Административни услуги общинска собственост и жилищна политика отдел

Списък услуги с бързи връзки към всяка една:

 1. Извършване на справки по актове за общинска собственост.
 2. Извършване на справки по отчуждителни преписки.
 3. Извършване на справки по реституционни преписки.
 4. Извършване на справки по преписки за обезщетяване по ЗАВОИ.
 5. Извършване на справки за техническите данни, съдържащи се в документи по ценообразуването.
 6. Издаване на заверени копия от договори за покупко-продажба на жилища.
 7. Издаване на заверени копия от договори за отстъпено право на строеж върху общинска земя.
 8. Издаване на заверени копия от договори за учредяване право на ползване върху имоти – общинска собственост.
 9. Издаване на заверени копия от удостоверения за отстъпване право на строеж.
 10. Издаване на заверени копия от решения за отстъпване право на строеж.
 11. Издаване на заверени копия от удостоверения за признаване право на строеж.
 12. Издаване на заверени копия от решения за признаване право на строеж.
 13. Издаване на заверени копия от документи по реституционни преписки.
 14. Издаване на заверени копия от документи по отчуждителни преписки.
 15. Издаване на заверени копия от актове за общинска собственост.
 16. Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти.
 17. Издаване на удостоверения за реституционни претенции.
 18. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост.
 19. Заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка.
 20. Продажба на жилищни имоти - общинска собственост.
 21. Продажба на нежилищни имоти - общинска собственост.
 22. Продажба на общински терени по реда на чл.15 и чл.17 от ЗУТ.
 23. Учредяване право на строеж на картотекирани крайнонуждаещи граждани с установени жилищни нужди.
 24. Учредяване право на строеж на граждани правоимащи по ЗУПГМЖСВ.
 25. Учредяване право на строеж за изграждане на нежилищни обекти.
 26. Учредяване право на надстрояване имот - общинска собственост.
 27. Учредяване право на пристрояване върху имот - общинска собственост.
 28. Отстъпване право на строеж по реда на §17 от ПР на ЗУТ.
 29. Отстъпване право на строеж за изграждане на обекти по предприемачески принцип.
 30. Продажба на общински жилища на граждани правоимащи по ЗУПГМЖСВ.
 31. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти - общинска собственост.
 32. Учредяване възмездно право на ползване върху имоти - общинска собственост.
 33. Отдаване на общински имоти на концесия.
 34. Замяна на общински недвижими имоти с имоти, собственост на физически или юридически лица.
 35. Замяна на общински земеделски земи със земи, собственост на физически или юридически лица.
 36. Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и физически или юридически лица.
 37. Делба на съсобствен между Община Сливен и физически или юридически лица имот.
 38. Дарение на имоти - общинска собственост или на идеални части от тях.
 39. Продажба на тръжни (конкурсни) документи.
 40. Комплектоване на преписки до съда във връзка с подадени жалби и възражения.
 41. Издаване на писмени становища и участие в приемателни комисии за обекти, изградени в резултат на отстъпено право на строеж върху общинска земя.
 42. Продажба на тръжни/конкурсни документи за отдаване под наем на нежилищни общински имоти, терени, движими вещи и за продажба на движими вещи.
 43. Връчване на заповед на спечелелия търга/конкурса.
 44. Подготовка и сключване на договор със спечелелия търга/конкурса.
 45. ЗПСК, Наредба за търговете и конкурсите, Заповед на кмета.
 46. Връчване на заповед на спечелелия търга/конкурса участник.
 47. Подготовка и сключване на договор със спечелелия търга.
 48. Подготвяне и сключване на договор за разполагане на рекламно информационни елементи /РИЕ/.
 49. Картотекиране на граждани.
 50. Издаване на настанителна заповед.
 51. Промяна на титуляр на настанителна заповед.
 52. Извършване на замени на общински жилища.
 53. Настаняване на граждани в резервния фонд на общината.
 54. Настаняване в общински жилища на специалисти работещи в звена на бюджетна издръжка.
 55. Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани за покупка на жилище по ЗУПГМЖСВ, което да послужи пред комисия в друго населено място.
 56. Разглеждане на постъпили жалби по изготвените проектосписък и окончателен списък на картотекирани крайнонуждаещи се от жилища граждани.
 57. Издаване на служебна бележка на картотекираните граждани при отстъпване правото им на строеж върху общински парцели.

1. Извършване на справки по актове за общинска собственост.

Правно основание: ЗОС, НРПУРОИ

Необходими документи: молба

Срок за изпълнение: 1 месец

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти, ст. експерти, гл. специалисти Отдел "ОС"

2. Извършване на справки по отчуждителни преписки.

Правно основание: ЗОС, НРПУРОИ

Необходими документи: молба

Срок за изпълнение: 1 месец

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти, ст. експерти, гл. специалисти Отдел "ОС"

3. Извършване на справки по реституционни преписки.

Правно основание: ЗОС, НРПУРОИ

Необходими документи: молба

Срок за изпълнение: 1 месец

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти, ст. експерти, гл. специалисти Отдел "ОС"

4. Извършване на справки по преписки за обезщетяване по ЗАВОИ.

Правно основание: ЗОС, НРПУРОИ

Необходими документи: молба свободен текст

Срок за изпълнение: 3 месеца

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти, ст. експерти Отдел "ОС"

5. Извършване на справки за техническите данни, съдържащи се в документи по ценообразуването.

Правно основание:

Необходими документи:

Срок за изпълнение:

Място: стая № 21 на Община Сливен

Отговорно лице: гл. експерти, ст. експерти, гл.специалисти Отдел "ОС"

6. Издаване на заверени копия от договори за покупко-продажба на жилища. 

Молба по образец [ Размер на файла: 29.50kB ]

Правно основание:

Необходими документи: молба по образец

Срок за изпълнение: 10 дни

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: гл. специалист Отдел "ОС"

7. Издаване на заверени копия от договори за отстъпено право на строеж върху общинска земя.

 Молба по образец [ Размер на файла: 29.50kB ]

Правно основание:

Необходими документи: молба по образец

Срок за изпълнение: 10 дни

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: гл. специалист Отдел "ОС"

8. Издаване на заверени копия от договори за учредяване право на ползване върху имоти – общинска собственост. 

 Молба по образец [ Размер на файла: 29.50kB ]

Правно основание:

Необходими документи: молба по образец

Срок за изпълнение: 10 дни

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: гл. специалист Отдел "ОС"

9. Издаване на заверени копия от удостоверения за отстъпване право на строеж. 

 Молба по образец [ Размер на файла: 29.50kB ]

Правно основание:

Необходими документи: молба по образец

Срок за изпълнение: 10 дни

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: гл. специалист Отдел "ОС"

10. Издаване на заверени копия от решения за отстъпване право на строеж. 

 Молба по образец [ Размер на файла: 29.50kB ]

Правно основание:

Необходими документи: молба по образец

Срок за изпълнение: 10 дни

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: гл. специалист Отдел "ОС"

11. Издаване на заверени копия от удостоверения за признаване право на строеж. 

 Молба по образец [ Размер на файла: 29.50kB ]

Правно основание:

Необходими документи: молба по образец

Срок за изпълнение: 10 дни

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: гл. специалист Отдел "ОС"

12. Издаване на заверени копия от решения за признаване право на строеж. 

 Молба по образец [ Размер на файла: 29.50kB ]

Правно основание:

Необходими документи: молба по образец

Срок за изпълнение: 10 дни

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: гл. специалист Отдел "ОС"

13. Издаване на заверени копия от документи по реституционни преписки.

 Молба по образец [ Размер на файла: 29.50kB ]

Правно основание:

Необходими документи: молба по образец

Срок за изпълнение: 10 дни

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: гл. специалист Отдел "ОС"

14. Издаване на заверени копия от документи по отчуждителни преписки. 

 Молба по образец [ Размер на файла: 29.50kB ]

Правно основание:

Необходими документи: молба по образец

Срок за изпълнение: 10 дни

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: гл. специалист Отдел "ОС"

15. Издаване на заверени копия от актове за общинска собственост. 

 Молба по образец [ Размер на файла: 29.50kB ]

Правно основание:

Необходими документи: молба по образец

Срок за изпълнение: 10 дни

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: гл. специалист Отдел "ОС"

16. Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти. 

Молба по образец [ Размер на файла: 25.00kB ]

Правно основание: чл. 62, ал.2 от ЗОС

Необходими документи: молба по образец

Срок за изпълнение: 14 дни

Място: за подаване на документи- Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: гл. експерти, ст. експерти, гл. специалисти Отдел "ОС" 

17. Издаване на удостоверения за реституционни претенции. 

Молба по образец [ Размер на файла: 26.00kB ]

Правно основание:

Необходими документи: молба по образец

Срок за изпълнение: 14 дни

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: гл. експерти, ст. експерти, гл. специалисти Отдел "ОС"

18. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост. 

Молба по образец [ Размер на файла: 28.00kB ]

Правно основание: чл. 64, ал.1 от ЗОС

Необходими документи: молба, документ за собственост

Срок за изпълнение: 1 месец

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти Отдел "ОС"

 19. Заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Правно основание: чл.483 от ГПК и чл.79 от ЗС

Необходими документи: молба-декларация, скица на имота и други документи, доказващи собственост

Срок за изпълнение: 5 дни

Място: стая № 21 на Община Сливен

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти, ст. експерти, гл. специалисти Отдел "ОС"

20. Продажба на жилищни имоти - общинска собственост.

Правно основание: чл.47 от ЗОС

Необходими документи: молба по образец и декларация за семейно и имотно състояние по чл.7, ал.1 от НУРУЖНГ; копие от настанителна заповед

Срок за изпълнение: 3 месеца

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: гл. специалист Отдел "ОС" 

21. Продажба на нежилищни имоти - общинска собственост. 

Молба по образец [ Размер на файла: 29.50kB ]

Правно основание: чл.35 от ЗОС след решение на ОбС

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 1 месец след провеждане на тръжната процедура

Място: стая № 21 на Община Сливен

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти, ст. експерти Отдел "ОС" 

22. Продажба на общински терени по реда на чл.15 и чл.17 от ЗУТ.

Правно основание: чл.15 или 17 от ЗУТ

Необходими документи: Заявление по чл.15 или чл.17 от ЗУТ и документ за собственост

Срок за изпълнение:

Място: стая № 21 на Община Сливен

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти, ст. експерти, гл. специалисти Отдел "ОС"

23. Учредяване право на строеж на картотекирани крайнонуждаещи граждани с установени жилищни нужди.

Правно основание: чл.37 от ЗОС след решение на ОбС

Необходими документи: молба по образец и декларация за семейно и имотно състояние по чл.7, ал.1 от ЗУПГМЖСВ и служебна бележка от комисията по чл.3 от НУРУЖНГ

Срок за изпълнение: 1 месец след решението на ОбС

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти, ст. експерти, гл. специалисти Отдел "ОС"

24. Учредяване право на строеж на граждани правоимащи по ЗУПГМЖСВ. 

Молба по образец [ Размер на файла: 41.74kB ]

Правно основание: чл.49а от ЗОС, чл.35а от НУРУЖНГ, §5 от допълнителните разпоредби на ЗУПГМЖСВ след решение на ОбС

Необходими документи: молба по образец и декларация за семейно и имотно състояние по чл.7, ал.1 от НУРУЖНГ и служебна бележка от комисията по ЗУПГМЖСВ

Срок за изпълнение: 1 месец след решението до ОбС

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти, ст. експерти, гл. специалисти Отдел "ОС"

25. Учредяване право на строеж за изграждане на нежилищни обекти.

