Търгове и Конкурси

Търгове и конкурси - архив

✉ Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
☎ 044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: kmet@sliven.bg

Наименование
Дата на провеждане


ОБЯВЛЕНИЕ - ОТНОСНО: Обемът на дървесината, определен за предоставяне по реда на чл. 38, ал.1 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ...
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2018 г., 16:41:59, размер на файла: 101.06kB ]


Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Главен експерт в отдел “Счетоводство“ към дирекция “Счетоводство и контрол“ – 1 /една/ щатна бройка.
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2018 г., 09:00:00, размер на файла: 241.96kB ]
[ Срок за подаване на документите: до 26 ноември 2018 г. включително ]


Община Сливен обявява конкурс за заемане на длъжността директор на Младежки дом - Сливен:
[ Дата на публикуване: 12 ноември 2018 г., 08:30:32, размер на файла: 299.73kB ]
[ Срок за подаване на документите: до 12 декември 2018 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества добита дървесина от Обект 1818:
Заповед № РД-05-365/09.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 16:30:39, размер на файла: 255.92kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 16:30:52, размер на файла: 255.16kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 16:31:05, размер на файла: 115.95kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 16:31:13, размер на файла: 49.53kB ]
[ Дата на провеждане 26 ноември 2018 г. от 15.00 часа ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява конкурс за Добив на дървесина - Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1817:
Заповед № РД-05-364/09.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 15:49:12, размер на файла: 292.88kB ]
Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 15:49:30, размер на файла: 341.39kB ]
Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 15:49:41, размер на файла: 148.78kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 15:50:31, размер на файла: 83.63kB ]
[ Дата на провеждане 26 ноември 2018 г. от 16.00 часа ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект 1816 и Обект 1819:
Заповед № РД-05-363/09.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 14:28:01, размер на файла: 290.60kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 14:28:15, размер на файла: 376.54kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 14:28:26, размер на файла: 151.17kB ]
Пакет документи /Обект 1816/
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 14:28:35, размер на файла: 93.68kB ]
Пакет документи /Обект 1819/
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 14:28:58, размер на файла: 128.05kB ]
[ Дата на провеждане 26 ноември 2018 г. от 14.00 часа ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, с площ от 2297 кв.м., с площ 192 кв.м., брой етажи: 1 (един) и предназначение: сграда за детско заведение, адрес на поземления имот: с.Гавраилово, ул.“Каменица“ №2:
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2018 г., 14:03:19, размер на файла: 81.25kB ]
[ Дата на провеждане: 21 ноември 2018 г.; 28 ноември 2018 г. ]


ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари:
Заповед на Кмета № РД-15-2728/02.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 13:25:30, размер на файла: 114.34kB ]
Обява за търга
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 13:25:41, размер на файла: 72.83kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 13:25:51, размер на файла: 41.19kB ]
[ Дата на провеждане: 05 декември 2018 г.; 19 декември 2018 г. ]


Oбщина Сливен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.003 по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, ще осъществи  процедура по подбор на 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа - Сливен /ОЕПГ-Сливен/:
Обявление
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 11:23:45, размер на файла: 151.24kB ]
Заявление /образец/
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 11:24:30, размер на файла: 53.92kB ]
Автобиография
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 11:24:43, размер на файла: 107.00kB ]
Декларация /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 11:24:54, размер на файла: 71.50kB ]
Декларация /по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда/
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 11:25:04, размер на файла: 72.50kB ]
[ Срок за подаване на документите: до 09 ноември 2018 г. включително ]

Протокол - допуснати и недопуснати кандидати
[ Дата на публикуване: 14 ноември 2018 г., 16:09:43, размер на файла: 148.66kB ]


ОКТОМВРИ 2018 Г.


ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ" обявява: Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ година за индивидуално ползване на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОПФ/- публична общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади подробно описани в Приложение1 и Приложение 1.1:
Обява за търг
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 16:07:41, размер на файла: 82.19kB ]
Заповед на Кмета № РД-15-2720/31.10.2018 г.
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 16:07:56, размер на файла: 85.27kB ]
Заповед № РД-05-361/31.10.2018 г.
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 16:08:08, размер на файла: 79.63kB ]
Пасища, мери 2018-2019 /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 16:08:19, размер на файла: 396.50kB ]
Ливади 2018-2019 /Приложение 1.1/
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 16:08:30, размер на файла: 110.50kB ]
Заявление за участие в търг
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 16:08:40, размер на файла: 69.00kB ]
[ Дата на провеждане 19 ноември  2018 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 09:42:55, размер на файла: 48.67kB ]
[ Дата на провеждане: 20 ноември 2018 г.; 27 ноември  2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи, както следва:
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2018 г., 08:12:28, размер на файла: 113.45kB ]
[ Дата на провеждане: 20 ноември 2018 г.; 27 ноември 2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот, площ: 1610 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Дружба“:
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2018 г., 16:22:15, размер на файла: 88.03kB ]
[ Дата на провеждане: 14 ноември 2018 г. ]


Община Сливен обявява, че набира документи за назначаване на 4 бр. медицински сестри в яслени групи за ДГ “Надежда” – гр. Сливен.
Удължаване срока за подаване на документи за медицински сестри в яслени групи за ДГ „Надежда“ гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2018 г., 09:39:47, размер на файла: 92.77kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2018 г., 14:14:19, размер на файла: 105.63kB ]
Заявление
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2018 г., 14:14:33, размер на файла: 13.36kB ]
Декларация
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2018 г., 14:14:42, размер на файла: 13.44kB ]
Срок за подаване на документите: от 24 октомври 2018 до 25 октомври 2018 година ]


Община Сливен обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” – по 1 /една/ щатна бройка на следните общински детски градини на територията на община Сливен:
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2018 г., 11:31:06, размер на файла: 150.84kB ]
[ Срок за подаване на документите: до 09 ноември 2018 г. включително ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти-частна общинска собственост, представляващи, жилища, апартаменти, както следва:
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2018 г., 09:21:47, размер на файла: 109.35kB ]
[ Дата на провеждане: 25 октомври 2018 г.; 01 ноември 2018 г. ]


Oбщина Сливен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.003 по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, ще осъществи  процедура по подбор на 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа - Сливен /ОЕПГ-Сливен/:
Обявление
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2018 г., 14:22:13, размер на файла: 151.33kB ]
Заявление /образец/
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2018 г., 14:24:30, размер на файла: 53.92kB ]
Автобиография
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2018 г., 14:24:43, размер на файла: 107.00kB ]
Декларация /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2018 г., 14:24:54, размер на файла: 71.50kB ]
Декларация /по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда/
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2018 г., 14:25:04, размер на файла: 72.50kB ]
[ Срок за подаване на документите: до 19.10.2018 г. включително ]

Протокол - допуснати и недопуснати кандидати
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2018 г., 15:58:15, размер на файла: 145.29kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, отреден за магазин и озеленяване по действащия план на с.Самуилово…:
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2018 г., 16:46:48, размер на файла: 82.93kB ]
[ Дата на провеждане 24.10.2018 г. ; 31.10.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в местността „Башчардак“, гр. Сливен:
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2018 г., 15:57:12, размер на файла: 99.45kB ]
[ Дата на провеждане 24.10.2018 г. ; 31.10.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на сграда на един етаж, предназначена за търговия и/или услуги, в кв. „Дружба“:
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2018 г., 15:56:02, размер на файла: 95.22kB ]
[ Дата на провеждане 23.10.2018 г. ; 30.10.2018 г. ]


Община Сливен обявява: продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2018 г., 15:27:01, размер на файла: 44.94kB ]
[ Дата на провеждане 24.10.2018 г. ; 31.10.2018 г. ]


Обява за подбор на персонал за Превантивно-информационен център  по зависимости /ПИЦ по зависимости/
Обява
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2018 г., 13:59:12, размер на файла: 81.42kB ]
Заявление
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2018 г., 13:59:33, размер на файла: 13.34kB ]
Декларация
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2018 г., 13:59:47, размер на файла: 29.00kB ]
[ Срок за подаване на документите: от 05.10.2018 г. до 05.11.2018 г. ]


СЕПТЕМВРИ 2018 Г.


Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0057 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Сливен търси да назначи на срочен трудов договор специалист за следната позиция:
Обява
[ Дата на публикуване: 28 септември 2018 г., 17:00:15, размер на файла: 163.65kB ]
Заявление
[ Дата на публикуване: 28 септември 2018 г., 17:00:46, размер на файла: 80.04kB ]
Автобиография
[ Дата на публикуване: 28 септември 2018 г., 17:01:03, размер на файла: 85.24kB ]
Декларация /Образец/
[ Дата на публикуване: 28 септември 2018 г., 17:01:45, размер на файла: 76.28kB ]
[ Срок за подаване на документите: от 01.10.2018 г. до 03.10.2018 г. ]


Община Сливен обявява: Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 4,00 кв.м., предназначен за разполагане на временен преместваем обект - павилион за търговия..
[ Дата на публикуване: 25.09.2018 г., размер на файла: 71.59kB ]
[ Дата на провеждане 10.10.2018 г. ; 17.10.2018 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект 1815:
Заповед № РД-05-351/20.09.2018 г.
[ Дата на публикуване: 20.09.2018 г., размер на файла: 273.66kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 20.09.2018 г., размер на файла: 372.76kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 20.09.2018 г., размер на файла: 150.63kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 20.09.2018 г., размер на файла: 86.98kB ]
[ Дата на провеждане 05.10.2018 г. ; 10.10.2018 г. ]

Протокол за класиране обект № 1815
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2018 г., 16:29:09, размер на файла: 132.92kB ]
ЗАПОВЕД № РД-05-355/05.10.2018г. - класиране за обект № 1815
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2018 г., 16:29:30, размер на файла: 176.31kB ]
Договор № 92/10.10.2018 г. за Обект 1815
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2018 г., 13:11:48, размер на файла: 287.90kB ]


ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост...
[ Дата на публикуване: 13.09.2018 г., размер на файла: 69.58kB ]
[ Дата на провеждане 11.10.2018 г. ; 25.10.2018 г. ]

Заповеди на Кмета за спечелил търг
[ Дата на публикуване: 12.10.2018 г., размер на файла: 137.65kB ]
Договор № 35 /Магазин № 14 - Сграда № 2/
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 10:20:38, размер на файла: 96.92kB ]
Договор № 36 /Магазин № 9 - Сграда № 4/
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 10:20:55, размер на файла: 95.14kB ]
Договор № 37 /Щанд № 9 - Хали/
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 10:21:11, размер на файла: 96.93kB ]


АВГУСТ 2018 Г.


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор...:
[ Дата на публикуване: 31.08.2018 г., размер на файла: 73.27kB ]
[ Дата на провеждане 25.09.2018 г. ; 02.10.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот частна общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 31.08.2018 г., размер на файла: 71.33kB ]
[ Дата на провеждане 25.09.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 31 кв.м., находящ се в гр. Сливен, кв. "Ново село", ул. "Габрово", …
[ Дата на публикуване: 30.08.2018 г., размер на файла: 100.67kB ]
[ Дата на провеждане 18.09.2018 г. ; 25.09.2018 г. ]


ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ" обявява: Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ година за индивидуално ползване на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОПФ/- публична общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади подробно описани в Приложение1 и Приложение 1.1.:
Обява за търг
[ Дата на публикуване: 24.08.2018 г., размер на файла: 83.33kB ]
Заповед на Кмета № РД-15-2259/23.08.2018 г.
[ Дата на публикуване: 24.08.2018 г., размер на файла: 86.16kB ]
Заповед № РД-05-344/24.08.2018 г.
[ Дата на публикуване: 24.08.2018 г., размер на файла: 80.90kB ]
Пасища, мери 2018-2019 /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 24.08.2018 г., размер на файла: 391.00kB ]
Ливади 2018-2019 /Приложение 1.1/
[ Дата на публикуване: 24.08.2018 г., размер на файла: 107.50kB ]
Заявление за участие в търг
[ Дата на публикуване: 24.08.2018 г., размер на файла: 69.50kB ]
[ Дата на провеждане 14.09.2018 г. ]

Заповед № РД-05-349/18.09.2018 г. /Физическите и юридическите лица спечелили търга за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, проведен на 14.09.2018г./
[ Дата на публикуване: 18.09.2018 г., размер на файла: 96.00kB ]


Общинска администрация – Сливен уведомява заинтересованите лица, че се отдава под наем за срок от 10 години следната част от имот, представляваща 2 (два) броя кортови игрища, с обща площ 1310 кв.м., с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. "Ново село”, бул. "Георги Данчев":
Обявление
[ Дата на публикуване: 22.08.2018 г., размер на файла: 135.94kB ]
[ Срок за подаване на документи: 22.09.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти-частна общинска собственост, както следва:
[ Дата на публикуване: 20.08.2018 г., размер на файла: 86.46kB ]
[ Дата на провеждане 11.09.2018 г. ; 18.09.2018 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 17.08.2018 г., размер на файла: 84.88kB ]
[ Дата на провеждане 13.09.2018 г. ; 19.09.2018 г. ]


Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Главен експерт в отдел "Сигурност и управление при кризи" – 1 /една/ щатна бройка:
[ Дата на публикуване: 17.08.2018 г., размер на файла: 154.74kB ]
[ Документи се подават в срок до 30.08.2018 год. – включително ]

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[ Дата на публикуване: 07.09.2018 г., размер на файла: 201.63kB ]


Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 16.08.2018 г., размер на файла: 87.15kB ]
[ Дата на провеждане 12.09.2018 г. ; 19.09.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост в сградата на Автогара Сливен за инсталиране на банкомат:
[ Дата на публикуване: 13.08.2018 г., размер на файла: 104.83kB ]
[ Дата на провеждане 29.08.2018 г. ; 05.09.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за продажба на следните имоти - частна общинска собственост, както следва:
[ Дата на публикуване: 10.08.2018 г., размер на файла: 85.15kB ]
[ Дата на провеждане 28.08.2018 г. ; 11.09.2018 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 08.08.2018 г., размер на файла: 83.32kB ]
[ Дата на провеждане 29.08.2018 г. ; 11.09.2018 г. ]


ЮЛИ 2018 Г.


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 1814:
Заповед № РД-05-328/27.07.2018 г.
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 269.88kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 368.16kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 150.48kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 88.05kB ]
[ Дата на провеждане 13.08.2018 г. ; 17.08.2018 г. ]

Протокол за класиране обект № 1814
[ Дата на публикуване: 15.08.2018 г., размер на файла: 148.78kB ]
Заповед № РД-05-337/13.08.2018г. - класиране за обект № 1814
[ Дата на публикуване: 15.08.2018 г., размер на файла: 177.55kB ]
Договор № 91/20.08.2018 г. за Обект 1814
[ Дата на публикуване: 20.08.2018 г., размер на файла: 283.32kB ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява конкурс за Добив на дървесина - Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1813:
Заповед № РД-05-327/27.07.2018 г.
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 285.95kB ]
Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 342.13kB ]
Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 148.92kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 79.69kB ]
[ Дата на провеждане 13.08.2018 г. ; 17.08.2018 г. ]

Протокол за класиране обект № 1813
[ Дата на публикуване: 15.08.2018 г., размер на файла: 132.06kB ]
Заповед № РД-05-336/13.08.2018г. - класиране за обект № 1813
[ Дата на публикуване: 15.08.2018 г., размер на файла: 160.76kB ]
Договор № 90/20.08.2018 г. за Обект 1813
[ Дата на публикуване: 20.08.2018 г., размер на файла: 269.33kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 26.07.2018 г., размер на файла: 131.22kB ]
[ Дата на провеждане 14.08.2018 г. ; 21.08.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Сливен, кв. Сини камъни до бл. 4:
[ Дата на публикуване: 24.07.2018 г., размер на файла: 126.04kB ]
[ Дата на провеждане 14.08.2018 г. ; 21.08.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Сливен, местност "Батмиш" и "Б
[ Дата на публикуване: 24.07.2018 г., размер на файла: 89.96kB ]
[ Дата на провеждане 21.08.2018 г. ; 28.08.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, както следва:
[ Дата на публикуване: 24.07.2018 г., размер на файла: 108.23kB ]
[ Дата на провеждане 23.08.2018 г. ; 30.08.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинет в кв. Дебелата кория, гр. Сливен:
[ Дата на публикуване: 24.07.2018 г., размер на файла: 103.72kB ]
[ Дата на провеждане 14.08.2018 г. ; 21.08.2018 г. ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологични кабинети в населените места на Община Сливен:
[ Дата на публикуване: 24.07.2018 г., размер на файла: 129.13kB ]
[ Дата на провеждане 14.08.2018 г. ; 21.08.2018 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 19.07.2018 г., размер на файла: 91.10kB ]
[ Дата на провеждане 07.08.2018 г. ; 14.08.2018 г. ]


