Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Община Сливен получава над 370 хиляди лева за програмата за лични асистенти

09.09.2016

40 нови лични асистенти ще бъдат назначени по проект „Подкрепа и разширяване на дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен Социален патронаж, град Сливен”. Ще бъде увеличена и почасовата заетост на личните асистенти, които предоставят услугата към настоящия момент.

Поради голямата нужда от предоставянето на социалната услуга, кметът на общината Стефан Радев направи запитване за отпускане на допълнителни средства пред Министерството на труда и социалната политика, с които да се обхванат още лица. Община Сливен получи писмо от Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси"( ОПРЧР) 2014-2020г., в което е посочено, че на редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР е одобрена промяна в операция "Независим живот" и критерии за разпределяне на неусвоените средства. На базата на това 16 общини ще получат допълнително по 375 хиляди лева за удовлетворяване по-големите нужди за уязвимите групи. Сред тях е и Сливен.

Община Сливен в качеството си на конкретен бенефициент по процедура "Независим живот", подписа допълнително споразумение, с което безвъзмездната финансова помощ става в размер до 857 810.32лв. Това ще доведе до увеличаване на часовата заетост на личните асистенти, които предоставят услугата към настоящия момент, както и до назначаване на 40 броя нови лични асистенти, които ще предоставят услуги на допълнително включени минимум 80 броя потребители. С това ще се постигне и задоволяване на потребността от предоставяне на почасови услуги в домашна среда и осигуряване на заетост на безработни лица. Освен почасовите услуги се предлагат здравни услуги, психологическа подкрепа и мотивационна подкрепа от психолог и социален работник. Хората с увреждания получават интегрирани услуги в зависимост от техните потребности и нужди.

Община Сливен изпълнява Проект BG05M9OP001-2.002-0206-C001 „Подкрепа и разширяване на дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен Социален патронаж, град Сливен”. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване в община Сливен, в отговор на комплексните им потребности, включително и здравни, с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Обхванатият брой потребители на услугата към 31 август тази година е 163 лица, живеещи на територията на Сливен и населените места – гр.Кермен и селата Трапоклово, Драгоданово, Жельо Войвода, Крушаре, Ковачите, Селиминово, Ичера, Злати войвода, Самуилово, Камен, Глушник и Гавраилово. На потребителите се предоставят интегрирани почасови услуги, в зависимост от техните нужди, на база изготвена индивидуална социална оценка на потребностите. Назначени са 78 броя лични асистенти. Предоставянето на услугата е от 01.05.2016г. до 31.10.2017г.

09.09.2016г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност