Областният информационен център представи отчет за дейността си

20.12.2018
---

В присъствието на представители на местни и национални медии екипът на Областен информационен център Сливен отчете своята дейност и постигнатите резултати за периода 2016-2018 г.

Центърът е създаден по проект на Община Сливен, а изпълнението му приключва в края на настоящата календарна година.

Основното направление, в което ОИЦ Сливен работи, е информиране за актуалните процедури за кандидатстване и финансиране по Оперативните програми.

В рамките на 36 месеца Центърът е организирал 72 публични информационни събития на територията на цялата област, в които са взели участие 1488 представители на различни целеви групи.

За последните три години дейност екипът на ОИЦ Сливен е посрещнал общо 1901 посетители. Предоставени са на място, по електронната поща и по телефон навременни и компетентни отговори на 1961 въпроси на граждани и потенциални бенефициенти при търсене на подходящо финансиране за реализация на тяхната идея.

Екипът на ОИЦ Сливен е взел участие и в три национални кампании, проведени от Мрежата от 27 Областни информационни център за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

Един от основните приоритети в дейността на Центъра е също събирането и популяризирането на проекти с европейско финансиране. В тази връзка са изготвени брошури и видео клипове с успешно реализирани проекти в региона.

Екипът на ОИЦ Сливен разпространява и месечен електронен бюлетин „Еврофондовете“ с актуална информация относно Кохезионната политика на Европейския съюз и нейните конкретни измерения за област Сливен.

Центърът предоставя още възможност за ползване на място на специализирана литература и информационни материали, издавани от Европейската комисия, Управляващите органи на Оперативните програми и др.

ОИЦ Сливен ще продължи да изпълнява своята дейност и през следващите три години с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. Основният приоритет в работата на Центъра отново ще бъде повишаване на информираността сред жителите на областта за възможностите за кандидатстване с проекти, финансирани с европейски средства, популяризирането на добри практики от успешно приключили такива, а също и предоставяне на информация за напредъка на страната ни в подготовката на програмен период 2021-2027 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен