Концесии

Решения

Решение № 774 от 25.11.2021 г. на Общински съвет - Сливен и План за действие за общинските концесии на Община Сливен (2021 г. - 2027 г.)
[ Дата на публикуване: 02 март 2022 г., 13:36:17, размер на файла: 0.97MB ]


Съобщения на основание чл. 43, ал.1 и ал.2 от Закона за концесиите

Oткрита процедура по предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление и поддържане на язовир - с. Скобелево, общ. Сливен
[ Дата на публикуване:10 май 2017 г., размер на файла: 187.40kB ]

Съобщение във връзка с открита процедура по предоставяне на концесия за услуга с предмет: "Управление и поддържане на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект "Спортен комплекс", с площ 7899 кв.м., находящ се в местност "Карандила", по кадастралната карта на гр. Сливен
[ Дата на публикуване:18 септември 2017 г., размер на файла: 125.14kB ]

Съобщение за отваряне на предложенията и обвързващите предложения
[ Дата на публикуване:20 октомври 2017 г., размер на файла: 30.13kB ]

Съобщение във връзка с открита процедура по предоставяне на концесия за строителство и експлоатация на паркинг, недвижим имот частна общинска собственост с идентификатор 67338.557.71 по КККР на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 03 май 2022 г., 14:12:11, размер на файла: 185.91kB ]


Oткрита процедура по предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление и поддържане на недвижим имот – обект „Спортен комплекс” публична общинска собственост, с площ 62700 кв.м., разположен в парцел I в кв.81 - с. Крушаре, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 15 април 2015 г., размер на файла: 25.81kB ]

Oткрита процедура по предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление и поддържане на язовир - с. Скобелево, общ. Сливен
[ Дата на публикуване:15.04.2015г., размер на файла: 26.41kB ]

Достъпност