Награди на Община Сливен

Съгласно Наредба за символиката на Община Сливен, Приета с Реш. №1244/24.04.2014 год.; изм. с Реш. № 1399/27.08.2014 г.; изм. и доп. с Реш. № 180/28.04.2016 г. на Общински съвет Сливен, Награди на Община Сливен са:


Награда за литература и изкуство "Добри Чинтулов"

Присъжда се за постигнати високи художествени резултати в областта на литературата и изкуството на творци със значителен принос за духовното развитие на Сливен и българската култура. Наградата "Добри Чинтулов" е индивидуална. Предложения за връчване на наградата се правят от неправителствени, граждански, културни организации и творчески обединения. Наградата "Добри Чинтулов" се обявява на тържествена церемония за Празника на Сливен – Димитровден.

На носителите на Наградата "Добри Чинтулов" се връчват:

 1. Почетен знак с образа на Добри Чинтулов;
 2. Грамота на Община Сливен;
 3. Парична премия в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева.


Името на носителя на наградата "Добри Чинтулов" се вписва в "Почетна книга на носителите на наградите на Община Сливен", "Лауреатската книга" и на паметната дъска в къща музей "Добри Чинтулов" – Сливен. Комисията по символика задължително предлага на Общинския съвет носителят на наградата "Добри Чинтулов" да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин”. Наградата “Добри Чинтулов” не се присъжда посмъртно.


Награда на Общински съвет - Сливен Почетен знак "За граждански принос" - плакет "Огънят"

Присъжда се за граждански принос за развитие на Община Сливен, родолюбиви начинания и прояви на висока гражданска отговорност; висок професионализъм и проявен хуманизъм, допринесли за издигане авторитета на Сливен и неговия край. Предложения до Общинския съвет за връчване на наградата могат да правят не по малко от 1/5 от общия брой на общинските съветници, заседание, предхождащо тържественото заседание по случай 26 октомври – Димитровден, официален празник на града; Почетен знак за Граждански принос се присъжда с Решение на Общинския съвет, прието с явно гласуване, с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници. Наградата Почетен знак "За граждански принос" се връчва на тържествено заседание на Общинския съвет, посветено на Празника на Сливен, или при други поводи, и се обявява на тържествената церемония за Димитровден. Името на носителя на Почетен знак "За граждански принос" се вписва в "Почетна книга на носителите на наградите на Общински съвет Сливен“.

На носителите на Почетен знак "За граждански принос" се връчват:

 1. Почетен знак "За граждански принос" - плакет "Огънят";
 2. Грамота на Общинския съвет;
 3. Парична премия в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева.

Награда "Д-р Иван Селимински"

Присъжда се за принос и постижения в публицистиката, историческо-краеведческата дейност, опазването на културно-историческото наследство на Сливен и Сливенския край. Наградата "Д-р Иван Селимински" е индивидуална. Предложения за връчване на наградата се правят от неправителствени, граждански и културни организации и/или/ инициативни комитети. Всяка организация и/или/ инициативен комитет имат право на едно предложение. Наградата се обявява на тържествена церемония за Празника на Сливен – Димитровден.

Името на носителя на наградата "Д-р Иван Селимински" се вписва в "Почетна книга на наградите на Община Сливен". На носителите на Наградата "Д-р Иван Селимински" се връчват:

 1. Почетен знак с образа на д-р Иван Селимински;
 2. Диплом;
 3. Парична премия в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.

За носители на наградата не могат да бъдат номинирани лица, на които тя вече е присъждана. Наградата не се присъжда посмъртно.


Награда за стопанска инициатива "Добри Желязков"

Присъжда се на бизнесмени, ръководители на фирми и организации, осъществяващи обществено-полезна дейност, реализирали инфраструктурни проекти от стратегическо значение за устойчивото развитие на община Сливен. Наградата за стопанска инициатива "Добри Желязков" е индивидуална. Внасянето на предложения се осъществява по реда и условията на Глава четвърта. Носителят на наградата за стопанска инициатива "Добри Желязков" се обявява на тържествена церемония в навечерието на Празника на Сливен - Димитровден.

Името на носителя на наградата за стопанска инициатива "Добри Желязков" се вписва в "Почетна книга на наградите на Община Сливен"; На носителите на наградата "Добри Желязков" се връчват:

 1. Почетен знак с образа на Добри Желязков;
 2. Диплом;
 3. Парична премия в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.

Награда "Аргира Жечкова"

Присъжда се на жена - учител и общественик с принос за издигане престижа на учителската професия и доказани високи професионални умения като преподавател и възпитател на младото поколение. Наградата "Аргира Жечкова" е индивидуална. Предложения за връчване на наградата се правят от педагогически колективи, неправителствени организации и/или инициативни комитети. Наградата се връчва ежегодно в навечерието на 24 май - Ден на славянската писменост и култура, и се обявява на тържествена церемония за Празника на Сливен - Димитровден. Името на носителя на наградата "Аргира Жечкова" се вписва в "Почетна книга на носителите наградите на Община Сливен".
На носителите на Наградата “Аргира Жечкова" се връчват:

 1. Плакет;
 2. Диплом;
 3. Парична премия в размер на 1 500 /хиляда и петстототин/ лева.

Награда "Милосърдие"

Присъжда се за дългогодишна дейност и проявен професионализъм, за научни достижения, за висока гражданска отговорност в областта на здравеопазването и социалната политика на Община Сливен. Предложения за връчване на наградата се правят от лечебни и социални заведения, неправителствени организации, общински съветници и граждани. Наградата се обявява на тържествената церемония за Празника на град Сливен - Димитровден. Името на носителя на наградата "Милосърдие" се вписва в "Почетна книга на носителите на награди на община Сливен".

На носителите на Наградата "Сирак Скитник" се връчват:

 1. Плакет;
 2. Диплом;
 3. Парична премия в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.

Наградата не се присъжда посмъртно.


Почетен знак на град Сливен

Почетният знак на град Сливен е в две форми:

 1. Знак с метално изображение на Герба на град Сливен върху лаврови листа и лента, придружен от значка със същата форма;
 2. Плакет.

Почетният знак с лента и значка се връчва на удостоените със званието "Почетен гражданин на град Сливен и общината". Почетният знак - плакет на град Сливен може да се връчва по поводи, свързани с осъществяване на международното сътрудничество на Община Сливен, юбилейни тържества, чествания и други подходящи случаи. Връчването на Почетния знак на град Сливен се извършва заповед от кмета на общината.


Значка

Значката на град СливенЗначката представлява контурно изображение на Герба на град Сливен. Изработва се от метал.

Със Значката на град Сливен се отличават:

 1. Български и чуждестранни граждани с особени заслуги при изпълнение на своя граждански или служебен дълг;
 2. Дейци на науката, културата, образованието, здравеопазването и спорта с принос в развитието на града и съхраняването на историческата му памет;
 3. Граждани, проявили висока гражданска доблест и отстояващи обществено значими интереси;
 4. Талантливи ученици и студенти, спечелили призови места в международни конкурси и олимпиади;
 5. Дарители.

Удостояването със значка става със заповед на кмета.

Достъпност