Достъпност

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Още 40 лични асистенти са назначени по проект на Община Сливен

17.11.2016

Община Сливен изпълнява проект BG05M9OP001-2.002-0206-C001 „Подкрепа и разширяване на дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен Социален патронаж, град Сливен”. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване в община Сливен, в отговор на комплексните им потребности, включително и здравни, да се преодоляват последиците от социалното изключване и бедността.

След подписване на допълнително споразумение № 2 към договор BG05M9OP001-2.002-0206-C01 безвъзмездната финансова помощ е в размер на 857810.32лв. Това доведе до увеличаване на часовата заетост на личните асистенти, които предоставят услугата към настоящия момент.

След извършване на нов подбор са назначени 40 нови лични асистенти, които предоставят услуги на допълнително включени 130 броя потребители. Един личен асистент предоставя услугата на повече от един потребител. Това ще доведе до задоволяване на потребността от предоставяне на почасови услуги в домашна среда. Освен почасовите услуги се предлагат здравни услуги, психологическа подкрепа и мотивационна подкрепа от психолог и социален работник. Хората с увреждания получават интегрирани услуги в зависимост от техните потребности и нужди.

Обхванатият брой потребители на услугата е 310 лица, живеещи на територията на гр.Сливен и населените места – гр.Кермен, с.Трапоклово, с.Драгоданово, с.Жельо Войвода, с.Крушаре, с.Ковачите, с.Селиминово, с.Ичера, с.Злати войвода, с.Самуилово, с.Камен, с.Глушник, с.Гавраилово и с. Старо село. Назначени са общо 118 броя лични асистенти. Предоставянето на услугата стартира от 01.05.2016г. до 31.10.2017г.

17.11.2016г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.