Представиха дейностите по проект за младите хора в община Сливен

11.08.2016
Представиха дейностите по проект за младите хора в община Сливен

80 младежи от община Сливен ще бъдат обучени и ще придобият професионални умения и квалификация в професиите „озеленител” и „помощник в строителството”. Това ще стане възможно в рамките на проект „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 1, процедура „Активни”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициатива за младежка заетост. Бенефициент на проекта е Община Сливен, в партньорство със Сдружение „Бизнес Център /Бизнес Инкубатор - Сливен", Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие” и „Соник Старт” ООД. Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 365 292, 34 лв., съгласно договор BG05M9OP001-1.002-0080-C01. Продължителността на проекта е 16 месеца.

Дейностите по проекта бяха представени на пресконференция днес. В нея взеха участие заместник-кметът по икономическо развитие Стоян Марков, Донка Славова, главен експерт в Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността" и ръководител на проекта, както и Стамо Йовчев, който е представител на партньорската организация Сдружение „Бизнес Център /Бизнес Инкубатор - Сливен".

Заместник-кметът Стоян Марков благодари на партньорите по проекта и изрази надежда, че младите хора, които ще бъдат идентифицирани и обучени, ще бъдат полезни за подобряване на средата, както в града, така и в малките населени места. "Радостно е, че тези млади хора ще бъдат обучени в две професии, които са нужни за нашата община. Надявам се, че след обученията по професиите "Озеленител" и "Помощник строител", резултатите от работата на младите хора ще бъдат видими", каза Марков.

Донка Славова обяви, че идеята на проекта е да бъдат идентифицирани и мотивирани лица, които са извън заетост, образование или обучение, на възраст между 18 и 29 години, с цел да бъдат включени в пазара на труда. "Всички знаем, че на територията на общината безработицата е в много голям процент и поради тази причина още при разработването на проектното предложение, идеята бе да има полезност и устойчивост на резултатите, които ще постигнем с основните цели, заложени в проекта", коментира тя. Тя уточни, че дейностите по проекта са започнали на 1 август и съобщи, че целева група по проекта ще са икономически неактивни млади хора, които не са били трудово заети или ангажирани с образование или обучение през последните четири месеца, както и не са били регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" през предходните 12 месеца. "Няма да бъде лесна задачата по идентифициране и мотивиране на лицата за включването им в обучение или заетост, но партньорите, с които работим, са изключителни професионалисти и имат опит при работа на терен с тази общност. Вярвам, че с общи усилия ще се справим успешно", каза Донка Славова. Тя допълни, че е заложено да бъдат обучени 40 млади хора от Сливен и 40 от малките населените места на територията на общината. За всички младежи, които ще участват в обученията, са предвидени стипендии, с които ще им се осигуряват средства за ежедневни разходи, а за тези от малките населени места и средства за транспорт, за да имат достъп до предлаганите услуги.

Стамо Йовчев, който е представител на партньорската организация Сдружение „Бизнес Център /Бизнес Инкубатор - Сливен" съобщи, че по професия „Озеленител”, специалност "Парково строителство и озеленяване", професионалното обучение е по втора степен на професионална квалификация с хорариум от 300 учебни часа - 120 учебни часа теория и 180 часа практика. Производствената практика е 36 часа, която ще се осъществява на терен, където ще се практикуват уменията, които курсистите са придобили по време на теоретичните и практически занятия. По професия "Помощник строител", специалност "Основни и довършителни работи", лицата ще имат 80 часа теория и 120 часа практика. Практиката ще се провежда на строителен обект. След положен изпит курсистите ще получат удостоверение за професията, по която са се обучавали.

Стамо Йовчев уточни, че преди професионалните обучения, ще има мотивационни обучения на тема "Активно поведение на пазара на труда", които ще се състоят на няколко модула - "Познаваме ли себе си", "Как да подготвим документи за работа", "Как да търсим работа", "Как да се представим пред работодатели", "Как да работим в екип" и др. Предвидени са 18 учебни часа.

Донка Славова допълни, че в рамките на проекта са предвидени три кръгли маси, една от които ще бъде след приключване на обученията.

Община Сливен, като бенефициент, се ангажира с наемането на 60 от обучените лица по професиите „озеленител” и „помощник в строителството” за период до 6 месеца.

11.08.2016г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност