Общинският съвет прие Програмата за управление на община Сливен за мандат 2016-2019 година

25.02.2016

Програмата за управление на община Сливен за мандат 2016-2019 година беше приета по време на днешното заседание на Общинския съвет. Един от основните принципи, заложени в документа, е финансова стабилност и дисциплина.

Сред приоритетите на кмета на Сливен Стефан Радев и неговия екип е провеждане на разумната политика по отношения на бюджетната стабилност, ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси. Предвижда се провеждане на активна социална политика, привличане на инвестиции, подобряване на системата за услуги за обслужване на гражданите и бизнеса, оптимално използване на възможностите на международно, европейско и национално финансиране и други.

Основната цел на управлението е постигане на достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена и работна среда, бизнес и инвестиции, развитие на културата и туризма. Програмата за управление предвижда конкретни дейности за постигане на всеки от приоритетите, които са свързани както с изпълнение на основните функции на общинската администрация, така и дейности, които стимулират качественото израстване на администрацията и изграждане на трайни партньорства.

Общинският съвет на заседание днес разгледа 32 предложения на кмета и общински съветници, свързани с работата на общинската администрация. Направени бяха някой промени в Наредбата за управление на общинските пътища. Актуализирана беше годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост.

Сред приетите предложения са предоставяне ползването на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, продажби, в землището на Сотиря, Рамануша, Плоски Рът и Батмиш, отдаване под наем на общински имоти.

По негово желание беше освободен управителят на общинска фирма „Охрана и СОТ“ и избран временно изпълняващ длъжността в дружеството. Община Сливен разваля договор за арендуване на земеделска земя, сключен с фирма "Латика"ООД. Теренът е предвиден за разширение на новите гробища на града.

Съветниците утвърдиха съставите на обществените комисии за избор на носителите на наградите на община Сливен, състава на комисията към Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение. Финансово бяха подпомогнати различни читалищни колективи и нуждаещи се граждани.

Съветниците решиха да наградят с почетния знак на Общинския съвет „За граждански принос” съветничката Соня Келеведжиева, учител и ръководител на театър „Класика” към Гимназията с преподаване на западни езици. Наградата е във връзка с честването на 25 години от създаването на ученическия театър.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен