Дневен център за стари хора

Адрес: гр. Сливен, ул. „Никола Михайловски” № 26

тел: 044/62 33 23

Същност

Дневният център за стари хора предлага комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните здравните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.


Основни дейности

Основните дейности в дневния център целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират хората след пенсионирането си. Насочени са към създаването на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото.


За постигането на тези цели в дневния център за стари хора се организират мероприятия свързани с:

 • Провеждане на разговори и дискусии по актуални проблеми;
 • Организиране на индивидуални и групови консултации със специалисти по медико- социални проблеми;
 • Организиране на занимания по интереси(цветарство, плетиво, бродерия, национална кухня, сладкарство, изобразителни и музикални занимания);
 • Подпомагане извършването на административни услуги;
 • Организиране на съвместни мероприятия със социални домове, неправителствени организации(честване на празници, екскурзии, спортни празници, срещи с интересни личности и др.);
 • Здравна профилактика- периодично измерване на пулс и кръвно налягане на потребителите на социалната услуга.

Екип на дневния център за стари хора

Дневният център се ръководи от Директора на Домашен социален патронаж. Директора организира цялостната дейност в Дневния център, като основна цел на работата е комплексно въздействие, водещо до повишаване качеството на живот на възрастните хора.


Капацитет

20 места


Условия и ред за ползване на социалната услуга

 • Подаване на писмена молба от лицето до директора на Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене, към която се прилагат:
  • Копие от документ за самоличност;
  • Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв;
  • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;
  • При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.
 • Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад - предложение;
 • Директорът на Дирекцията „Социално подпомагане“ издава заповед за ползване на социалната услуга въз основа на мотивираният доклад - предложение;
 • Лицето се запознава с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала;
 • Лицето се приема след подписване на договор за ползване на социалните услуги;
 • Изготвя се индивидуален план за работа, със сформирани основни насоки за бъдещата социална работа, в зависимост от потребностите и желанията на потребителя.

За ползване на услугите в Дневния център за стари хора се заплаща такса в размер 30% от дохода на лицата, съгласно Тарифа за таксите на социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Достъпност