Гражданско състояние и ЕСГРАОН

Съобщение във връзка с предоставяне на информация по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016г.


Формуляр с който могат да бъдат заявени всички посочени услуги:
Протокол за устно искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението: Приложение № 1а към чл. 6, ал. 2


Списък услуги с бързи връзки към всяка една:

 1. Съставяне на акт за раждане
 2. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал /2052/
 3. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат /2076/
 4. Припознаване на дете след съставяне на акт за раждане /2053/
 5. Сключване на граждански брак и съставяне на акт
 6. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал /1999/
 7. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат /2037/
 8. Съставяне на акт за смърт
 9. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път /2019/
 10. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт /2034/
 11. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина /2080/
 12. Издаване на пълни преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние
 13. Отбелязвания, допълнения и поправки в актове за гражданско състояние /2132/
 14. Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР /2033/
 15. Промяна в гражданското състояние при развод /2132/
 16. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт /2038/
 17. Издаване на удостоверение за наследници /2016/
 18. Издаване на удостоверение за семейно положение /2109/
 19. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца /2075/
 20. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки /2036/
 21. Удостоверение за родените от майката деца /2057/
 22. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена /2092/
 23. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина /2017/
 24. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в Община Сливен
 25. Издаване на удостоверение за правно ограничение /2108/
 26. Други видове удостоверения по искане на граждани
 27. Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина /2110/
 28. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес /2079/
 29. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес /2128/
 30. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година /2056/
 31. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес /2107/
 32. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес /1997/
 33. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година /2104/
 34. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението /2077/
 35. Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението (поддържан до въвеждането на ЕСГРАОН) /2020/
 36. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство /2390/
 37. Проверка в регистрите за гражданско състояние за наличието на акт за гражданско състояние на определено лице за период от 5 години
 38. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи /2040/
 39. Издаване на многоезично извлечение oт акт за гражданско състояние /2000/
 40. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители /2058/
 41. Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението /2138/
 42. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции /1987/
 43. Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение /4/
 44. Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ "ГРАО"
 45. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган /1994/

1. Съставяне на акт за раждане

Извършва се за лицата родени в Сливен

Правно основание: Закон за гражданската регистрация

Необходими документи:

 • Съобщение за раждане съставено от здравното заведение където е станало раждането или от компетентно медицинско лице;
 • Протокол (в случаите по чл.48 от ЗГР);
 • Съдебно решение.

Срок за изпълнение: 7 дни (чл.42 от ЗГР)

Срок на валидност: няма; до анулирането или обявяването на акта за нищожен; съхранява се в Община Сливен до 130 г.

Цена: Безплатно

Място: Отдел ГР, ГС / стая 15

Телефони за контакти: 044/611 251 или 044/611 250

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР" 


2. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Извършва се за лицата родени в Сливен

Правно основание: Закон за гражданската регистрация

Необходими документи: Документи за самоличност на родителите

Срок за изпълнение: Веднага, при съставянето на акта

Срок на валидност: До промяна на данните в акта за раждане

Такса: Безплатно

Място: В Център за административно обслужване, I или II работно място

Телефони за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР"


3. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Извършва се за лицата родени в Сливен и родените след 2000 г. в други населени места

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Искане Образец 2076
 • Документ за самоличност;
 • Фактура за платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

Срок за изпълнение:7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на извършване: Център за административно обслужване, І или II работно място

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР"


4. Припознаване на дете след съставяне на акт за раждане

Извършва се за лицата родени в Сливен

Правно основание: СК, Закон за гражданската регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност на припознаващия
 • Заявление за припознаване пред длъжностното лице или нотариално заверена декларация (ако се подава по пощата, или в здравното заведение, където е станало раждането. Образец 2053
 • Писмена декларация на майката, че не оспорва припознаването (по желание);
 • Удостоверение за раждане-оригинал на припознавания;
 • Фактура за платена такса

Срок за изпълнение: 3 месеца (от съобщаването на другия родител и навършилото 14 г. дете)

Такса: 5.00 лв.

