Достъпност

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Административни услуги по аграрна политика и земеползване

Съобщение във връзка с изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност от 14.02.2020 година е променен реда за регистрация на „животновъден обект – лично стопанство“.


Списък услуги с бързи връзки към всяка една:

 1. Издаване на заповед на кмета на Община Сливен съгласно чл. 34 от ЗСПЗЗ (изземване на земеделски земи, възстановени на собственици от ползватели без правно основание).
 2. Регистрация на земеделска и горска техника (По Наредба № 26 от 19.11.1998 г. на МЗГ).
 3. Регистрация за упражняване на частна ветеринарно-медицинска практика и издаване на удостоверение.
 4. Базисни оценки на земи във вилната зона на гр.Сливен.
 5. Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка за имоти извън регулация.

1. Издаване на заповед на кмета на Община Сливен съгласно чл. 34 от ЗСПЗЗ (изземване на земеделски земи, възстановени на собственици от ползватели без правно основание).

Необходими документи:

 • молба от собственика;
 • документи за собственост:
  • решение на Поземлена комисия (договор за делба, нов нотариален акт);
  • скица на земеделски имот, заверена от Поземлена комисия;
  • удостоверение за наследници;
  • нотариално заверено пълномощно от останалите наследници (ако има такива);
  • протокол за въвод във владение.

Срок: 1 месец

Такса: няма

2. Регистрация на земеделска и горска техника (По Наредба № 26 от 19.11.1998 г. на МЗГ).

Регистрация на земеделска и горска техника (По Наредба № 26 от 19.11.1998 г. на МЗГ) [ Размер на файла: 918.71kB ]

І група – комбайни, верижни трактори и други самодвижещи се машини

ІІ група – колесни трактори, тракторни ремаркета и самоходни шасита

ІІІ група – прикачен, навесни и стационарни машини

Необходими документи:

 • за физически лица:
  • копие от свидетелството за регистрация на пътно превозно средство, съгласно ЗДП (за ІІ група), документи за собственост (І и ІІІ група);
  • писмена молба (по образец – получава се от общината, заверява се от КТИ – Сливен);
  • документ за самоличност.
 • за юридически лица:
  • съдебно решение за регистрация на фирмата;
  • копие Булстат;
  • копие от свидетелство за регистрация на МПС, съгласно ЗДП (за ІІ група) документи за собственост (на І и ІІІ група);
  • документ за самоличност;
  • молба по образец (заверена от КТИ – Сливен)

Срок за регистрация: 3 дни

Такси: (по тарифа утвърдена от Общински съвет)

 • комплект за регистрация (молба, талон и свидетелство) – 2 лв.
 • такса за регистрация (І, ІІ, ІІІ група) - 5 лв.
 • регистрационна табела ( І група) - 15 лв.

Място за регистрация: стая 108

Отговорен служител: гл.експерт

3. Регистрация за упражняване на частна ветеринарно-медицинска практика и издаване на удостоверение.

Необходими документи:

 • молба – свободен текст;
 • разрешително по чл.4а от Закона за ветеринарното дело (ДВ,бр.54 от 1992 г.);
 • копие от дипломата;
 • копие от трудовата книжка;
 • свидетелство за съдимост.

Срок: 5 дни

Такса: 20 лв.

Място за регистрация: стая 108

Отговорен служител: гл.експерт

4. Базисни оценки на земи във вилната зона на гр.Сливен.

Молба за базисни оценки на земи във вилната зона на гр.Сливен [ Размер на файла: 21.78kB ]

Необходими документи:

 • молба по образец – от Община Сливен;
 • актуална скица на имота – издава се от ТСУ; стая 39
 • копие от документа за собственост

Срок: 5 дни

Такса: 20 лв.

Място за получаване: Център за административно обслужване ЦАО

5. Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка за имоти извън регулация.

Необходими документи:

 • молба-декларация по образец;
 • удостоверение за базисна оценка на имота.

Срок: 7 дни

Такса: 20 лв.

Място за получаване: Център за информационно и административно обслужване ЦАО


Съобщение във връзка с изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност от 14.02.2020 година е променен реда за регистрация на „животновъден обект – лично стопанство“.

На регистрация „животновъден обект – лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни: Едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици.

Регистрацията на „животновъден обект – лично стопанство“ по населени места се осъществява чрез подаване в кметството/кметското наместничество на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“. Заявленията се придружават от договор за ветеринарномедицинско обслужване, сключен между собственика на животновъдния обект и регистриран ветеринарен лекар.

Броят и видовете животни, които могат да бъдат отглеждани в „животновъден обект – лично стопанство“, за лични нужди и съответните изисквания са определени в чл.4 а на Наредба № 44/ 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (последно изменение ДВ бр.5 от 17.01.2020 г.) и са до:
- 2 броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
- 10 броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
- 3 броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
- 2 броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
- 10 броя възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
- 20 броя възрастни птици независимо от вида;
- 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

За регистрацията не се събира такса.

Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Заявление за регистрация на животновъден обект – лично стопанство [ Размер на файла: 60.50kB ]

Изисквания към животновъдните обекти – лично стопанство [ Размер на файла: 265.62kB ]