Община Сливен стартира проект за обучение и професионална квалификация на 80 младежи

03.08.2016

На 01.08.2016 г. стартират дейностите по проект „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 1, процедура „Активни”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициатива за младежка заетост. Бенефициент на проекта е Община Сливен, в партньорство със Сдружение „Бизнес Център /Бизнес Инкубатор - Сливен", Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие” и „Соник Старт” ООД . Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 365 292,34 лв., съгласно договор BG05M9OP001-1.002-0080-C01.

Основната цел на проекта е идентифициране и мотивиране на неактивни лица от 18 до 29 годишна възраст за активно включване в обучение или реално участие на пазара на труда. Проектът предоставя възможности за обучение на 80 младежи, както и придобиването на професионални умения и квалификация в професиите „озеленител” и „помощник в строителството”. Община Сливен, като бенефициент, се ангажира с наемането на 60 от обучените лица по професиите „озеленител” и „помощник в строителството” за период до 6 месеца. Получените знания, овладените умения, официалният документ – удостоверение за преминато обучение, ще са устойчивият резултат за представителите на целевата група, включени в проекта. Натрупаният опит през тези месеци ще бъде предпоставка за по-лесна интеграция на на младите хора на пазара на труда.

Основните дейности за реализиране на целите са:

1.Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда.

2.Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.

3.Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация по професия „Озеленител” и специалност "Парково строителство и озеленяване" и по професия "Помощник строител" и специалност "Основни и довършителни работи".

4.Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца.

5.Публичност и информация.

6.Организация и управление на проекта.

Дейностите по проекта са със срок на изпълнение 16 месеца.

------------------------------------------ www.eufunds.bg ---------------------------------------

Проект BG05M9OP001-1.002-0080-C01 „ Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Снимки:


Прикачени файлове:

документ


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен