67 млн. лева за насърчаване на предприемачеството

22.11.2017
---

Финансирането ще се предоставя в рамките на процедура „Насърчаване на предприемачеството“, чиито прием се очаква да стартира до края на годината. Общият размер на средствата, които се осигуряват по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., е 67 млн. лева.

Подробна информация относно условията за кандидатстване по операцията бе представена в рамките на провелата се днес информационна среща. С мултимедийна презентация, в присъствието на журналисти, Весела Омайникова, управител на Областен информационен център Сливен, представи изискванията към кандидатите и дейностите, които са допустими за изпълнение и финансиране.

Настоящата процедура е насочена към микро, малки или средни предприятия, които имат по-малко от две приключени финансови години и са регистрирани след 31 декември 2015 г. Целевата помощ ще се предоставя на фирми, които развиват икономическа дейност в сектори, изведени като приоритетни в Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия или в сектори, свързани с преодоляване на европейските и регионални предизвикателства.

Минималният размер на заявената финансова помощ за всеки индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният – 391 166 лв. Безвъзмездното финансиране, което се отпуска от Оперативната програмата, е 90 %.

Одобрените кандидати ще получат средства за различни дейности, като задължителният елемент са дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги).

До 200 хил. лева фирмите могат да използват за закупуване на машини и оборудване, за да реализират на пазара своите продукти. Допускат се и разходи за дълготрайни нематериални активи (включително разработване на специализиран софтуер), както и разходи за наем на помещения, материали и консумативи.

Част от безвъзмездната помощ предприятията могат да инвестират във външни услуги като структуриране на бизнес модел, изготвяне на оценка на продуктите, разработване на технологии за производство и др., както и за участие в събития, където да представят своите продукти с цел покриване на нови пазари.

Друга част от средствата може да се разходват за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата, т.е. разходи за персонал, който следва да е нает във връзка с целите на проекта. Това включва, както квалифициран персонал, така и администрация.

Проектът на Условията за кандидатстване по операцията и приложенията към тях са публикувани на интернет-страницата на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.: http://opik.bg/.

Подробна информация относно изискванията по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ може да бъде получена в Областен информационен център Сливен всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Областен информационен център Сливен е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, финансирани по ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

Весела Омайникова

Управител на ОИЦ Сливен

гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1

тел.: 044/611 145; 0879 599 103

e-mail: oicsliven@gmail.com

22.11.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен