Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Започва прием на заявления за кандидатстване за работа като сътрудник "Социални дейности"

13.09.2016

Във връзка със сключено допълнително споразумение №2 към Договор BG05M9OP001-2.002-0206-C01 за изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд започва кампания за приемане на заявления за лицата, желаещи да кандидатстват за длъжност сътрудник „Социални дейности” - 1 бр. в Звено към Домашен социален патронаж Сливен.

1.Лицата за длъжност сътрудник „Социални дейности” е необходимо да отговорят на следните критерии:

- Лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране

- Образование и квалификация – бакалавър, магистър

- Специалност:

- социални дейности

- социален мениджмънт

- социална педагогика

- психология

- или други подобни специалности в сферата на социалните дейности

- лица с подходящи личностни, делови и професионални качества

- лица, физически и психически здрави

Желаещите да работят като сътрудник „Социални дейности” подават следните документи в Център за административно-информационно обслужване на Община Сливен от 13.09.2016 г. до 21.09.2016 г:

Заявление по образец

- документ за самоличност (копие)

- автобиография

- дипломи за завършено образование

- копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)

- пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично

- декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – по образец.

При започване на работа:

- медицинско свидетелство

- свидетелство за съдимост

Процедурата за класиране на сътрудник „Социални дейности” по настоящия проект се провежда за всички лица, подали документи в Община Сливен от Комисия за оценка и подбор.

Подборът ще се извършва на два етапа: 1 етап – по документи и 2 етап – интервю.

С одобреният кандидат за сътрудник „Социални дейности” Община Сливен ще сключи трудов договор за период от 14 месеца.

За допълнителна информация на тел. 044/611122 – Здравка Катилеева – ръководител проект.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност