Открита е процедура по предоставяне на концесия за строителство и управление на паркинг

03.06.2020
Obshtina Sliven

Община Сливен, съобщава, че с Решение № РД 15-1257/15.05.2020 г. на кмета на Община Сливен е открита процедура по предоставяне на концесия за строителство и управление на паркинг в УПИ I, кв. 516, ЦГЧ, съгласно ПУП – ПРЗ, с идентификатор 67338.516.349 по КККР на гр. Сливен, област Сливен, с площ 1 057 кв.м., начин на трайно ползване: ПАРКИНГ и съседи – ПИ с идентификатор 67338.514.183, 67338.516.350, 67338.516.331, 67338.516.332, 67338.516.333 и 67338.516.348, актуван с АЧОС № 3927/14.11.2018 год.

Обявлението за откритата процедура за концесия е обнародвано в електронната страница на „Държавен вестник”, раздел „Концесии”, вид на концесията: общинска концесия, предмет на концесията: концесия за строителство, под № 2 от 02.06.2020 год.

Документите по процедурата са публично оповестени и достъпни на интернет страницата на Националния концесионен регистър на адрес: https://nkr.government.bg/ConcessionaireProcedures/ConcessionaireProcedureInfo/b1369f55-12f9-48fd-ab13-c30a38332403

Заявления за участие в процедурата могат да се подават всеки работен ден в Центъра за административно обслужване на Общинската администрация, в срок до 17 часа на 1 юли 2020 година.

03.06.2020 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен