Продължава изпълнението на проект „Приеми ме 2015”

31.01.2017

Община Сливен е една от 82-те общини, която продължава предоставянето на социалната услуга „Приемна грижа”.

Сред целите на проекта е да се усъвършенства и разшири обхвата на услугата „Приемна грижа", както и да затвърди предоставянето на услугата на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Основен акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст

От 01.11.2016г. стартира втория етап от проект „Приеми ме 2015” - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, като продължителността му е до 31.03.2018 година.

Основен момент е въвеждането на областен модел на управление и предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”. Сформираният Областен екип по приемна грижа, който се състои от началник екип и трима социални работници, има пряк ангажимент по предоставянето на целия пакет от дейности, имащи отношение към подкрепа и повишаване капацитета на кандидати и утвърдени приемни семейства на територията на община Сливен и община Нова Загора.

Областният екип по приемна грижа - Сливен работи в Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, тел. 044/611 314.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност