Община Сливен отчете изпълнението на проект

29.04.2017
Община Сливен отчете изпълнението на проект

На заключителна пресконференция бяха отчетени дейностите, извършени по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, по която Община Сливен е бенефициент. Програмата е финансирана от Министерство на енергетиката чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. Финалното събитие се проведе в залата на Областния информационен център.

Проектът е „ Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в четири сгради със социално предназначение, Община Сливен“ и е на стойност 1 058 452,72 лева/ 541 178,28 евро, процедура BG04-02-03 и процедура BG04-02-03-1 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“. Проектни предложения: BG04-02-03-017 и BG04-02-03-1-05.

Сградите, за които Община Сливен получи финансиране по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, са общо шест. Това са Спортно училище „Димитър Рохов”, СУ „Хаджи Мина Пашов”, Основно училище „Христо Ботев”, Дом за стари хора, Спортна зала „Васил Левски”, Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”.

Съгласно разработени проекти се предвиждаше в три от обектите да се премине от промишлен газьол / нафта към гориво природен газ.

Извършените дейности в Спортно училище "Димитър Рохов" - Сливен са на стойност 123 650,84 лв. с ДДС. Доставени и инсталирани са два нови стоманени водогрейни котли по 304 kW и две циркулационни помпи за котелна централа. Изградиха се преградна стена в котелно помещение и външно газопроводно отклонение до сградата на съществуващото котелно помещение.

В СУ „Хаджи Мина Пашов”- Сливен строително-монтажните дейности са на стойност 198 985,60 лв. с ДДС. В обекта се изпълни реконструкция и подмяна на вътрешна отоплителна инсталация, като се доставиха и монтираха нови 192 броя стоманени панелни радиатори в комплект с терморегулиращи радиаторни и секретни вентили. Доставени и инсталирани са нов нов чугунен водогреен котел - 320 kW и нафтова горелка към него. Доставени и монтирани са циркулационни помпи за котелна централа – 2 броя и 5 броя за отоплителна инсталация. Направени са доставка и монтаж и на програмируем контролер с възможност за модулно свързване.

В Основно училище „Христо Ботев” - Сливен дейностите са на стойност 252 289,73 лв. с ДДС. Извърши се реконструкция и подмяна на вътрешна отоплителна инсталация – доставка и монтаж на нови стоманени панелни радиатори в комплект с терморегулиращи радиаторни и секретни вентили, изгради се нова пристройка за котелно помещение към сградата. Достави се и се инсталира нов стоманен водогреен котел - 304 kW, с комбинирана модулираща газо - нафтова горелка в комплект с газов мултиблок и контрола за плътност. Сред дейностите са доставка и монтаж на програмируем контролер с възможност за модулно свързване. Изгради се външно газопроводно отклонение до сградата на котелното помещение.

В Дом за стари хора - Сливен строително-монтажните работи са на стойност 129 522,29 лв. с ДДС. Доставени и инсталирано са два броя нови стоманени водогрейни котли по 250 kW всеки от тях, заедно с комбинирани газо - нафтови горелки в комплект с газов мултиблок и контрола за плътност. Направена е доставка и монтаж на циркулационни помпи за котелна централа – 2 броя и 5 броя за отоплителна инсталация. Достави се и се монтира програмируем контролер с възможност за модулно свързване. Изгради се преградна стена в котелно помещение. Изгради се газопроводно отклонение до сградата на съществуващото котелно помещение.

В сградите се внедри система за устойчив енергиен мениджмънт, включваща следните дейности: доставяне и инсталиране на софтуер с адаптиран за нуждите на всяка отделна сграда алгоритъм за внедряване на автоматизирана система за управление на енергийната ефективност (АСУЕЕ). Системата ще позволява цялостно наблюдение, управление и оптимизация на включените отоплителни и климатични инсталации на четирите обекта.

Приключи газифицирането и в Спортна зала „Васил Левски” в Сливен. Съществуващото котелно се преустрои чрез изграждане на допълнителни зидове от газобетонни блокчета. Достави се и се монтира котел на газообразно гориво 195 кW, комплект с двустепенна газова горелка и необходимата спирателна, регулираща и предпазна арматура. Доставиха се и се монтираха вентилаторни конвектори - високостенен монтаж, панелни радиатори и лири. Изгради се вентилация на игрището за баскетбол и газопроводното отклонение до котелното помещение

Извършено е топлопроводно отклонение и абонатна станция за сградата на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов” в града. В обекта се осъществи директно топлозахранване на училището от топлопреносната мрежа на град Сливен, чрез изграждане на топлопроводно отклонение от предварително изолирани тръби ф42,4х2,6/ф110х3 с дължина 9,6 м. Достави се и се монтира блокова абонатна станция с пластинчат топлообменник от „запоен” тип – 60 kW, окомплектована с циркулационна помпа с честотно регулиране, контролер и необходимите материали и арматура към нея.

Изпълнението на проекта и на договора за СМР ще допринесат за намаляване на потреблението на електроенергия в четирите сгради с 447,4 MWh/г или с 40,3% и намаляване и избягване на емисиите на СО₂ с 139,4 тона/годишно.

28.04.2017г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен