Община Сливен осигури заетост на 60 младежи

13.06.2017

Община Сливен осигури заетост на 60 младежи по професиите „работник в озеленяването” и "помощник строител". Това стана в изпълнение на Дейност 4 „Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца” по проект „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициатива за младежка заетост. Младежите са наети за поддръжка на обществените обекти на територията на общината на длъжностите „работник озеленяване” и „общ работник, поддържане на сгради”.

Очаква се като резултат от тази дейност да се постигнат следните резултати: включени в заетост 60 младежи, намалена бедност и преодоляна изолация на семействата на наетите младежи, получен шанс за първа/нова работа, подобрена визия на зелените площи и обществените пространства в града и населените места от общината, придобити навици и отговорности за опазване на населеното място, в което живеят младите хора.

Съгласно договор BG05M9OP001-1.002-0080-C01, безвъзмездната финансова помощ е на стойност 365 292, 34 лв. Проектът стартира на 01.08.2016 г. и е със срок на изпълнение 16 месеца.

13.06.2017г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност