Обсъдиха прилагането на приобщаващото образование в област Сливен

09.08.2016
Обсъдиха прилагането на приобщаващото образование в област Сливен

Проектът за Държавен образователен стандарт за приобщаващото образование беше представен на среща при началника на Регионално управление на образованието /РУО/ - д-р Бисерка Василева. На нея присъстваха кметът на община Сливен Стефан Радев и областният управител Татяна Петкова. Основният акцент на срещата беше как на територията на областта ще се осъществява приобщаващото образование и какво трябва да се включи в стратегиите за развитие на общините в област Сливен.

"Държавният образователен стандарт за приобщаващото образование трябва да бъде в основата на стратегиите за развитие на всяка една община и на областта. Тъй като всяка община има свои специфични особености ще се проведат срещи поотделно с кметовете на Нова Загора, Котел и Твърдица", каза Бисерка Василева. Тя обясни, че областният управител и кметовете на общините трябва да обсъдят и решат как на територията на областта ще се разпределят съответните възможности за приобщаващото образование.

Илонка Толева от РУО - Сливен каза, че сегашният стандарт е много по-обхватен, защото, освен децата със специални образователни потребности, той обхваща и децата в риск. Според нея, вече много ясно са разписани механизмите за работа с деца в риск. Тя обяви, че четири училища в областта вече работят по проект по модела на приобщаващото образование. В Сливен това са СОУ "Йордан Йовков" и СОУ "Хаджи Мина Пашов", в Нова Загора - СОУ "Иван Вазов" и в Шивачево - СОУ "Георги Каравелов". Ресурсните учители са назначени на щат от директорите на учебните заведения. Във всяко от тях има и психолог, и логопед. Подкрепа ще им оказва Регионален център за подкрепа в процеса на приобщаващото образование, което е новото име на Ресурсен център - Сливен. Илонка Толева подчерта, че Законът за предучилищното и училищното образование определя два вида подкрепа за учениците. Едната е обща, която включва Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и включва екипна работа между учителите; допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона; допълнителни модули за деца, които не владеят български език; консултации по учебни предмети; кариерно ориентиране на учениците; занимания по интереси; библиотечно-информационно обслужване; грижа за здравето; общежитие; поощряване с морални и материални награди; дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения и логопедична работа. Вторият вид подкрепа е допълнителна. Тя включва работа с дете и ученик по конкретен случай; психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания. Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от детските градини, от училищата и от центровете за подкрепа за личностно развитие и се предоставя на деца и ученици със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност