Достъп до обществената информация

Профил на Община Сливен в електронния Портал за отворени данни на Република България

Заявление за достъп до информация - онлайн


Примерно заявление за достъп до информация [ Размер на файла: 35.50kB ]

Изпратете на e-mail: tbalabanova@sliven.bg

За допълнителна информация тел.: 044/611 165

На посочения от Вас телефон или e-mail адрес за контакт ще бъдете уведомени за резултата!

Програма достъп до информацията:  www.aip-bg.org


В Община Сливен има определени такси за повторно използване на информация от обществения сектор. Заплащат се същите нормативни разходи, както при ДОИ, определени със Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.


Звено за приемане на заявления по ЗДОИ:

Деловодство на Община Сливен
Център за административно обслужване /ЦАО/
Адрес: гр. Сливен - 8800, Община Сливен, бул."Цар Освободител" 1 - партер
Работно време: от 8.00 ч. до 17.00 ч. /без прекъсване/
Телефон: Централа 044/611 100 или 044/611 161
Факс: 044/662 350
Място за преглед /четене/ на предоставената обществена информация:
В Центъра за административно обслужване на граждани, партер - в стаята на длъжностното лице по ЗДОИ .


ОБЩИНА СЛИВЕН

Вътрешни нормативни документи

Структура и функции

Актове на Общинския съвет

Телефонен указател

Публичен регистър на община Сливен

Списък на категории информация в Общинска администрация Сливен, подлежащи на класификация като служебна тайна, съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ и чл. 21. (1), (3), (4) и (5) от ППЗЗКИ


ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ - ЗДОИ

Наръчник - "Програма Достъп до информация"

Закон за достъп до обществена информация

Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

Полезни Интернет връзки


Заповед РД 15-2869 от 19.11.2019 г. на основание чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор в изпълнение на ЗДОИ в общинска администрация Сливен

Вътрешни правила за създаване, водене и достъп до публичните регистри на Община Сливен

Разходи по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите

Списък по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Сливен, както и форматите, в които е достъпна и описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Сливен

Чл. 15 от ЗДОИ
[ Дата на публикуване: 07 април 2020 г., 09:33:57, размер на файла: 245.12kB ]

Как да получим достъп до информация - пето преработено издание

Примерна жалба

Достъп до официални документи - наръчник на Съвета на Европа

Свобода на информацията - Наръчник за държавни служители

Как да получим достъп до информация за околната среда?

Закон за защита на класифицираната информация

Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация


ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА

Годишен отчет - 2020

Годишен отчет - 2019

Годишен отчет - 2018

Годишен отчет - 2017

Годишен отчет - 2016

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен