Околна среда

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

1. Издаване на разрешение за отсичане на декоративни дървета и храсти в частни и общински имоти.
Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление до кмета на община Сливен в свободен текст, съдържаща:
- трите имена, точен адрес по местоживеене и телефон на лицето подало молбата
- Кратко и точно описание на проблема
2. Документ за платена такса.
Нормативни документи: Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр.26/1993 г.) и
Наредба за опазване на зелените площи и Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Сливен (юни 2004 г.)
Срок за изпълнение: до един месец
Цена на услугата: съгласно тарифата за обезщетения при отсичане на декоративни дървесни видове /Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливен/
Структура-изпълнител: отдел "Екология"

2. Издаване на позволителни за ползване на лечебни растения.
Необходими комплектоващи документи:
1. заявление до кмета на община Сливен в свободен текст, съдържащo:
- трите имена, точен адрес и телефон на заявителя;
- булстат;
- вид и количество на ползване;
- район на събиране;
- адрес на билкозаготвителния пункт, регистриран в РИОСВ Стара Загора;
- списък с имената на хората, които ще извършват събирането на билките.
2. Документ за платена такса.
Нормативни документи: Закон за лечебните растения (ДВ, бр.29/2000 г.)
Срок за изпълнение: до 10 дни
Цена на услугата: Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост, определени с решение № 104/26.05.2000 г. на общински съвет – Сливен, съгласно тарифа на Министерския съвет (Постановление № 94 от 29 май 2000 год.)
Структура-изпълнител: отдел "Екология"

3. Издаване на регистрационен талон за притежаване и отглеждане на куче
Необходими комплектоващи документи:
1. Копие от подадена в дирекция „Местни данъци и такси“ декларация за притежаване на куче по чл. 15 ал. 4 от Наредбата за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен.
2. Квитанция за платена годишна такса за притежаване на куче.
Нормативни документи: Закон за ветеринарномедицинската дейност, Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен.
Срок за изпълнение: веднага
Структура-изпълнител: отдел "Екология"

4. Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения, изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане.
Необходими комплектоващи документи за издаване на разрешително:
- Заявление за издаване, изменение и/или продължаване срока на разрешително за водовземане/ползване на воден обект, чрез съществуващи водовземни съоръжения;
- Декларация /Образец по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда/;
- Оригинален документ или заверено копие от документ за платена такса за издаване на разрешителното, определена с тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда
- Актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган. Когато се предвижда ползването на земеделска земя за неземеделски цели, документите да отразяват промененото предназначение на земеделските земи.
- Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията - когато водовземането е свързано с ползването на съществуващи съоръжения.
- Заверено копие на документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността.
- Проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми (Проектът се изготвя със съдържание съгласно чл.158 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води).
- Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите /§140 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.) (Обосновката на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество се изготвят със съдържание определено в чл.151 и чл. 156, ал. 3 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.).

Нормативни документи: Закон за водите, НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, Закон за опазване на околната среда.
Срок за изпълнение: до три месеца
Структура-изпълнител: отдел "Екология"

5. Издаване на разрешение на юридически лица за депониране на отпадъци
Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление до кмета на община Сливен в свободен текст.
2. Становище на РИОСВ – Стара Загора съдържащо заключение относно основното охарактеризирания производствен отпадък.
3. Работни листи за класификация на отпадъците.
Нормативни документи: Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци , издадена от МОСВ (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.)
Срок за изпълнение: до един месец
Структура-изпълнител: отдел "Екология""

6. Становище по опазване на околната среда.
Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление до кмета на община Сливен в свободен текст, съдържащо:
- трите имена, точен адрес по местоживеене и телефон на заявителя;
- кратко и точно описание на проблема.
2. Други документи в подкрепа на заявлението.
Нормативни документи: Закон за опазване на околната среда (ДВ бр. 29 /2000 г.) и всички останали законови и подзаконови актове към него и наредби на Община Сливен.
Срок за изпълнение: до един месец
Структура-изпълнител: отдел "Екология"