Община Сливен работи за подобряването на живота на хора в неравностойно положение

23.06.2016
Представяне на социалните дейности на община Сливен

Община Сливен продължава изпълнението на дейностите по договор BG05M9OP001-2.002-0206-C001 „Подкрепа и разширяване на дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен Социален патронаж, град Сливен”. Проектът се финансира от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване в община Сливен, в отговор на комплексните им потребности, включително и здравни, с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Специфични цели:

-Да се подкрепи и разшири дейността на съществуващото Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Сливен.

-Да се предоставят възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания и хора над 65 г.

-Да се предоставят интегрирани услуги за хората с увреждания и хора над 65 години, като се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, като се дава възможност на всеки потребител, съобразно нуждите си, да може да ползва различни услуги, според необходимостта и вида помощ.

Обхванатият брой потребители на услугата е 160 лица, живеещи на територията на гр.Сливен и населените места – гр.Кермен, с.Трапоклово, с.Драгоданово, с.Жельо Войвода, с.Крушаре, с.Ковачите, с.Селиминово, с.Ичера, с.Злати войвода, с.Самуилово, с.Камен, с.Глушник, с.Гавраилово. На потребителите се предоставят интегрирани почасови услуги, в зависимост от техните нужди, на база изготвена индивидуална социална оценка на потребностите.

Предвидените дейности, които ще се извършат по проекта са:

Организация и управление на проекта

Разработване на правила за дейността на Звеното

Осигуряване на достъп до интегрирани услуги за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда чрез подкрепа и разширяване на Звено „Домашен помощник“ към Домашен социален патронаж гр. Сливен“

Обучение на персонала за предоставяне на услугите

Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала, предоставящ социални услуги

Мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност

Информиране и публичност

Продължителността на изпълнение на проекта е 22 месеца, като услугата стартира на 01.05.2016г. и ще се предоставя до 31.10.2017г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност