: 3.17MB ]

ИП - Увеличаване максималния капацитет на Клетка № 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа
[ Дата на публикуване: 28 септември 2018 г., 13:06:39, размер на файла: 5.05MB ]

ИП - Изграждане на обект Рибарник за спортен риболов и жилищна сграда в имот № 47980.10.306 - Калояна Маринова
[ Дата на публикуване: 26 септември 2018 г., 10:52:36, размер на файла: 5.19MB ]

ИП-Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 монтиран на площадката на Топлофикация Сливен ЕАД - ЕКО ЕНЕРГИЯ ХОЛДИНГ ООД
[ Дата на публикуване: 18 септември 2018 г., 10:18:17, размер на файла: 2.32MB ]

ИП-Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 монтиран на площадката на Топлофикация Сливен ЕАД - ЕНЕРГОПОНИК ЕООД
[ Дата на публикуване: 18 септември 2018 г., 10:16:49, размер на файла: 2.23MB ]

ИП-Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 на площадката на Топлофикация Сливен ЕАД - БУЛТРАШ АД
[ Дата на публикуване: 18 септември 2018 г., 10:14:50, размер на файла: 2.23MB ]

ИП - Изграждане на 4 автоматични наблюдателни станции (АНС) - пожаронаблюдателни кули на територията на областите Сливен и Ямбол, РДГ Сливен
[ Дата на публикуване: 17 септември 2018 г., 10:11:29, размер на файла: 318.34kB ]

ИП - Укрепване на свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ - селище Качулка, Община Сливен
[ Дата на публикуване: 16 август 2018 г., 14:26:27 ч., размер на файла: 204.40kB ]

ИП - Изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства на територията на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 09 август 2018 г., 14:26:46 ч., размер на файла: 2.98MB ]

ИП - Изграждане на собствен водоизточник за нуждите на предприятие имитиращи продукти
[ Дата на публикуване: 11 юли 2018 г., 14:26:58 ч., размер на файла: 2.43MB ]

ИП - Хладилна складова база за търговия на едро ТД ПОЛИОЛ ООД
[ Дата на публикуване: 04 юли 2018 г., 14:27:15 ч., размер на файла: 183.31kB ]

ИП - Преустройство на съществуваща базова станция на А1 България ЕАД с. Злати войвода
[ Дата на публикуване: 15 юни 2018 г., 14:27:30 ч., размер на файла: 2.06MB ]

ИП - Проучвателно-проектантски работи на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол на ОПУ
[ Дата на публикуване: 15 юни 2018 г., 14:27:45 ч., размер на файла: 4.93MB ]

ИП - Изграждане на оптични отклонения от опорната мрежа на А1 България -ЕАД с.Калояново
[ Дата на публикуване: 15 юни 2018 г., 14:28:00 ч., размер на файла: 2.18MB ]

ИП - Въвеждане в експлоатация на чилърна система в съществуващо производствено хале
[ Дата на публикуване: 11 юни 2018 г., 14:28:17 ч., размер на файла: 2.15MB ]

ИП - Изграждане на утаители в м-ст Ченгене шили, с. Струпец
[ Дата на публикуване: 11 юни 2018 г., 14:28:36 ч., размер на файла: 11.36MB ]

ИП: Разширение на действаща площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на резервни части с добавяне на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали в рамките на целия имот с идентификатор 67338.44.1
[ Дата на публикуване: 29 май 2018 г., 14:28:46 ч., размер на файла: 799.73kB ]

ИП - Изравняване настилката на пътя за село Злати войвода, с цел приобщаване на земя, собственост на фирмата към пътната инфраструктура
[ Дата на публикуване: 21 май 2018 г., 14:37:31 ч., размер на файла: 1.12MB ]

ИП - Закупуване и въвеждане в експлоатация на автоматизирана яцесортировъчна машина - ЕКО ФАРМ 2005
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 14:38:41 ч., размер на файла: 489.98kB ]

ИП - Генериране на отпадъци с код 17 04 05 - Чугун и стомана и 17 04 02 - Алуминий
[ Дата на публикуване: 30 април 2018 г., 14:39:07 ч., размер на файла: 6.04MB ]

ИП - Експлоатация и стопанисване на трайни насаждения праскови
[ Дата на публикуване: 27 април 2018 г., 14:39:23 ч., размер на файла: 677.55kB ]

ИП - Преотреждане на имот за неземеделски нужди, изграждане на автосервиз, автокъща и допълващо застрояване към тях
[ Дата на публикуване: 26 април 2018 г., 14:41:11 ч., размер на файла: 509.08kB ]

ИП - Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК Рек-арт-2
[ Дата на публикуване: 11 април 2018 г., 14:41:26 ч., размер на файла: 554.26kB ]

ИП - Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК Рек-арт-1
[ Дата на публикуване: 11 април 2018 г., 14:41:43 ч., размер на файла: 718.77kB ]

ИП - Изграждане на площадка за предварително третиране, рециклиране на строителни отпадъци и съхранение на земни маси в ПИ с идентификатор 67338.602.102 гр. Сливен, община Сливен, област Сливен
[ Дата на публикуване: 02 април 2018 г., 14:42:01 ч., размер на файла: 911.80kB ]

ИП - Спешно отделение и отделение по транфузионна хематология на МБАЛ д-р Иван Селимински АД
[ Дата на публикуване: 16 март 2018 г., 14:42:18 ч., размер на файла: 1.06MB ]

ИП - Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия обслужвана от ВиК Сливен
[ Дата на публикуване: 12 март 2018 г., 14:42:44 ч., размер на файла: 15.05MB ]

ИП - Разширение птицеферма за стокови кокошки-носачки, Екофарм, с. Панаретовци
[ Дата на публикуване: 06 март  2018 г., 14:43:04 ч., размер на файла: 407.35kB ]

ИП - Укрепване на активна част на свлачище на територията на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - селище Качулка, Община Сливен"
[ Дата на публикуване: 01 март 2018 г., 14:43:32 ч., размер на файла: 2.44MB ]

ИП - Изграждане на нова инсталация за производство на топлина с топлопреносител гореща вода базирана на слънчевитръбни панели
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2018 г., 15:47:14 ч., размер на файла: 472.71kB ]

ИП - Смяна предназначението на терен с големина 42.345 дка в рамките на концесионната площ с цел разширяване добивната дейност на дружеството с възложител Динас АД
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2018 г., 15:47:32 ч., размер на файла: 431.49kB ]

ИП - Разширение на ветропарк Бяла
[ Дата на публикуване: 22 януари 2018 г., 15:47:50 ч., размер на файла: 561.43kB ]

ИП - Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания и ИП Център за спешна медицинска помощ в гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 17 януари 2018 г., 15:48:05 ч., размер на файла: 346.34kB ]

ИП - Изграждане на автомобилна писта в ПИ с идентификатор 067338.39.3 в м. Сливенски кър
[ Дата на публикуване: 08 януари 2018 г., 15:48:19 ч., размер на файла: 465.08kB ]