Актуално

Заповеди на кмета - Общински жилища


Общински жилища

Съобщение
[ Дата на публикуване: 28 януари 2021 г., 15:54:40, размер на файла: 220.86kB ]

Съобщение за жилищно настаняване на гр. Сливен от 03.11.2020 г.
[ Дата на публикуване: 10 ноември 2020 г., 10:45:44, размер на файла: 211.32kB ]


Документи

Заявление [ Размер на файла: 889.36kB ]

Декларация по чл. 7, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища [ Размер на файла: 2.15MB ]

Списък с необходими документи за кандидатстване за общински жилища като крайно нуждаещи се:

  • Удостоверение от Службата по вписвания, че не е прехвърляно недвижимо имущество през последните 10 години.
  • Служебна бележка за дохода от месторабота през последните 12 месеца.
  • Документ от Бюро по труда в Сливен за регистрация или не като безработен /а/.
  • Документ от Национален осигурителен институт - ТП Сливен за получаване или не на пенсия или друг документ удостоверяващ доходите на кандидатите.
  • Документ от Дирекция "Социално подпомагане" - Сливен, че лицето получава или не целогодишно помощи за изисквания период по Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото приложение, както и други документи доказващи социално затруднено положение.
  • Удостоверение от Служба по геодезия, картография и кадастър за доходи от земеделски земи под аренда.

Същите документи следва да бъдат представени от двама съпрузи при сключен граждански брак.

Достъпност