Община Сливен стартира мотивационни обучения за активно търсене на работа

27.01.2017

В Община Сливен стартира изпълнението на дейност 2 „Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа“. Тя е по проект „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 1, процедура „Активни”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициатива за младежка заетост.

Бенефициент на проекта е Община Сливен, в партньорство със Сдружение „Бизнес Център /Бизнес Инкубатор – Сливен“, Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие” и „Соник Старт” ООД .

Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 365 292,34 лв., съгласно договор BG05M9OP001-1.002-0080-C01.

Основната цел по тази дейност е да бъдат мотивирани подбраните млади хора за продължаване на образованието си, повишаване на квалификацията си и за активно търсене на работа.

Мотивационното обучение за активно търсене на работа ще се проведе в рамките на шест модула по следните теми: Познаваме ли себе си , как да подготвим документи за работа, как да търсим работа, как да работим в екип и възможности за намиране на работа чрез Глобалната мрежа. След завършване на това обучение младежите придобият знания за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания. Освен това те ще придобият умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа, след това представяне пред работодател и не на последно място как да работят в екип.

Обучението ще се извърши от Център за професионално обучение към СНЦ „ Бизнес център/ Бизнес инкубатор- Сливен.“

Очаква се като резултат от тази дейност да се постигнат следните резултати: обучени и мотивирани 80 лица от целевата група за продължаване на образование, обучение и/или активно търсене на работа, получени до 80 сертификата за преминато обучение.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност