044/611 100 | 044/611 165

За връзка с нас

Достъп до обществената информация

Профил на Община Сливен в електронния Портал за отворени данни на Република България
Заявление за достъп до информация (On-line)
Примерно заявление за достъп до информация

Изтегли: 

Примерно заявление за достъп до информация [ Размер на файла: 35.50kB ]

Примерно заявление за достъп до информация [ Размер на файла: 109.85kB ]

Изпратете на e-mail: tbalabanova@sliven.bg

За допълнителна информация тел.: 044/611-165

На посочения от Вас телефон или e-mail адрес за контакт ще бъдете уведомени за резултата!

 Програма достъп до информацията:  www.aip-bg.org


Звено за приемане на заявления по ЗДОИ:
Деловодство на Община Сливен
Център за административно обслужване /ЦАО/
Адрес: гр. Сливен - 8800, Община Сливен, бул."Цар Освободител" 1 - партер
Работно време: от 8.00 ч. до 17.00 ч. /без прекъсване/
Телефон: ц. 044/ 611 100 или 044/ 611 161
Факс: 044/ 66 23 50
Място за преглед /четене/ на предоставената обществена информация:
В Центъра за административно обслужване на граждани, партер - в стаята на длъжностното лице по ЗДОИ .

ОБЩИНА СЛИВЕН
Вътрешни нормативни документи
Структура и функции
Актове на Общинския съвет
Телефонен указател
Публичен регистър на община Сливен
Списък на категории информация в Общинска администрация Сливен, подлежащи на класификация като служебна тайна, съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ и чл. 21. (1), (3), (4) и (5) от ППЗЗКИ
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ - ЗДОИ
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор в изпълнение на ЗДОИ в общинска администрация Сливен
Вътрешни правила за създаване, водене и достъп до публичните регистри на Община Сливен
Разходи по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите
Списък по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Сливен, както и форматите, в които е достъпна и описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Сливен
Чл. 15 от ЗДОИ
Наръчник - "Програма Достъп до информация"
Закон за достъп до обществена информация
Как да получим достъп до информация - пето преработено издание
Примерно заявление
Примерна жалба
Достъп до официални документи - наръчник на Съвета на Европа
Свобода на информацията - Наръчник за държавни служители
Как да получим достъп до информация за околната среда?
Закон за защита на класифицираната информация
Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
Полезни Интернет връзки
ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА
Годишен отчет - 2018
Годишен отчет - 2017
Годишен отчет - 2016

За допълнителна информация:
тел.: 044/611-165;
e-mail: tbalabanova@sliven.bg