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на извършване: Стая №15 "ГС" и Център за административно обслужване I или II работно място

Телефони за контакти: 044/611 251 и 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР"


5. Сключване на граждански брак и съставяне на акт

Правно основание: СК, Закон за гражданската регистрация

Необходими документи:

 • Документи за самоличност на встъпващите в брак;
 • Декларации от встъпващите в брак (по образец);
 • Документи за самоличност на двама свидетели, разрешение от районния съд (за лица от 16 до 18 годишна възраст);
 • Медицинско свидетелство за встъпване в брак - Инструкция №1 за реда за медицинско освидетелстване на встъпващите в брак (ДВ бр.75/85 г., доп. ДВ бр.59/87 г., изм. ДВ бр.64/88, бр.65/91 г.)
 • Удостоверение за сключване на брак с чужденец в Община Сливен
 • Друг, с писмено разрешение на дл. лице по гр. състояние на община Сливен (нач. отдел ГР, стая 16)

Цена: Безплатно

Срок на валидност: Няма, освен в случаите на обявяването на брака за нищожен; съхранява се в Община Сливен до 130 г.

Място на извършване: отдел ГР, стая 14

Телефон за контакти: 044/611 164

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние – ст.14


6. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

Правно основание: Закон за гражданската регистрация

Необходими документи:

 • Документ за самоличност на встъпващите в брак

Срок за изпълнение: Веднага след сключването на брака

Цена: Безплатно

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на извършване: Отдел ГР, стая 14

Телефон за контакти: 044/611 164

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние – ст.14


7. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Извършва се за лицата сключили граждански брак в гр. Сливен и за сключилите граждански брак в други населени места след 2000 г.

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

 • Искане  Образец 2037
 • Документ за самоличност;
 • Фактура за платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на извършване:

Център за административно обслужване, І или II работно място

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР"


8. Съставяне на акт за смърт

Извършва се и в празнични и почивни дни

Правно основание: Закон за гражданската регистрация.

Необходими документи:

 • Съобщение за смърт, издадено от здравното заведение, където е настъпила смъртта или от компетентно медицинско лице (подписано, изведено и подпечатано);
 • Съдебно решение;
 • Постановление от Окръжна прокуратура /в случаите по чл.54/2/ от ЗГР/;
 • Лична карта (личен паспорт за лицата над 70 години, които нямат лична карта) на починалото лице;
 • Документ за самоличност на обявителя.

Срок за изпълнение: Веднага при представянето на съобщението, не по-късно от 48 ч. след настъпването на смъртта (чл.54, ал.1 от ЗГР)

Цена: Безплатно

Срок на валидност: Няма; съхранява се в Община Сливен до 130 г.

Място на извършване: отдел ГР, стая 15.

Телефони за контакти: 044/611 251 или 044/611 250

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР".


9. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Препис-извлечението от акта за смърт представлява разрешение за погребение (чл.61, ал.1 от ЗГР)

Правно основание: Закон за гражданската регистрация.

Необходими документи: лична карта на обявител

Срок за изпълнение: Веднага след съставянето на акта

Цена: Безплатно

Срок на валидност: до промяна на данните в акта

Място на извършване: отдел ГР, стая 15

Телефони за контакти: 044/611 251 или 044/611 250

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР".


10. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

Извършва се за лица починали в гр. Сливен и в други населени места след 2000 г.

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Искане  Образец 2034
 • Документ за самоличност на лицето искащо услугата, което трябва да бъде наследник на починалия;
 • Фактура за платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: до промяна на данните в акта

Място на извършване:

Център за административно обслужване, I или II работно място.

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР".


11. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Съставят се:

 • раждане - в общината по постоянния адрес на майката, а ако тя не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на бащата
 • граждански брак - в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин – в общината по постоянния адрес на съпругата
 • смърт - в общината по постоянния адрес на починалото лице

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (утв. с ПМС 184 от 1958 г., ДВ бр.73/1958 г., изм. ДВбр.10/ 1964 г., бр.77/ от 1976 г., бр.96/1982, бр.77/1983 г., бр.103/1990 г.), Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хага, 05.10.1961 г.), междуправителствени конвенции, договори и спогодби и ЗМДТ

Необходими документи:

 • Искане за регистриране на акт за настъпило в чужбина събитие Образец 2080
 • Препис от акта за гражданско състояние, съставен от български консулски или дипломатически представител, или от чуждестранните местни органи по гражданско състояние в мястото, където е настъпило събитието;
 • Изпратени по дипломатически път;
 • Представени от лицето или от нотариално упълномощен негов представител - заедно с легализиран и заверен превод на български език.
 • Документ за самоличност на лицето или упълномощения представител- когато се представят пред длъжностното лице в общината
 • Нотариално заверено пълномощно за упълномощеното лице

Срок за изпълнение: 7 работни дни

Такса: Безплатно

Срок на валидност: няма

Място на извършване:

 • Представяне на преписите от актовете – нач. отдел ГР, стая 16.
  • Телефон за контакти: 044/611 143
 • Съставяне на актовете
  • актове за раждане - стая 15
  • актове за смърт - стая 15
  • актове за граждански брак - стая 14

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР".

В тези случаи издаването на оригинални удостоверения за раждане, граждански брак и препис-извлечение от акта за смърт се извършва по реда на т.2, т.6 и т.9


12. Издаване на пълни преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Искане Образец 2037
 • Документ за самоличност;
 • Фактура за платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на извършване:

Център за административно обслужване, I или II работно място.

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР".


13. Отбелязвания, допълнения и поправки в актове за гражданско състояние

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, ЗБГ

Необходими документи:

 • Съдебно решение;
 • Заявление в свободен текст от лицето;
 • Указ на президента за придобиване, възстановяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство.

Срок за изпълнение: 3 работни дни

Такса: Безплатно

Срок на валидност: До промяна на данните

Място на извършване: Отдел ГР, стая 15

Отговорно лице: гл. експерт "Гражданско състояние", началник отдел "Гражданска регистрация".

Телефони за контакти: 044/611 251 и 044/611 143


14. Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР

 • Възстановяват се предишните имена на български граждани, на които принудително са променени имената. Възстановяват се или се променят имената на непълнолетни, ако имената на техните родители или на единия от тях са принудително променени. Възстановяват се имената на починали български граждани, на които имената са били принудително променени.
 • Заявлението се подава до кмета на общината, където се съхранява акта за раждане на лицето, а за починалите лица до кмета на общината по последният им постоянен адрес.

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. на МРРБ и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Заявление Образец 2033 с нотариална заверка на подписа на лицето /наследниците / (за непълнолетни заявлението се подписва от родителите);
 • Заверен пълен препис или фотокопие от акта за раждане (при възможност).

Срок за изпълнение:

 • Един месец за вземане на решение,
 • 3 дни за съобщаване на лицето,
 • 14 дни за обжалване.

Такса: 10 лв.

Срок на валидност: до промяна на данните

Място на извършване: Отдел ГР, стая 15

Отговорно лице: гл. експерт "Гражданско състояние", началник отдел "ГР".

Телефони за контакти: 044/611 251 и 044/611 143


15. Промяна в гражданското състояние при развод

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, СК

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Заверено решение от съда за развод;
 • Съобщение за прекратен граждански брак / Образец ЕСГРАОН ТДС № 2 ПБ.

Срок за изпълнение: 3 дни

Такса: Безплатно

Място на извършване: Отдел ГР, стая 15.

Телефон за контакти: 044/611 251

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР".


16. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Искане Образец 2038
 • Документ за самоличност;
 • Фактура за платена такса;
 • Документ удостоверяващ раждането (смъртта);
 • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: До съставяне на акта за раждане или смърт.

Място на извършване: Център за административно обслужване, І работно място.

Телефон за контакти: 044/611 160

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР"


17. Издаване на удостоверение за наследници

Издава се за починалите с постоянен адрес (местожителство) в гр. Сливен

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Закона за наследството, НАРЕДБА №РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Искане за издаване на удостоверение за наследници Приложение № 2 към чл. 6, ал.1
 • Документ за самоличност;
 • Фактура за платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно (изрично упълномощено друго лице)

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

При изискване на удостоверение за наследници от други населени места(когато някои от наследниците на наследодателя са чужди жители)срока е три дни от получаването им

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: До промяна в реда на наследниците; друг, определен от изискващата институция

Място на извършване: Център за административно обслужване, І или II работно място.

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР".


18. Издаване на удостоверение за семейно положение

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Искане Образец 2109
 • Документ за самоличност;
 • Фактура за платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: До промяна на семейното положение

Място на извършване: Център за административно обслужване, І или II работно място.

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР".


19. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Правно основание:

Необходими документи: Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

 • Искане Образец 2075
 • Документ за самоличност;
 • Фактура за платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: до промяна на семейното положение

Място на извършване: Център за административно обслужване, І или II работно място.

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР".


20. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Искане Образец 2036
 • Документ за самоличност;
 • Фактура за платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: до промяна на семейното положение

Място на извършване: Център за административно обслужване, І или II работно място.

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР".


21. Удостоверение за родените от майката деца

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Искане Образец 2057
 • Документ за самоличност;
 • Фактура за платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: до промяна на семейното положение

Място на извършване: Център за административно обслужване, І или II работно място.

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР".


22. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Удостоверението се издава само когато различните имена на лицето са вписани в регистъра на населението и/или в регистрите на актовете за гражданско състояние/.

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Искане Образец 2092
 • Документ за самоличност;
 • Фактура за платена такса.
 • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: до промяна на имената

Място на извършване: Център за административно обслужване, І или II работно място.

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР".


23. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, СК, НАРЕДБА №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност на българския гражданин;
 • Копие на документ за самоличност на чуждия гражданин;
 • Документ за семейно положение на чуждия гражданин , заедно с легализиран и заверен превод на български език;
 • Писмено съгласие в свободен текст на чуждия гражданин за вписване на данните му в утвърдения образец;
 • Искане Образец 04 Образец 2017
 • Фактура за платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 30.00 лв., 60.00лв.

Заверка за чужбина: 4.00 лв. 8.00 лв.

Срок на валидност: 6 месеца

Място на извършване: Отдел ГР, стая 16.

Телефони за контакти: 044/611 143, 044/611 251

Отговорно лице: нач. отдел ГР, (гл. експерт "Гражданско състояние")


24. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в Община Сливен

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, СК, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност на встъпващите в брак;
 • Искане Образец 05
 • Документ за семейно положение на чуждия гражданин, заедно с легализиран и заверен превод на български език;
 • Писмено съгласие в свободен текст на чуждия гражданин за вписване на данните му в утвърдения образец, когато се подава от пълномощник;

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 30.00 лв., 60.00 лв.

Срок на валидност: 6 месеца

Място на извършване: Отдел ГР, стая 16.

Телефони за контакти: 044/611 143, 044/611 251

Отговорно лице: нач. отдел ГР, (Гл. експерт. "Гражданско състояние")


25. Издаване на удостоверение за правно ограничение

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Искане Образец 2108
 • Документ за самоличност;
 • Фактура за платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: До промяна в обстоятелствата, вписани в документа.

Място на извършване: Център за административно обслужване, I или II работно място "Адресна регистрация".

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел "Гражданска регистрация".


26. Други видове удостоверения по искане на граждани

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 2.20 лв., 4.40 лв.

Срок на валидност: до промяна на данните

Място на извършване: Център за административно обслужване, I или II работно място.

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР".


27. Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (утв. с ПМС 184/1958 г. ДВ бр.73/1958 г, изм. бр.10/4.02.1964, бр.77/28.09.1976 г., бр.96/7.12.1982г., бр.77/4.10.1983 г., бр.103/25.12.1990 г.), Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Искане Образец 2110
 • Документ за самоличност;
 • Документ по гражданската регистрация, издаден от Община Сливен или от кметствата в общината.

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 4.00 лв., 8.00 лв.

Срок на валидност: до промяна на данните в документа про гражданска регистрация

Място на извършване: Център за административно обслужване, I или II работно място.

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Вписване в регистъра и полагане на щемпел- дл. лице по гр. състояние, подпис - длъжностно лице определено със заповед на кмета и със спесимент на подписа в Министерство на външните работи на Р. България.


28. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, ЗБДС, Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация на МРРБ - чл. 138, ал. 1, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Заявление за постоянен адрес Образец 2079
 • Документ за собственост на жилището, договор за наем или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота за жилищни нужди;
 • Декларация за съгласие (по образец) от собственика на жилището Образец Д-92-3 Образец Д-92-6
 • Нотариално заверено изрично пълномощно (в случаите когато лицето се представлява от друго лице).
 • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: До промяна в обстоятелствата, вписани в документа.

Място на извършване: Център за административно обслужване, I или II работно място "Адресна регистрация".

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице-в отдел "Гражданска регистрация".

За малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители


29. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-06 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Искане Образец 2128
 • Нотариално заверено изрично пълномощно (в случаите когато лицето се представлява от друго лице).
 • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: До промяна в обстоятелствата, вписани в документа.

Място на извършване: Център за административно обслужване, I или II работно място "Адресна регистрация".

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел "Гражданска регистрация".


30. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Правно основание:Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-06 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност
 • Искане Образец 2056
 • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: До промяна в обстоятелствата, вписани в документа.

Място на извършване: Център за административно обслужване, I или II работно място "Адресна регистрация".

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел “Гражданска регистрация“.


31. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация на МРРБ - чл. 138, ал. 2, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Адресна карта за настоящ адрес Образец 2107
 • Документ за собственост на жилището, договор за наем или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота;
 • Декларация за съгласие (по образец) от собственика на жилището Образец Д-92-3 Образец Д-92-6
 • Нотариално заверено изрично пълномощно (в случаите когато лицето се представлява от друго лице).
 • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: До промяна в обстоятелствата, вписани в документа.

Място на извършване: Център за административно обслужване, I или II работно място "Адресна регистрация".

Телефони за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел “Гражданска регистрация“.

За малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица, заявяването се извършва от законните им представители.


32. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Искане Образец 1997
 • Нотариално заверено изрично пълномощно (в случаите когато лицето се представлява от друго лице).
 • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: До промяна в обстоятелствата, вписани в документа.

Място на извършване: Център за административно обслужване, I или II работно място "Адресна регистрация".

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел “Гражданска регистрация“.


33. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Искане Образец 2104
 • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност:До промяна в обстоятелствата, вписани в документа.

Място на извършване: Център за административно обслужване, I или II работно място "Адресна регистрация".

Телефони за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел “Гражданска регистрация“.


34. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на МРРБ И МП и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност.
 • Искане Образец 2077
 • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: До промяна в обстоятелствата, вписани в документа.

Място на извършване: Център за административно обслужване, I или II работно място "Адресна регистрация".

Телефони за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел “Гражданска регистрация“.


35. Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението (поддържан до въвеждането на ЕСГРАОН)

Правно основание: Закон за гражданската регистрация и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Искане Образец 2020
 • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност:

Място на извършване: Център за административно обслужване, I или II работно място "Адресна регистрация".

Телефони за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел “Гражданска регистрация“.


36. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Извършва се за лица с постоянен адрес (местожителство) в гр. Сливен, кметствата и кметските наместничества на Община Сливен. Лицата постоянно пребиваващи в чужбина подават документите в българска консулска служба или посолство, които ги препращат до общината.

Правно основание: Закон за българското гражданство, Наредба № 1/19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Молба Образец 2390
 • Заверено копие от акт за раждане;
 • Фотоснимка - 2 бр.;
 • Справка от съответната община или кметството по регистрите на населението относно гражданството на лицето;
 • Документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната - изселнически паспорт, писма за изселване от МВР, и др.;
 • Нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/.

Могат да се представят и документи, издадени от страната на заселването, с които се удостоверяват посочените по-горе обстоятелства. Документите, издадени в чужбина трябва да бъдат легализирани със заверен превод на български език.

 • Документ за платена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Министерство на правосъдието-София, БНБ – ЦУ, IBAN на получателя : BG09 BNBG 96613000 1737 01, BIC на банката на получателя : BNBG BGSD.

Лицето посочва адрес, телефон( или упълномощено от него лице), на които да бъде уведомено при получаването на удостоверението

Срок за изпълнение:

 1. Изпращане до МП-Министерство на правосъдието на необходимите документи;
 2. След получаване на удостоверение от МП - уведомяване и връчване на лицето.

Такса: 15.00 лв.

Срок на валидност: Една година от издаването на удостоверението от МП.

Място на извършване: отдел ГР, стая 16 (стая 15).

Телефони за контакти: 044/611 143 или 044/611 251

Отговорно лице: нач. отдел (гл. експерт “Гражданско състояние)


37. Проверка в регистрите за гражданско състояние за наличието на акт за гражданско състояние на определено лице за период от 5 години

Извършва се по искане на лица имащи право на достъп до данните по ЗГР и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

Правно основание: ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Искане Образец 03
 • Документ за самоличност;
 • Документи по гражданско състояние;
 • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 7 раб. дни

Такса: 3.00 лв.

Срок на валидност:

Място на извършване: Център за административно обслужване, I или II работно място.

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: длъжностно лице по гражданско състояние в отдел “ГР“. 


38. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Отнася се за граждански брак сключен в община Сливен.

Правно основание: Семеен кодекс, Закон за гражданската регистрация, Наредба № 11/16.09.2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения между съпрузите. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Искане Образец 2040
 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)
 • Нотариално заверен документ / удостоверение, декларация, договор /за избрания режим на имуществени отношения.

Срок за изпълнение: веднага

Такса: безплатно

Срок на валидност: до промяна на избрания режим.

Място на извършване: Център за административно обслужване, І или II работно място.

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел “ГР“.


39. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Правно основание: Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 08.09.1976 г. във Виена – чл.1§ чл.8. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Искане Образец 2000
 • Документ за самоличност;
 • Фактура за платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на извършване: Център за административно обслужване, І или II работно място.

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел “ ГР“.


40. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Правно основание: ГПК, Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

 • Искане Образец 2058
 • Документ за самоличност.
 • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 7 раб. дни

Такса: В зависимост от вида на документите.

Срок на валидност: До промяна на данните.

Място на извършване: Център за административно обслужване, I или II работно място "Адресна регистрация".

Телефони за контакти: 044/611 159, 044/611 251 и 044/611 265

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел “Гражданска регистрация“.


41. Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 7 раб. дни

Такса: не се заплаща

Срок на валидност: До промяна в обстоятелствата, вписани в документа.

Място на извършване: Център за административно обслужване “Деловодство“

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел “Гражданска регистрация“.

Телефон за контакти: 044/611 265.


42. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 7 раб. дни

Такса: не се заплаща

Срок на валидност: До промяна в обстоятелствата, вписани в документа.

Място на извършване: Център за административно обслужване “Деловодство“

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел “Гражданска регистрация“.

Телефон за контакти: 044/611 251, 044/611 265.


43. Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 7 раб. дни

Такса: не се заплаща

Срок на валидност: До промяна в обстоятелствата, вписани в документа.

Място на извършване: Център за административно обслужване “Деловодство“

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел “Гражданска регистрация“.

Телефон за контакти: 044/611 265.


44. Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ “ГРАО”

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация на МРРБ

Необходими документи:

 • Искане или писмо Образец 06
 • Документ за самоличност.

Срок за изпълнение: 7 раб. дни

Такса: не се заплаща

Срок на валидност: До промяна в обстоятелствата, вписани в документа.

Място на извършване: Център за административно обслужване “Деловодство“

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел “Гражданска регистрация“.

Телефон за контакти: 044/611 265.


45. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Правно основание: Граждански процесуален кодекс - чл. 621

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 30 дни

Такса: 30.00 лв.

Място на извършване: Дирекция "Правна"; Отдел ГР

Телефон за контакти: 044/611 251 или 044/611 118

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел "Гражданска регистрация".

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен