Достъп до обществената информация

Резултати от проучване на ПДИ

Община Сливен е на първо място за пореден път по общ рейтинг на активната прозрачност през 2024 г. сред всички 560 институции в България

Резултатите от проучването са достъпни онлайн: https://data.aip-bg.org/surveys/5KSE24/

Рейтинг - Прозрачност 2024 г.


Отчети

Отчет на Кмета на община Сливен за мандат 2019-2023 г.


Профил на Община Сливен в електронния Портал за отворени данни на Република България

Заявление за достъп до информация - онлайн

Електронни обществени поръчки (ЦАИС)


Примерно заявление за достъп до информация [ Размер на файла: 35.50kB ]

Изпратете на e-mail: tbalabanova@sliven.bg

За допълнителна информация тел.: 044/611 165

На посочения от Вас телефон или e-mail адрес за контакт ще бъдете уведомени за резултата!

Програма достъп до информацията:  www.aip-bg.org


Регистри

Регистър на заявленията по ЗДОИ за 2023 г. 


В Община Сливен за повторно използване на информация от обществения сектор се заплащат същите нормативни разходи, както при достъп до обществена информация, определени със Заповед № Н-1 на МФ от 07.03.2022 г., обн. в ДВ , бр.22 от 18.03.2022 г.


Звено за приемане на заявления по ЗДОИ:

Деловодство на Община Сливен

Център за административно обслужване /ЦАО/

Длъжностно лице по ЗДОИ: Таня Балабанова, e-mail: tbalabanova@sliven.bg

Адрес: гр. Сливен - 8800, Община Сливен, бул."Цар Освободител" 1 - партер

Работно време: от 8.00 ч. до 17.00 ч. /без прекъсване/

Телефон: Централа 044/611 100 или 044/611 161

Електронна централа: 044/699 170

Факс: 044/662 350

Място за преглед /четене/ на предоставената обществена информация:
В Центъра за административно обслужване на граждани, партер - в стаята на длъжностното лице по ЗДОИ .


Банкова сметка на Община Сливен:

Общинска банка АД- клон Сливен
Адрес: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ №16
IBAN: BG03SOMB91308428713744
BIC: SOMBBGSF
Код за вид плащане на нормативните разходи по предоставяне на обществена информация: 448007
/Кодът за вида плащане задължително се въвежда при плащане по банков път./


ОБЩИНА СЛИВЕН

Вътрешни нормативни документи

Структура и функции

Общински съвет

Актове на Общинския съвет

Покана за публично обсъждане на бюджета – 21.03.2022 г.

Покана за публично обсъждане на бюджета – 18.01.2024 г.

Резултати от публичното обсъждане на бюджета за 2022 г.

Резултати от публичното обсъждане на бюджета за 2024 г.

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на общината - 2021 г.

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на общината - 2022 г.

Oтчет за изпълнение на бюджета на Община Сливен за 2022 г.

Телефонен указател

Публичен регистър на община Сливен

Списък на категории информация в Общинска администрация Сливен, подлежащи на класификация като служебна тайна, съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ и чл. 21. (1), (3), (4) и (5) от ППЗЗКИ

Инвентарен опис на документи, с изтекъл срок на защита и премахнати нива на класификация по ППЗЗКИ


ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ - ЗДОИ

Наръчник - "Програма Достъп до информация"

Закон за достъп до обществена информация

Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

Полезни Интернет връзки


Заповед РД 15-2869 от 19.11.2019 г. на основание чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор в изпълнение на ЗДОИ в общинска администрация Сливен

Вътрешни правила за създаване, водене и достъп до публичните регистри на Община Сливен

Разходи по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите

Списък по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Сливен, както и форматите, в които е достъпна и описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Сливен

Чл. 15 от ЗДОИ
[ Дата на публикуване: 07 април 2020 г., 09:33:57, размер на файла: 245.12kB ]

Как да получим достъп до информация - пето преработено издание

Примерна жалба

Достъп до официални документи - наръчник на Съвета на Европа

Свобода на информацията - Наръчник за държавни служители

Как да получим достъп до информация за околната среда?

Закон за защита на класифицираната информация

Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация


ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА

Годишен отчет - 2023

Годишен отчет - 2022

Годишен отчет - 2021

Годишен отчет - 2020

Годишен отчет - 2019

Годишен отчет - 2018

Годишен отчет - 2017

Годишен отчет - 2016

Достъпност