Обществено обсъждане на Общ устройствен план на община Сливен и екологичната оценка към него се състоя днес

27.09.2017
...

Обществено обсъждане на Общия устройствен план /ОУП/ на община Сливен и екологичната оценка към него се състоя днес, 27 септември 2017г., в зала „Май”. Проектът е разработен от проектантски колектив на „АГОРА 66” ООД с ръководител проф. Иван Никифоров, д-р на архитектурните науки.

В обсъждането взеха участие кметът на Сливен Стефан Радев и неговите заместници Стефан Кондузов и Стоян Марков, председателят на Общинския съвет Димитър Митев и общински съветници, главният архитект на община Сливен Лора Йовчева, кметове на населени места в общината, представители на браншови организации, граждански сдружения.

Проф. Никифоров и неговият екип представиха предварителния проект на ОУП и екологичната оценка към него, като беше акцентирано на новопредвидените пътни връзки на територията на общината, плановото социално-икономическо развитие на населените места, културна инфраструктура и туризъм.

При активно участие на присъстващите, бяха изразени становища, мнения и коментари по изработения план и бяха направени предложения, които да залегнат в окончателния вариант на проекта.

Общият устройствен план обхваща територията на цялата община - 1366,6 км2 и е с времеви хоризонт до 2035г. Главната цел на планът е създаване на оптимална пространствена и функционална структура на развитие, както и изграждане и комплексно устройство на общината в единство на урбанизираните структури със съществуващите природна и антропогенна среда и специфични социално-икономически условия.

Планът е стратегически управленски инструмент за прилагане на политиките на общината и основа за нейното дългосрочно устойчиво пространствено развитие. Той определя визия, цели и стратегия на развитието, както и преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на територията, която обхваща, за следващите не по-малко от двадесет години.

27.09.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен