Публичен регистър на община Сливен

Връзки

Профил на Община Сливен в електронния Портал за отворени данни на Република България
Общински Концесии /Община Сливен/ - търсете за Сливен

Акстър Web регистри
Регистър – държавни помощи /приложение № 5 към чл. 8, ал. 2 от ППЗДП/
Насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сливен
Публичен регистър на детските градини и центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) на територията на община Сливен
Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост  
Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – язовири публична общинска собственост
Регистър на издадените разрешителни за строеж - община Сливен
Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на община Сливен
Регистър на проектите

Файлове

Данни за дейности свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сливен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Сливен

Регистър за общинските предприятия на Община Сливен

Регистър на рекламни елементи

Регистър на съоръженията за минерални води

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Туристически обекти подлежащи на потвърждаване категорията

Справка за заведен документ в община Сливен

Справка за финансови задължения към община Сливен

Справка за административните услуги, предоставяни от страна на община Сливен