Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Предвиждат се допълнителни преференции в предложението за промяна на таксите в детските заведения

15.01.2018

В предложението за промяна на таксите в детските заведения се предвиждат допълнителни преференции. То предстои да бъде внесено по време на една от следващите сесии на Общинския съвет. Това заяви на днешната пресконференция кметът на община Сливен – Стефан Радев. 70 процента от размера на таксата ще се заплащат за - деца на самотни родители, деца на родители, чиито доход на семейство е равен или по-нисък от размера на минималната работна заплата за страната, деца с родител, който е редовен студент, всеки две деца на многодетни родители, при условие, че три от децата не са навършили пълнолетие или са от социално слабо семейство получаващо месечна помощ по смисъла на чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, посещаващи едновременно една или различни детски ясли или детски градини. Когато две от децата от едно семейство са приети в една или различна детска ясла или градина едновременно, за второ дете се заплаща 70 процента от таксата, след подаване на заявление от родителя – настойник до директора на детското заведение.

50 процента от размера на таксата ще се заплащат за – деца близнаци, деца тризнаци, деца полусираци, деца на разведени родители, на които родителят – настойник е на месечно социално подпомагане съгласно чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

Не се заплаща такса за посещаване на детска ясла или детска градина за деца сираци, деца, на които един от родителите е със 70 и над 70 процента намалена работоспособност, деца със заболявания и увреждания с 50 и над 50 процента по решение на ТЕЛК или НЕЛК, деца със специални образователни потребности, всяко трето и следващо дете на многодетни родители, при условие, че три от децата не са навършили пълнолетие или от социално слабо семейство получаващо месечна помощ по смисъла на чл.9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, дете настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете настанено за отглеждане в приемно семейство, деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг, деца посещаващи полудневна група в детска градина или училище за осъществяване на задължителна предучилищна подготовка по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, както и за времето на извършване на ремонт в детските градини и ясли и аварии.

„Предложението за промяната тепърва предстои да бъде внесено за разглеждане. То касае основно повишаване на таксата за деца, които са на възраст – 2, 3 и 4 години. За 5 и 6 годишните няма промяна. При тях дори има леко намаление, въпреки че и тяхната издръжка се дофинансира от Общината. В тази възраст образованието е задължително и предвид усилията, които полагаме за обхвата на децата, искаме да подкрепим тези усилия и като не променяме таксата, въпреки че и с промяната ще е сред най-ниските в България“, каза още кметът. За децата, които са на 3 и 4 години, се предлага да има твърд компонент от таксата и 1.60 лв. на ден за посещение, което покрива част от хранодена на децата в детската градина, което означава 51 лв. на месец. Аналогична на тази такса ще бъде и таксата за яслите, която се предлага и дори с тези изменения пак ще бъдат сред най-ниските в страната и Общината ще поеме голяма част от издръжката на децата в детските градини. Реалната издръжка на дете на месец е около 85 лв.“, допълни кметът. Той припомни още, че таксата не е променяна от 2008 година.

Предлаганото изменение покрива само част от разходите, необходими за издръжката на детските заведения. За 2018 г. са заложени 1 млн. и 700 хиляди лева. Средствата, които се събират при сегашния размер на таксите, са 700 000 лв.

15.01.2018 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.