Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

Все още няма такава информация, която да е заявена повече от три пъти.

Достъпност