Община Сливен набира предложения за членове на Съвета на децата

25.04.2017

Община Сливен набира предложения за членове на Съвета на децата.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2013г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвимите групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

За членове на съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години и местоживеене на територията на община Сливен. Всяко дете може да кандидатства само в едно от следните направления:

1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

4. Индивидуални кандидатури.

Ако дете кандидатства по направление 1), 2) или 3), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията. Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване;

2. Мотивационно писмо;

3. Протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.

Документите се подават на адрес: Община Сливен, град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, деловодство.

Срок за подаване на документите: 24 май 2017 г.

В срок до 30 май 2017г. комисия, назначена от кмета на Община Сливен, ще разгледа постъпилите кандидатури, ще извърши подбор на членове на Съвета на децата, съгласно посочените в Процедурата за избор на членовете на Съвета на децата критерии и ще изготви предложение.

В срок до 15 юни 2017г. одобрените предложения ще бъдат представени пред областния управител.

В сайта на Община Сливен, в рубрика "Актуално" - http://www.sliven.bg/index.csp?f=announ25042017 , може да се изтеглят формуляри и мотивационно писмо за кандидатстване и да се запознаете с процедурата за избор на членове на Съвета на децата.

За допълнителна информация: Мая Петрова – старши експерт в Дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт", тел. 044/611 122.

25.04.2017г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен