Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Община Сливен ще обучава 80 трайно безработни младежи

15.11.2016

Продължава изпълнението на проект „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване”. Основната му цел е да идентифицира и мотивира неактивни лица от 18 до 29 годишна възраст за активно включване в обучение или реално участие на пазара на труда. Проектът предоставя възможности за обучение на 80 младежи, както и придобиването на професионални умения и квалификация по професията „работник в озеленяването” и част от професията „помощник в строителството”. Община Сливен, като бенефициент, се ангажира с наемането на 60 от обучените лица за период до 6 месеца. „Всички младежи от периода на обучение ще получават стипендия”, съобщи ръководителят на проекта Донка Славова, главен експерт в общината.

Това стана на пресконференция днес в областния информационен център. В срещата взеха участие заместник-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова, зам.-кметът по икономическо развитие и евроинтеграция Стоян Марков, Стамо Йовчев от Бизнес центъра, партньорите от Соник Старт, както и обучители по професиите и експерти от община Сливен.

„Надявам се да дадем възможност на една категория млади хора, които не са имали възможност нито да бъдат в образователната система, нито са имали заетост през последните месеци. На една част от тях община Сливен ще предостави работа в рамките на 6 месеца. Това е възможност отново да осигурим работни места, дори и за такава група на която й липсва квалификация. Този проект ще допринесе за нашия по-добър изглед на града, тъй като младежите ще бъдат обучавани за озеленители и строителни работници така и за самите хора да получат квалификация, която да им помогне да си намерят работа и по-нататък”, посочи заместник-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова.

Икономически неактивните младежи могат да бъдат целева група, само ако за период от минимум 4 месеца преди включването са били извън заетост, извън образователната система, както и ако не са били регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ през предходните 12 месеца (условията са кумулативни). Парнтньорите от Соник старт провеждат по населени места дискусии с младежи и разясняват целите на проекта. Вече са попълнени 81 анкетни карти, но не всички от желаещите отговарят на условията за участие в обучението, защото част от тях са регистрирани като безработни в Бюрото по труда.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 1, процедура „Активни”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициатива за младежка заетост. Бенефициент на проекта е Община Сливен, в партньорство със Сдружение „Бизнес Център /Бизнес Инкубатор - Сливен", Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие” и „Соник Старт” ООД. Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 365 292, 34 лв., съгласно договор BG05M9OP001-1.002-0080-C01.

Проектът започна на 01.08.2016 г. и е със срок на изпълнение 16 месеца.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.