Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Започна подаването на заявления от потребителите и кандидатите за лични асистенти

16.09.2016

Община Сливен е бенефициент по договор BG05M9OP001-2.002-0206-C02 „Подкрепа и разширяване на дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен Социален патронаж, град Сливен”. Проектът се финансира от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Продължителността на изпълнение на проекта е до 31.10.2017г.

Териториален обхват: Всички населени места на територията на община Сливен

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване в община Сливен, в отговор на комплексните им потребности, включително и здравни, за преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

От 15.09.2016г. до 29.09.2016г. стартира подаването на Заявления от кандидат-потребителите за ползване на услугата и кандидатите за лични асистенти.

За потребители на социалната услуга могат да кандидатстват лица от следните целеви групи:

- Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

- Хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;

- Семейства на деца с увреждания;

- Самотно живеещи тежко болни лица

Всеки кандидат за потребител на социалната услуга „Личен асистент” следва да представи следния комплект от документи:

- Заявление за кандидатстване за потребител на услугата /по образец/

- Приложение №1А- Информация за кандидат- потребителя

- Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни/по образец/

- Копие от документ за самоличност /за справка /, за дете – удостоверение за раждане /копие /

- Документ за самоличност на законния представител-родител, настойник, попечител /копие /

- Експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК /копие /

- Медицински протокол на ЛКК /копие /

- Други медицински документи- епикриза и др. /копие /

- Удостоверение за настойничество / попечителство//копие /

- Други документи по преценка на кандидата, имащи отношение към предоставяне на услугата

На всички кандидат-потребители ще бъде изготвена социална оценка на индивидуалните потребности. Въз основа на получения брой точки от оценката, комисия, назначена със заповед на кмета на Община Сливен, ще изготви списък с класираните кандидат-потребители в низходящ ред, който ще бъде изнесен на информационното табло в центъра за административно обслужване на Община Сливен.

На потребителите на услугата „Личен асистент” ще бъде осигурен достъп до интегрирани почасови услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на следните изисквания:

-Безработни лица;

-Лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Всеки кандидат за личен асистент следва да представи следния комплект от документи:

- Заявление за кандидатстване за личен асистент /по образец/

- Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни/по образец/

- Копие от документ за самоличност /за справка /

-Автобиография

-Документи за придобита образователна степен и съотносима за длъжността „Личен асистент” квалификация

-Копие от удостоверение за преминато обучение за предоставяне на социални услуги по други програми или по друг ред.

Документите за кандидатстване се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Сливен от 15.09.2016г. до 29.09.2016г. вкл.

Подбора на кандидатите за лични асистенти ще бъде извършен на два етапа:

- По документи

- Събеседване с одобрените на първия етап кандидати

Класирането на кандидатите за лични асистенти се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Сливен след провеждане на събеседване. Ще бъде изготвен списък с оценените кандидати, който ще бъде изнесен на информационното табло в центъра за административно обслужване на Община Сливен.

Проектът се реализира на територията на община Сливен.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност