Стартира ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация

21.02.2018
---

Националната комисия за борба с трафика на хора стартира ежегодната Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, която се осъществява с подкрепата на Посолството на Великобритания в София и в партньорство с Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

В рамките на кампанията тази година са планирани различни събития и инициативи, които включват провеждането на информационни срещи с ученици, представители на уязвими групи, осъществявани със съдействието на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, съвместно с Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) в градовете Бургас, Варна, Велико Търново и Сливен, и доброволците към тях.

Кампанията стартира днес, с провеждането на две информационни сесии в гр. Сливен и гр. Велико Търново. „Целта на информационните срещи е от една страна да предупредят учениците, че щедрите обещания за бързи пари в чужбина могат да се окажат капан. От друга страна, именно от тези дискусии, ние, професионалистите ще разберем какво знаят и очакват учениците от пътуванията в чужбина и ще ги стимулираме да дадат идеи за информационни материали, които говорят на техния език и които да работят в тяхната общност.“, сподели г-жа Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ, по повод предстоящите инициативи.

В кампанията са планирани също участия на всички десет Местни комисии на регионални трудови борси, в партньорство с Агенция по заетостта, както и провеждането на кръгла маса, свързана с трафика на хора с цел трудова експлоатация, на която ще бъдат обсъдени добри практики в превенцията на това престъпление, както и конкретни случаи на български граждани, станали жертва на трафик на хора с цел трудова експлоатация в страните от Западна Европа, с акцент върху случаите в Обединеното кралство.

Във връзка със старта на кампанията ви призоваваме да бъдете изключително внимателни, когато заминавате да работите извън България. През последните години все повече фирми в по-малките селища в страната наемат хора, с обещание да ги командироват в чужбина за сезонна или временна работа. Така нелоялните работодатели прескачат регулаторните механизми, които защитават наетите сезонно работници, и успяват да убедят гражданите, търсещи работа, че за тях няма рискове.

Търсещите постоянна или сезонна работа в чужбина много често биват подмамени. Предварителните договорки и обещания на работодателите се разминават драстично с реалните условия на живот и труд. Хората работят за минимално възнаграждение, а в някои от случаите изобщо не получават такова, документите им за самоличност биват отнети от работодател или трето лице, принудени са да заплащат нерегламентирани суми за това, че им е осигурена заетост. Често хората не започват веднага работа и са заставени да изчакат, докато личните им средства свършват и задлъжнеят на работодателя, който им вменява допълнителни задължения за разходи.

Информирайте се обстойно за всяка една стъпка преди да вземете окончателно решение за заминаване в чужбина с цел работа.

Задължително трябва предварително да подпишете договор, който да регламентира условията на работа и времето, за което сте наети. Трябва да получите копие на договора на български език (или език, който разбирате), както и на официалния език за страната на работодателя. Не предоставяйте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог.

Свържете се с някоя от организациите, които предоставят повече информация относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина, за да се информирате, посъветвате или проверите фирмата посредник. Намерете контакти на организации в съответната страна, с които бихте могли да се свържете, в случай че имате съмнения и притеснения относно работата си.

Проучете агенцията, чрез която заминавате, както и фирмата или работодателя, при когото отивате. Можете да намерите списък с лицензираните трудови посредници на сайта на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/intermediaries/

Информирайте се за законодателството, режимът на пребиваване и работа за български граждани в страната, в която заминавате. Можете да получите повече информация относно трудовата миграция от Службите по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП към дипломатическите представителства на Република България в европейските страни с най-големи български общности: http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=266

Ако сте в чужбина и сте в беда, незабавно се свържете с българското представителство в страната, в която се намирате. Потърсете помощ от полицията дори да нямате документи. Вие сте жертва на сериозно престъпление и полицията ще Ви окаже помощ.

Призоваваме Ви да бъдете предпазливи!

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, без роуминг, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.), e-mail: office@antitraffic.government.bg

Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:

Благоевград, тел.: + 359 73 86 77 77, e-mail: blagoevgrad@antitraffic.government.bg;

Бургас, тел.: + 359 56 814 218, e-mail: burgas@antitraffic.government.bg;

Варна, тел.: + 359 52 820 677, e-mail: varna@antitraffic.government.bg;

Велико Търново, тел.: + 359 62 619 222, e-mail: vturnovo@antitraffic.government.bg;

Монтана, тел.: + 359 96305 471, e-mail: montana@antitraffic.government.bg;

Пазарджик, тел.: + 359 34 402 241, e-mail: pazardjik@antitraffic.government.bg;

Плевен, e-mail: pleven@antitraffic.government.bg;

Пловдив, +359 32 622 136, e-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg;

Русе, тел.: + 359 82 841 918, e-mail: ruse@antitraffic.government.bg;

Сливен, тел.: + 359 44 61 11 336, e-mail: sliven@antitraffic.government.bg

ИА „Главна инспекция по труда“:

• Гореща телефонна линия – 0700 17 670

• Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация Кампания А21 – 0800 20 100

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) – http://www.knsb-bg.org/; Трудово-правна приемна: 02/ 40 10 427

Фондация „Асоциация Анимус“ – тел. + 359 2 981 76 86

21.02.2018 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен