Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Кметът Стефан Радев сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Сливен

21.09.2016

Кметът на Община Сливен Стефан Радев сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001-0029-С01, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001, „Бюджетна линия за 39 общини–бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014- 2020 г.”

Договорът финансира проект „Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма”.

Проектното предложение е в пълно съответствие с указанията за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ и обезпечава финансово дейностите на Община Сливен за изпълнение на Инвестиционната програма до 2023 г. Реализацията на проекта ще подпомогне Община Сливен в дейностите по управление и изпълнение на Инвестиционната й програма за периода до 2023 г., както и функциите й на междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“на ОПРР 2014-2020. Ще се направи естествен и логичен преход между одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Сливен и конкретните проекти, за които ще се предостави безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014- 2020.

Основните дейности по проекта включват:

• Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.;

• Възнаграждения на екипите на Междинните звена с оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.”;

• Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.”;

• Участие в програми за обмен на опит и добри практики.;

• Разходи за публичност и визуализация;

• Разходи за организация и управление

Стойността на проекта е общо за: 139 188,72 лв., като от тях съфинансиране от ЕФРР: 118 310,41 лв. и съфинансиране от националния бюджет: 20 878,31 лв.

Периодът за изпълнение на проекта е: 20.09.2016 г. – 20.12.2023 г.


Снимки:


Прикачени файлове:

документ


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност