Община Сливен кандидатства за финансиране на два социални центъра

23.06.2017

Екип от експерти в Община Сливен подготвя проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен”. Проектът ще се финaнсира по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Община Сливен е конкретен бенефециент по процедурата и съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги на територията на Република България, в Община Сливен ще бъдат изградени два нови центъра, съобщи заместник-кметът Стоян Марков. Това са Общностен център за деца и семейства /ЦОП/ с до четири места за спешно настаняване и Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства.

Съгласно насоките на програмата има възможност да се извърши ремонт/преустройство, обзавеждане и оборудване, необходими за разширяване на дейността на съществуващи и функциониращи социални услуги от следните видове: Центрове за обществена подкрепа и Дневни центрове за деца с увреждания.

Сумата, за която ще кандидатства община Сливен е 851 000 лв., представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ.

Мястото, където ще бъдат изградени двата нови центъра ще бъде сградата на бившото Начално училище „Хаджи Димитър“ – гр. Сливен. За изграждането на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства по проекта ще се извърши ремонт и преустройство на сградния фонд на бившото училище в кв. Клуцохор, както и оборудването им с необходимото обзавеждане.

С този проект ще разширим достъпа до такива услуги в град Сливен. На практика ще имаме още един център за деца с увреждания като съществуващия дневен център „Св. Стилиян Детепазител“, каза още Стоян Марков.

23.06.2017г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност