Общински съвет - Сливен гласува изменение на наредбата за електронен прием в детски и учебни заведения

27.04.2017

Общински съвет - Сливен гласува изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен. Предложението, подкрепено единодушно с 29 гласа, беше продиктувано от внесения Протест от Окръжна прокуратура – Сливен, в който е посочено кои от разпоредбите прокуратурата счита за незаконосъобразни и дава своето предложение за промяна на тези норми.

Прокуратурата счита за необходимо да се отмени чл. 42, ал. 4, съгласно който преместването на дете от едно детско заведение в друго в възможно само ако родителят няма финансови задължения към посещаваното до момента. В своето изложение прокуратурата посочва, че тази част от наредбата противоречи на акт от по-висока степен, а именно Закона за предучилищното и училищното образование.

За незаконосъобразен и дискриминационен се смята и критерий К10, с който се дават 5 точки на родител, работещ в детското заведение. Съгласно мотивите, посочени протеста, е налице противоречие с разпоредбите от Закона за защита от дискриминация.

Чл. 34 от Приложение 1, раздел 1, чл. 33, ал. 2 от Приложение 1, раздел 2 и чл. 31 от Приложение 1, раздел 3 трябва да бъдат преформулирани, така че съдържащата се в тях информация да бъде по-ясна. Тези разпоредби се отнасят за случайният принцип на класиране при равни условия (еднакъв брой точки) и съгласно изложеното в протеста те трябва да бъдат формулирани по такъв начин, че да внасят яснота и конкретизиране на начинът, по който ще се прилага посоченият случаен принцип.

Родителите, които искат да получат по-подробна информация за начина, по който се осъществява случайния принцип, могат да го направят от https://priem.sliven.bg/garden/lastRating .

Общинската администрация счита, че протестът е основателен и обоснован, като внесеното предложение за изменение изпълнява всички препоръки на Окръжна прокуратура – Сливен. Изменената наредба трябва да влезе в сила от 22 май 2017 г., след като Общински съвет – Сливен я гласува на днешното заседание на 27.04.2017 г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен