Води

Балнеологична оценка на минералните води от находище "Сливенски Минерални Бани"

Експертна балнеологична оценка на минерална вода от сондажи 2 и 3, захранващи чешма за обществено ползване [ Размер на файла: 228.50kB ]

Балнеологична оценка на минерална вода от сондаж 22 [ Размер на файла: 399.78kB ]


Регистри

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води
[ Дата на публикуване: 02 август 2017 г., 11:57:50 ч., размер на файла: 306.94kB ]

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – язовири публична общинска собственост
[ Дата на публикуване: 10 май 2017 г., 11:54:09 ч. ]

Регистър на съоръженията за минерални води
[ Дата на публикуване: 10 май 2017 г., 11:58:09 ч., размер на файла: 192.07kB ]


Съобщения за публично обявяване за издаване на разрешителни за водовземане на подземни води


Образци на заявления

Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост или публична общинска собственост, чрез съществуващи съоръжения (по чл.52, ал.1, т.3, буква "а", във връзка с чл.50, ал.7, т.2)

Заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от минерални води

Декларация /Образец № 1 по чл. 71, ал. 2 от ЗООС/

Декларация /Образец № 2 по чл. 71, ал. 2 от ЗООС/

Декларация по чл 194б ЗВ

Доклад за изпълнение на условията по разрешително по чл. 48

Басейнова дирекция – източно беломорски район


Обявления

Обявление на основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г.
[ Дата на публикуване: 11 юли 2017 г., 12:00:25 ч., размер на файла: 205.35kB ]

Обявление на основание чл. 39 от Наредба 3 от 16.10.2000 г.
[ Дата на публикуване: 13 август 2018 г., 12:00:32 ч., размер на файла: 4.84MB ]