Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Tранспорт

Списък услуги с бързи връзки към всяка една:

 1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници /2069/
 2. Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници /2715/
 3. Съгласуване на маршрутни разписания по автобусни линии от областна и републиканска транспортни схеми
 4. Съгласуване на маршрутни разписания по международни автобусни линии
 5. Съгласуване на разрешение за преминаване на извън габаритни товари и тежки пътни превозни средства по общинска пътна мрежа
 6. Издаване на карта за паркиране на хора с трайни увреждания

1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Дейност: Транспортна дейност

Регулаторен режим: Разрешителен

Правно основание: чл.24а /1/ от Закон за автомобилните превози и чл.24 /1/ от Наредба №34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници

Извършване на услугата: отдел "ОИЗП", бул."Цар Освободител" № 1, стая 115, тел: 044/611115

Център за информационно и административно обслужване на гражданите, трето работно място, тел: 044/611158

Необходими документи:

 • Заявление по образец до Кмета на Община Сливен /осн. чл.24а от Закон за автомобилните превози/ Образец 2069
 • Заявление по образец до Кмета на Община Сливен за прекратяване действието на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници /осн. чл.24, ал.8, т.1 от Закон за автомобилните превози/ Заявление по образец 
 • Квитанция за платен данък върху таксиметров превоз на пътници

Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на действие на документа: посочва се от заявителя, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска разрешението

Такса на услугата:

 • разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек автомобил – 27,00 лв.
 • два броя стикери с холограмна защита – 27,00 лв.

2. Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Дейност: Транспортна дейност

Регулаторен режим: Разрешителен

Правно основание: чл.32 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници

Извършване на услугата: отдел "ОИЗП", бул."Цар Освободител" № 1, стая 115, тел: 044/611115

Център за информационно и административно обслужване на гражданите, трето работно място, тел: 044/611158

Необходими документи:

 • Заявление по образец до Кмета на Община Сливен /осн. чл.32 от Наредба № 34/06.12.1999 г./ Образец 2715

Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на действие на документа: срока на оригинала

Такса на услугата:

 • дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек автомобил – 15,00 лв. 

3. Съгласуване на маршрутни разписания по автобусни линии от областна и републиканска транспортни схеми

Дейност: Транспортна дейност

Регулаторен режим: Съгласувателен

Правно основание: Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

Извършване на услугата: отдел „ОИЗП”, бул."Цар Освободител" № 1, стая 115, тел: 044/611115

Център за информационно и административно обслужване на гражданите, тел: 044/611161

Необходими документи:

 • Писмо до Кмета на Община Сливен
 • Проект - Маршрутни разписания по образец

Срок за изпълнение: 30 дни

Срок на действие на документа: безсрочен

Такса на услугата:

 • безплатна

4. Съгласуване на маршрутни разписания по международни автобусни линии

Дейност: Транспортна дейност

Регулаторен режим: Съгласувателен

Правно основание: Наредба № 11/31.10.2002 г. Международен автомобилен превоз на пътници и товари

Извършване на услугата: отдел „ОИЗП”, бул."Цар Освободител" № 1, стая 115, тел: 044/611115

Център за информационно и административно обслужване на гражданите, тел: 044/611161

Необходими документи:

 • Писмо до Кмета на Община Сливен
 • Разрешително за международен превоз – копие
 • Лицензия за превоз на пътници и списък към нея - копие
 • Маршрут на международна автобусна линия

Срок за изпълнение: 30 дни

Срок на действие на документа: безсрочен

Такса на услугата:

 • безплатна

5. Съгласуване на разрешение за преминаване на извънгабаритни товари и тежки пътни превозни средства по общинска пътна мрежа

Дейност: Транспортна дейност

Регулаторен режим: Съгласувателен

Правно основание: Наредба № 11/03.07.2001 г. и НМДТ

Извършване на услугата: Дирекция „Общинска инфраструктура”, бул."Цар Освободител" № 1, стая 43, тел: 044/611361

Център за информационно и административно обслужване на гражданите, тел: 044/611161

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 15 дни

Срок на действие на документа: 30 дни

Такса на услугата: 27,00 лв.

6. Издаване на карта за паркиране на хора с трайни увреждания

Правно основание: Закона за движение по пътищата и Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Сливен, приета с Решение на Общински съвет - Сливен.

Необходими документи:

 • Актуална цветна снимка - 1 брой.
 • Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране Образец 2012

Срок на изпълнение: В срок от 14 дни, считано от датата на подаване на Заявлението.

Такса на услугата: Услугата е безплатна.

Срок на валидност: За срок не повече от срока на експертизата на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК.

Място на подаване: Център за административно обслужване III и IV работно място.

Телефон за контакт: 044/611 122

Отговорно лице: Здравка Катилеева - главен експерт в дирекция СДЗС.