Община Сливен обявява подбор на персонал за Превантивно-информационен център по зависимости:
Обява
[ Дата на публикуване: 18.07.2018 г., размер на файла: 217.54kB ]
Заявление
[ Дата на публикуване: 20.07.2018 г., размер на файла: 12.57kB ]
Декларация
[ Дата на публикуване: 20.07.2018 г., размер на файла: 11.88kB ]
[ Срок за подаване на документите от 20 юли до 20 август 2018 г. ]


Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
[ Дата на публикуване: 09.07.2018 г., размер на файла: 83.34kB ]
[ Дата на провеждане 08.08.2018 г. ; 14.08.2018 г. ]

Община Сливен обявява: Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 13,50 кв.м., находящ се в гр. Сливен, бул. "Хаджи Димитър" №39:
[ Дата на публикуване: 06.07.2018 г., размер на файла: 101.89kB ]
[ Дата на провеждане 26.07.2018 г. ; 02.08.2018 г. ]

Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот ... с площ 491 кв.м., :гр. Сливен, ул. "Асеновска" №15:
[ Дата на публикуване: 04.07.2018 г., размер на файла: 82.64kB ]
[ Дата на провеждане 24.07.2018 г. ; 31.07.2018 г. ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от Обект 1812
Заповед № РД-05-312/03.07.2018 г.
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 256.46kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 272.08kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 131.42kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 65.07kB ]
[ Дата на провеждане 19.07.2018 г. ; 24.07.2018 г. ]

Протокол за класиране обект № 1812
[ Дата на публикуване: 23.07.2018 г., размер на файла: 98.74kB ]
Заповед № РД-05-326/25.07.2018г. - класиране за обект № 1812
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 156.74kB ]
Договор № 89/17.08.2018 г. за Обект 1812
[ Дата на публикуване: 17.08.2018 г., размер на файла: 216.06kB ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява открит конкурс за Добив на дървесина - Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1811
Заповед № РД-05-311/03.07.2018 г.
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 287.80kB ]
Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 342.22kB ]
Конкурсни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 149.83kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 80.22kB ]
[ Дата на провеждане 19.07.2018 г. ; 24.07.2018 г. ]

Протокол за класиране обект № 1811
[ Дата на публикуване: 23.07.2018 г., размер на файла: 100.04kB ]
Заповед № РД-05-325/25.07.2018г. - класиране за обект № 1811
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 148.06kB ]
Договор № 88/06.08.2018 г. за Обект 1811
[ Дата на публикуване: 06.08.2018 г., размер на файла: 270.89kB ]


ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 1810
Заповед № РД-05-310/03.07.2018 г.
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 269.19kB ]
Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 366.92kB ]
Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 151.63kB ]
Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 87.26kB ]
[ Дата на провеждане 19.07.2018 г. ; 24.07.2018 г. ]

Заповед № РД-05-322/23.07.2018г. - класиране за обект № 1810
[ Дата на публикуване: 23.07.2018 г., размер на файла: 162.96kB ]
Протокол за класиране обект № 1810
[ Дата на публикуване: 23.07.2018 г., размер на файла: 146.72kB ]
Договор № 87/27.07.2018 г. за Обект 1810
[ Дата на публикуване: 27.07.2018 г., размер на файла: 281.08kB ]


Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 67338.435.236, с площ от 1224 кв.м. ...:
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 86.36kB ]
[ Дата на провеждане 17.07.2018 г. ]


Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на гр. Сливен:
[ Дата на публикуване: 03.07.2018 г., размер на файла: 94.62kB ]
[ Дата на провеждане 17.07.2018 г. ; 24.07.2018 г. ]


Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП
Държавен вестник
Агенция по обществени поръчки