Община Сливен приведе в изправност язовири, които не са стопанисвани от края на 90-те години - край Старо село и Злати войвода

23.08.2017
...

Община Сливен приключи действията по привеждането в изправност на четири язовира, които не са стопанисвани от края на 90-те години – един в землището на Старо село и три край Злати войвода, казаха от предприятието „Земеделие, гори и водни ресурси“. Взетите мерки от страна на община Сливен, по разпореждане на кмета Стефан Радев, значително ще намалят опасността при експлоатирането на тези обекти и ще доведат до изваждането им от списъка с потенциално опасните язовири.

През 2016 г. за тях са издадени предписания от Междуведомствената комисия към областния управител и Държавната агенция за метрология и технически надзор на язовирите. Предписанията включват изчистване на стените от дървесна и храстовидна растителност, превеждане в изправност на основните изпускатели и монтиране на спирателни кранове, каквито са липсвали до тогава.

Общината стартира дейностите по изпълнение на предписанията още през миналата година и ги финализира през август 2017 г.

Изчистен е основният изпускател на язовира край Старо село и е монтиран спирателен кран. Язовирът е в пълна изправност, съобщават от Общинското предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси“. Същите дейности са извършени и на яз. „Злати войвода 2“. Направена е и поправка на преливника.

На язовир „Злати войвода 3“ е извършено надграждане на стената, укрепване на мокрия откос. Изграден е нов преливник и е монтиран спирателен кран. Извършено е надграждане на стената и на язовир „Злати войвода 4“, укрепен е мокрият откос и е изчистен сухия откос от растителност. Монтиран е спирателен кран. На последните два язовира остава да се извърши отпушване на изпускателите.

В регистъра на Държавната агенция по метрология и технически надзор са регистрирани 11 язовира общинска собственост. Три от тях са в процедура на ликвидация – Глуфишево, Злати войвода-1 и Биково. За язовира в Горно Александрово е изготвена технико-икономическа оценка за предприемане на възстановителни мерки. Седем язовира в землищата на селата Злати войвода, Николаево, Гавраилово, Старо село и Чокоба се наблюдават постоянно и се поддържат в безопасен вид на експлоатация.

23.08.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен