Център за социална рехабилитация и интеграция - кв. "Република"

гр. Сливен, кв. "Република" бл. 35, партер
тел.: 044/626112; 0879599077
e-mail: csri.blind@gmail.com

Описание дейности за подкрепа в Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и пълнолетни лица със сензорни и физически увреждания кв. Република гр. Сливен

Център за социална рехабилитация и интеграция е услуга в общността,  разкрит със Заповед № 384 от 14.12.1992 г. на РЦСГ – гр.Сливен, а на основание измененията в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 2003г.- чл. 36, ал. 2 т. 6 е делегирана от държавата дейност с доставчик Община Сливен. Със Заповед № РД 01-0612/11.04.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП е променено наименованието на социалната услуга от „Център за социална рехабилитация и интеграция незрящи“ на „Център за социална рехабилитация и интеграция“ гр. Сливен, кв. „Република“ бл. 35 гр. Сливен. Със Заповед на Зам.ИД на АСП  РД 01-0133/21.01.2019г. е разрешено разширяване на материалната база с филиал сграда с адрес гр. Сливен, кв. „Република“ 51.

Капацитетът на ЦСРИ е 30 /тридесет/ места. Съгласно §1, т. 22 от Допълнителни разпоредби  на ППЗСП,  ЦСРИ  е форма на почасова подкрепа на деца/лица и има консултативен характер. Дейностите се предоставят почасово в зависимост от индивидуалните потребности на нуждаещите се.
Екипът на ЦСРИ е с численост 5 щатни бройки, изпълняващи следните длъжности:

Номер Щатна бройка Длъжност
1 Директор
2 0.5 Психолог
3 1 Социален работник
4 1 Специалист в социална услуга
5 0.5 Терапевт ориентиране на слепи
6 1 Трудотерапевт
7 1 Шофьор

Профил на услугата:   ЦСРИ е форма на почасова подкрепа на деца и пълнолетни лица със сензорни и физически увреждания, свързана с извършване на  социална  и двигателна рехабилитация, психологически и социални  консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване и др.

В ЦСРИ се предоставят следните дейности за подкрепа:

 1. Социална рехабилитация: Комплекс от консултативни дейности, чиято цел е да формират гражданска култура и активно поведение; знания за законодателството в сферата на трудовата експертиза, пенсионно осигуряване, социално подпомагане, здравно обслужване; усвояване на умения за равнопоставен достъп до публични услуги; реализиране на регламентирани права, облекчения, преференции; организиране на приемни, , лекции, беседи;
 2. Когнитивна рехабилитация: Работа по индивидуално/ групово разработена програма за всеки потребител с цел овладяване на знания, умения и навици за придобиване на практически похвати за самообслужване, изпълнение на домашни задължения, полагане на грижи за личната хигиена, боравене със специални технически средства, придобиване на обучителни и трудови навици, умения съответстващи на здравословното състояние. Работа по индивидуална  или  групова програма, съобразена с броя и нивото на увреждания степента на самостоятелност и спецификата на потребностите;
 3. Психологическа помощ и подкрепа: индивидуална и групова работа с потребителите за преодоляване на негативните последици от сензорния и физически дефицит (стрес, самоизолация, срам, гняв, агресия, протекционистично или неглижиращо отношение); разговори, беседи, тестове, консултации и тренинги за моделиране на поведението; позитивна мотивация за превъзмогване на проблемите; създаване на реалистична самооценка и очаквания; насърчаване на духовното израстване на всеки потребител, на правото да живее, изповядвайки собствените си ценности; невербални аспекти на  междуличностното общуване -  език на тялото / мимика, жест, поза и сигнали; корекция на неприемливо поведение подкрепа за предотвратяване на маргинализацията чрез подпомагане на контактите с хората от общността.  Психологическа подкрепа на деца .
 4. Психомоторика за деца със сензорни и физически увреждания – нова услуга, ще се предоставя след назначаване на специалист за работа с деца. Психомоторната зала за деца е оборудвана със сух басейн с топки, мека модулна настилка,сгъваем кът за сядане, сензорна пътека, табло фина моторика и други
 5. Достъп до информация: Специализирана библиотека, фонотека: предоставяне на учебна и художествена литература и периодичен печат в достъпен формат:на уголемен шрифт, на релефно точков шрифт (Брайл), на технически носител (аудио касети и компакт дискове с “говорещи” и електронни книги) на принципа на заемната.
 6. Компютърна грамотност: обучение за работа чрез специализиран софтуер за незрящи “Jaws for Windows” и български синтезиран говор; овладяване на умения за писане, четене, текстообработка; работа с документи; ползване на Интернет, електронна поща, Skype, социални мрежи; работа с книги в MP3 и електронен формат. Умения за работа с компютър за слабовиждащи: мащабиране, ползване на удебелен шрифт и уголемен размер на обектите. Компютърни умения за зрящи.
 7. Брайлова грамотност: подготвителни упражнения за придобиване на тактилна чувствителност; запознаване със системата от релефно точкови знаци; писане с шило и плоча; четене на едностранен и двустранен печат; писане на брайлова пишеща машина.
 8. Мобилност и ориентиране в малкото и голямо пространство: диагностика и тестване на двигателните умения, степента на самостоятелност, обективното здравословно състояние и индивидуалната нагласа за обучаемост на ползвателите; ориентиране в позната и нова среда, ориентири; техника на безопасно придвижване; слизане и качване по стълби, използване на парапет; правила за търсене на изгубен предмет; придвижване с придружител; техники на използване на дълъг бял сензорен бастун; самостоятелно придвижване с бял бастун в градска среда, пресичане на пешеходна пътека, светофар; ползване на градски транспорт, такси, железопътен транспорт; овладяване на предпочитани индивидуални маршрути; обучение на придружителите в умения за адекватно, умело и безопасно водене на хора с увредено зрение.
 9. Основна рехабилитация на потребителите за постигане на максимално възможната самостоятелност и независимост на лицата с увреждания; адаптиране към изискванията на средата и интегриране в обществото; адаптиране на домашната среда за компенсиране на трайно увредени функции; предоставяне и съдействие при снабдяване със специални индивидуални технически помощни средства; предоставяне на актуална информация за подходящи помощни средства; изготвяне на необходимите документи за тяхното получаване; обучение за правилното им използване и поддръжка.
 10. Сензорна стимулация: зрителна рехабилитация индивидуални занимания със слабовиждащи потребители за придобиване на умения за съхраняване и оптимално използване на остатъчното зрение. Услугата ще се предоставя в нов  модерно оборудван кабинет по зрителна рехабилитация- кабинетът е предназначен за  обучение на  потребители с  остатъчно зрение, като в зависимост от заболяването  се предлагат различни  зрителни упражнения свързани с ефективното използване на  зрението. Работи се върху развитие на зрителна ефективност и формиране на умения с оптични средства и пособия. Оборудван е с две работни места за специалисти, шкаф със  специални технически средства – увеличителни лупи, говорящи часовници, термометри  брайлови, часовници, пенфренд за писане и четене на етикети,  говорящ детектор за разпознаване на цветове, пособия за четене и писане уголемен шрифт, телевизионен увеличител  светлинна и светлоотразителна  пътеки , огледала , кът за работа с деца , low vision терапия - ползване на специални технически помощни средства “затворена телевизия”, електронни, светещи, ръчни и настолни лупи; четене, писане, фокусиране; хигиена и безопасно използване на зрението; индивидуална работа за повишаване ефективността на функционалното зрение
 11. Здравни грижи: Проследяване срока на Експертното решение от ТЕЛК и оказване на съдействие при подготовка на документите за преосвидетелстване; предоставяне на актуална информация за напълно и частично платените от ЗОК лекарствени средства и клинични пътеки ;измерване на артериалното налягане и сърдечния пулс; измерване на телесното тегло и консултиране на мерките за здравословен начин на живот; включване в организирана група за балнеолечение и рехабилитация. 
 12. Двигателна рехабилитация: предназначена за потребители с физически увреждания, има за цел възстановяване на двигателните функции; борба с излишните килограми  и поддържане на добра физическа форма .Услугата ще се предоставя в Зала за двигателна рехабилитация, ще бъде водена от  рехабилитатор и предписана от  лекар физиотерапевт. Оборудвана е със  шведска стена, уреди за кардио и степ раздвижване, паралели,  уреди за раздвижване на глезен, ръка, пръсти, релефни полусфери, балансьор, гимнастически топки, обръчи, сгъваеми дюшеци, постелки за упражненията и други. В залата има помещение с кушетка за  масаж, съблекални и душове. Ще се предоставя след  назначаване на специалист.
 13. Трудотерапии:
  Ателие всекидневни умения- възстановяване и поддържане нивото на справяне в ежедневието, чистене, гладене, подреждане, самообслужване, полагане на грижи за лична хигиена и др.
  Ателие по готварство: обучение за работа с кухненски уреди и пособия; приготвяне на топли и студени напитки; сандвичи; супи; основни ястия; десерти; подреждане на маса; култура на хранене; посрещане на гости; поведение в ресторант.
  Ателие “Цветарство” - Отглеждане, аранжиране и грижи за цветя, като отговор на стремежа на човека да пресъздава красотата на природата и да я задържа по-близо край себе си.
 14. Арттерапия: дейности, подпомагащи потребителите  да развият личностовия си потенциал чрез използването на художествени материали и похвати в една сигурна и защитена среда; чрез творческия процес клиентите да се справят по-добре със стреса, да отработят травматични преживявания, да повишат когнитивните си способности, да имат по-добри взаимоотношения със семейството и приятелите си и да бъдат способни да се наслаждават на жизнеутвърждаващото удоволствие от творческото преживяване; осмисляне на свободното време, превръщане на заниманията в хоби.
  Ателие Приложно и изобразително изкуство: занимания в малки групи за стимулиране на положителни емоции и работа с пластични материали, хартия, картон , текстил , природни материали;  Апликиране, низане, моделиране.
  Ателие Оригами:  развиване на  чувството за симетрия и хармония. Подобряване   на фината моторика, концентрацията на вниманието, тактилната  чувствителност, микроориентирането и  моментното възприемане на цялостния образ на предмета.
  Ателие битов ръчен труд: плетене на макраме: усвояване на умения за изработване на   изделия от  канап, в които основен елемент е възелът като функция и декорация.   Създаване на умения за планиране, чрез точен алгоритъм на операциите.  Възпитаване на естетически вкус, усет за красотата и стремеж за нейното създаване.
  Ателие папие маше: изработване на копия на различни предмети: плодове и зеленчуци, яйца,  плетени съдове от късчета хартия и лепило.  Подобряване на финната моторика, тактилната чувствителност и усещането за креативност.
  Ателие по ръчно плетиво: създаване или възстановяване на умения за изработване на  елементарни изделия.
 15. Музикална терапия: Умения за слушане и възпроизвеждане на музикални произведения; насърчаване на самостоятелната творческа изява; изграждане на верни критерии за красиво и грозно и възпитаване на естетически вкус
 16. Игротерапия: развитие на спортни умения и навици за системни занимания; усещане   за отборен дух; стимулиране  и насърчаване   на физическото и духовно израстване; откриване  на собствените  потенциали и ограничения, по-добро себепознание; подобряване на  увереността, самоконтрола и инициативността; игри със специални брайлови шахмат, спортна табла, дартс и др., електронни игри; организиране на състезания, приятелски срещи, турнири; спортни празници, участие в държавни и регионални турнири  в адаптирани за хора с  увреждания спортове.
 17. Социално включване и професионална реализация: запознаване на потребителите с възможностите за започване на подходяща работа по трудов договор, кандидатстване по мерките, предвидени в Закона за насърчаване на заетостта, за социално предприемачество и стартиране на собствен бизнес; овладяване на умения за изготвяне на проект, бизнес план, молба за постъпване на работа, автобиография по европейски образец, мотивационно писмо; индивидуална и групова работа за подготовка и представяне на интервю пред работодател.
 18. Социални консултации: предоставяне на информация за законодателството в сферата на социалното подпомагане, трудовата експертиза, пенсионното осигуряване, здравното обслужване; усвояване на умения за равнопоставен достъп до публични услуги; реализиране на регламентирани права, облекчения, преференции.
 19. Специализирани социални консултации: предоставяне на информационна, образователна, психологическа и практическа помощ на хората от близкото обкръжение на потребителите за поддържане  на подкрепяща и стимулираща среда;   активност за затвърждаване  и поддържане на придобитите  в  процеса на работа умения и навици.
 20. Мобилна работа: посещение на потребители с тотално изгубено зрение, тежко болни и трудноподвижни ползватели в собствените им домове по заявка, по предварително определен график или при спешни случаи; предоставяне на стандартните и специализирани услуги  съобразно условията в дома и в зависимост от конкретните нужди, мобилни услуги за самотно живеещи или потребители, чиито близки не са в състояние да ги придружават.  Проактивна социална работа на терен. Изнесени мобилни услуги.
 21. Работа със семейството и близкото обкръжение- консултиране относно специфичните потребности на потребителя, включване в групи, обучение в мобилност и ориентиране за придружаване на зрителнозатруднени лица в семейството, придобиване на умения на близките за справяне с конфликти др.
 22. Свободно време, отдих и развлечения: осмисляне на свободното време на потребителя, отбелязване на национални и религиозни празници; честване на рождени и имени дни , излети до близки природни обекти , екологични пътеки, паркове, пикници, екскурзии до национални туристически обекти; посещение на културни събития – театър , концерти, изложби, музеи, посещение на сродни социални услуги и др.

Условията и правилата за ползване на услугата:

Предоставянето социалните услуги в ЦСРИ се извършват по реда на ЗСП и ППЗСП.
Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до Директора на дирекция „Социално подпомагане“. Въз основа на подаденото заявление и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите от подкрепа и се издава направление от Дирекция „СП“ за предоставяне на социални услуги в общността. Доставчикът на социална услуга организира извършването на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и подготовката на индивидуален план за подкрепа на всяко лице, насочено по реда на чл. 40а от ППЗСП, в срок до 20 работни дни от постъпването на лицето в услугата. Оценката и планът се разработват от мултидисциплинарен екип от социалната услуга, чийто състав се определя от нейния Директор. Договорът за ползване на социални услуги се сключва за определено време, регламентирано в Направлението издадено от Дирекция „СП“
Такса: Размерът на месечната такса се изчислява съгласно чл. 2 ал.1 т. 16 от Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет–  до 5 % от  месечния доход на потребителя.
Предоставянето на социални услуги за деца се извършва по реда на Закона за закрила на детето и Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г. Ползването на социални услуги от деца са безплатни. Договорът за ползване на социални услуги се подписва от представител на детето -родител, настойник или попечител; семейство на роднини или близки; приемно семейство или друг законен представител на потребителя на социалната услуга.
Условията и реда за ползване на услугата са разписани в Правилник за вътрешния  ред на ЦСРИ, с който всички потребители се запознават при стартиране на услугата, като подписват декларация за това.
Всички потребители се запознават и с процедура за подаване на жалби в ЦСРИ.

Принципи при предоставяне на услугите в ЦСРИ:

Професионализъм,   конфиденциалност;
Индивидуален подход към всеки потребител;
Ориентиране към високо качество и ефективност на работата.

Достъпност