Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Съвещание на директорите на детски градини от област Сливен се проведе в Регионалното управление на образованието

14.09.2016

На съвещание с директорите на детски градини в област Сливен бяха обсъдени организацията и съдържанието на предучилищното образование през учебната 2016/2017г., приоритетните дейности по прилагане на Закона за предучилищното и училищно образование и държавните образователни стандарти. Форумът се организира от Регионално управление на образованието - Сливен.

Кметът на общината Стефан Радев приветства директорите на детските градини в областта и им пожела успешна учебна година.

"Сигурен съм, че ще се справите с предизвикателствата и отговорността, която предстои пред Вас с промените в Закона за предучилищното и училищното образование. Вярвам във Вашите възможности за успешното прилагане на най-доброто от своя професионален опит за подобряване процеса на обучение и възпитание на децата в предучилищна възраст", каза той. Кметът заяви, че ролята на директорите и учителите е изключително важна, защото именно те полагат основите в трудния процес на изграждането на личността и помагат за прехода от детската градина към училище. "Новото не бива да Ви плаши. Новото е възможност за промяна към по-добро и предизвикателство, което си струва заради децата. Желая Ви успех!", посочи Радев.

На съвещанието стана ясно, че в област Сливен има 63 детски градини.

Според данни на НСИ обхватът на децата на възраст 3-6 години в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване за учебната 2015/2016г година, за област Сливен е 68.2 процента, а за учебната 2014/2015г. е бил 70.4 процента. Поставената цел в Работна програма "Образование и обучение 2020" е 95 процента обхват на децата до училищно образование.

Държавният образователен стандарт за предучилищното образование се отнася до организацията и съдържанието на предучилищното образование. Той е предназначен за учителите и директорите на детски градини, както и за директорите и училителите в училищата, които осъществяват задължително предучилищно образование.

Стандартът покрива възпитанието, социализацията, обучението и отглеждането на децата от 3-годишна възраст до постъпването им в училище. В детските градини могат да се приемат и деца, навършили 2 години, но при определени условия. Нов момент в стандарта има и при видовете организация на предучилищно образование - освен целодневна и полудневна, се допуска почасова и самостоятелна организация. При самостоятелната организация родителите трябва да гарантират развитието на децата, когато решат да ги обучават извън детската градина. Дали има подходящи условия, ще преценява комисия от Регионално управление на образованието, в която ще има и представител на общината и на службите за социално подпомагане.

Задължения на общинските съвети ще бъде изготвянето на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини: критерии за записване, срокове по процедурата, реда за обявяване на свободните места в детските градини, механизъм за проследяване на обхвата и посещението в детската градина.

Със стандарта се въвеждат образователните направления в детските градини. Направленията са седем - "Български език и литература", "Математика", "Околен свят", "Музика", "Изобразително изкуство", "Конструиране и технологии" и "Физическа култура".

В предучилищното образование се отдава първостепенна роля на играта и последователно се говори за учене чрез игра. Т.е. играта не е цел за ученето, а средство, чрез което може да се учи. Разписаните в стандарта умения са индикативни - покриват средно ниво на компетенции и отразяват разликите в развитието на децата от различните райони, семейства и общности.

Учебното време според стандарта на предучилищното образование е 15 септември - 31 май. През останалото време децата могат да посещават детската градина, но само за игра и отглеждане. Постъпването в детска градина е задължително, когато детето е навършило 5 години.

14.09.2016г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност