Таня Павлова: Ръководството на Община Сливен ни подкрепя и разбира трудната мисия на Общински съвет за наркотични вещества

30.01.2017
Общински съвет за наркотични вещества

Интервю с Таня Павлова, секретар на Общински съвет за наркотични вещества в Сливен.

Госпожо Павлова, бихте ли разказала за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества?

Общинският съвет по наркотични вещества разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските стратегии и програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества. Ние работим по една много наболяла, социално-значимо тема - наркоманиите, и влагаме много усилия. За да постигнем по-добри и цялостни резултати работим в екип с училищата, с педагогическите съветници, с неправителствени организации, с доброволците за превантивна дейност, с учителите и с други социални институции. Общинският съвет по наркотични вещества планира своята дейност в началото на всяка година. На заседание през месец март се приема План за действие, който е съобразен с Националната и Общинската стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества. Бюджетът ни е държавно делигиран. Основните ни дейности са разработване и осъществяване на програми за превенция на злоупотребата с наркотични вещества сред учениците, сред рисковите групи и общността. Провеждаме обучения на различни целеви групи по различни аспекти на здравословен начин на живот. Разработваме проекти и кандидатстваме пред донорски организации. Създаваме и поддържаме информационна мрежа, осигуряваща база данни, обмен на информация и идеи на местно и национално ниво. Сред дейностите ни е планиране на конкретни дейности в областта на информационното обслужване, подготвяне и разпространяване на превантивно-информационни материали, координиране и осъществяване дейности на регионално ниво по международни и национални програми, методическо ръководство, консултиране и практическа помощ на педагози, психолози и медицински специалисти по училищата на територията на Община Сливен, както и на малките общини в област Сливен.

Какви резултати отчитате в работата си през 2016 година?

През 2016 г. постигнахме добри резултати. В екипа ни дойдоха повече доброволци - млади хора, одухотворени, желаещи да помагат и да работят сред своите връстници. Подновихме състава на Младежкия съвет по наркотични вещества. Проведохме обучение на десет екипа от десет училища по подхода "Връстници обучават връстници" и две обучения на родители. Реализирахме превантивни дейности - десет кампании, два проекта и две програми, които отчетохме пред донорите. Целта на всичките ни проекти е обща - превенция употреба на наркотици, но подходът, целевите групи и методиката за реализация са различни.

Какви са Вашите проекти, програми и кампании?

През месец април традиционно в рамките на един месец провеждаме кампанията „Дни на здравето”, в която миналата година се включиха всички училища. Имаше много интересни прояви, свързани с превенцията. През месец ноември реализирахме част от програмата "Моето здраве - моя отговорност". В училищата се организираха разнообразни дейности свързани със здравословен начин на живот и вредата от употребата на психо-активни вещества. Младите хора имаха възможност да развият и реализират собствените си идеи по темата, да оценят най-добрата изява и да излъчат техни представители за участие в Младежки бал - втори етап на проекта. Този младежки форум се провежда за трета година и се превърна в традиционна изява на младежки политики за здравословен начин на живот – без тютюн, алкохол и наркотици. С интерес се посрещна и проектът ни за първия учебен ден „Здрави и успешни!”.

На какъв принцип подготвяте проектите?

Нашите проекти и програми обединяват отделни модули. Модулният принцип предполага засилване ефекта на превантивно въздействие. Всеки от тях, с относителната си самостоятелност, осъществява специфична превантивна цел, а обединени в цялост, модулите затвърждават общата цел и посланията на програмата или проекта. Осигурява се многоаспектен подход за превенция употребата на наркотици. Създава се възможност за по-трайно въздействие върху целевата група, за усъвършенстване на някои дейности, за по-добра координация при сходни активности в различните модули, за последователност и трайност на превантивните послания. За програмите, проектите и плановете за превенция може да се говори много и поотделно за спецификата на всеки. Стремим се да обхващаме не само учащите се, а и други възрастови групи. Всички наши проекти и програми доброволците представят и сред общността - изнасят своята теза, провеждат интервюта, раздават материали. Опитваме се да консолидираме все повече хора около идеята за здравословен начин на живот и да ги информираме за вредите от употреба на психо-активни вещества. Това е важно, защото след това изборът е информиран и всеки може да прецени по кой път да тръгне - дали да пуши цигари, дали да пие алкохол или да изпробва и използва наркотици.

С какъв екип работите?

Общинският съвет по наркотични вещества е съставен от членове на различни институции, на основание Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ – ДВ бр. 56/2003г. , които имат отношение към проблемите на наркоманиите – съд, прокуратура, ОД на МВР, болнични заведения, неправителствени организации, РУО и др. Общинският съвет работи целогодишно, независимо, че заседава четири пъти. Председател е заместник-кметът „Хуманитарни дейности” в Община Сливен – г-жа Пепа Чиликова. Според ЗКНВП, Общински съвет за наркотивни вещества изгражда превантивно-инфомационен център /ПИЦ/, който в община Сливен съществува от 12 години и е орган, участващ активно в реализиране програмите и проектите за превенция.

Какво е сътрудничеството Ви с Община Сливен?

Ние сме общинска структура - представяме и изпълняваме общинската политика за борба срещу употребата на психо-активни вещества. Радвам се, че общинското ръководство ни подкрепя и разбира трудната ни мисия. Лично кметът - г-н Радев, участва в наши инициативи и ни подкрепя.

Какво си пожелавате през 2017 година?

Нашите послания за здравословен начин на живот – без алкохол, тютюн и наркотици, да стигнат до всички деца и младежи, които да осмислят вредата от употребата им и да ценят собственото си здраве.Освен това моята идея е всички институции, които работят по проблемите на превенцията в различни аспекти, да обединят усилията си и да работят съвместно, да се пренастроят от индивидуална към екипна и партньорска дейност, обща за всички организации, защото целите ни са едни и същи. Тогава резултатите ще бъдат много по-устойчиви. Пожелаваме си и повече млади хора, наши последователи, които да отделят от свободното си време и да дават своя доброволчески труд в борбата против наркоманиите.

30.01.2017г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност