Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Банкови сметки

ОБЩИНСКА БАНКА АД – КЛОН СЛИВЕН
Адрес: гр.Сливен, ул."Хаджи Димитър" № 16

БАНКОВ КОД - SOMBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА – BG03SOMB91308428713744

Кодове по вид плащане

Код Вид плащане
44 14 00 Патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници
44 21 00 Данък върху недвижими имоти
44 22 00 Данък върху наследствата
44 23 00 Данък върху превозните средства
44 24 00 Такса битови отпадъци
44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин
44 28 00 Туристически данък
44 34 00 Други данъци
44 37 00 Вноски от приходи на общински предприятия и институции
44 40 00 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
44 41 00 Приходи от наеми на имущество
44 42 00 Приходи от наеми на земя
44 43 00 Приходи от лихви по текущи банкови сметки
44 44 00 Приходи от лихви по срочни депозити
44 48 00 Дивидент
44 49 00 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
44 51 00 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
44 52 00 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
44 55 00 Приходи от продажби на дълготрайни материални активи
44 56 00 Приходи от продажби на земя
44 57 00 Приходи от концесии
44 58 00 Приходи от ликвидиране на общински предприятия
44 59 00 Приходи от продажба на нематериални активи
44 65 00 Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети
44 70 00 Други неданъчни приходи
44 80 01 Такси за технически услуги
44 80 02 Такси за ползване на детски градини
44 80 03 Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
44 80 04 Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих
44 80 05 Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги
44 80 06 Такси за добив на кариерни материали
44 80 07 Такси за административни услуги
44 80 08 Такси за ползване на пазари, тържища и др.
44 80 09 Такси за ползване на полудневни детски градини
44 80 10 Такси за ползване на общежития и други по образованието
44 80 11 Такси за гробни места
44 80 12 Туристически такси
44 80 13 Такси за притежаване на куче
44 80 90 Други общински такси
44 80 81 Приходи от такси за общините по закона за опазване на околната среда
Забележка: Лихви по данък недвижими имоти, превозни средства, патентен данък, други данъци /пътен данък/ и такса битови отпадъци се превеждат по съответния код за вид плащане на главницата.