Правно основание: чл.37 от ЗОС след решение на ОбС

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 1 месец след провеждане на тръжната процедура

Място: стая № 21 на Община Сливен

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти, ст. експерти Отдел "ОС"

26. Учредяване право на надстрояване имот - общинска собственост. 

Молба по образец [ Размер на файла: 30.50kB ]

Правно основание: чл.38 от ЗОС

Необходими документи: молба, документ за собственост, архитектурен проект

Срок за изпълнение: 1 месец

Място: стая № 21 на Община Сливен

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти, ст. експерти Отдел "ОС"

27. Учредяване право на пристрояване върху имот - общинска собственост. 

Молба по образец [ Размер на файла: 30.50kB ]

Правно основание: чл.38 от ЗОС

Необходими документи: молба, документ за собственост, архитектурен проект

Срок за изпълнение: 1 месец

Място: стая № 21 на Община Сливен

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти, ст. експерти Отдел "ОС"

28. Отстъпване право на строеж по реда на §17 от ПР на ЗУТ.

Правно основание: §17 от ПР на ЗУТ

Необходими документи: молба свободен текст, скица-копие от действащия ПУП, разрешение за строеж по чл.120 от ППЗТСУ

Срок за изпълнение: 3 месеца

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти, ст. експерти Отдел "ОС"

29. Отстъпване право на строеж за изграждане на обекти по предприемачески принцип.

Правно основание: чл.37 от ЗОС след решение на ОбС

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 1 месец след решение на ОбС

Място: стая № 21 на община Сливен

Отговорно лице: гл. експерти Отдел "ОС"

30. Продажба на общински жилища на граждани правоимащи по ЗУПГМЖСВ. 

Молба по образец [ Размер на файла: 29.50kB ]

Правно основание: чл.47 от ЗОС

Необходими документи: молба по образец и декларация за семейно и имотно състояние по чл.7, ал.1 от НУРУЖНГ; копие от настанителна заповед

Срок за изпълнение: 3 месеца

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: гл. специалист Отдел "ОС" 

31. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти - общинска собственост.

Правно основание: чл.39 от ЗОС, чл.49 от НРПУРОИ след решение на ОбС

Необходими документи: молба свободен текст

Срок за изпълнение: 1 месец след решение на ОбС

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти, ст. експерти Отдел "ОС"

32. Учредяване възмездно право на ползване върху имоти - общинска собственост.

Правно основание: чл.39 от ЗОС, чл.49 от НРПУРОИ след решение на ОбС

Необходими документи: молба свободен текст

Срок за изпълнение: 1 месец след решение на ОбС

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти Отдел "ОС"

33. Отдаване на общински имоти на концесия.

Правно основание: ЗК

Място на изпълнение: Отдел "ОС", ст. 21

Отговорно лице: н-к отдел "ОС", гл. експерти, ст. експерти

34. Замяна на общински недвижими имоти с имоти, собственост на физически или юридически лица.

Правно основание: чл.40, ал.2 от ЗОС след решение на ОбС

Необходими документи: молба, документ за собственост

Срок за изпълнение: 2 месеца след решение на ОбС

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти, ст. експерти Отдел "ОС" 

35. Замяна на общински земеделски земи със земи, собственост на физически или юридически лица.

Правно основание: чл.40 от ЗОС

Необходими документи: молба, документ за собственост

Срок за изпълнение: 2 месеца след решение на ОбС

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти, ст. експерти Отдел "ОС"

36. Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и физически или юридически лица.

Молба по образец [ Размер на файла: 43.87kB ]

Правно основание: чл.36, ал.1 от ЗОС и чл.36 от ЗС след решение на ОбС

Необходими документи: молба, документ за собственост

Срок за изпълнение: 2 месеца след решение на ОбС

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ

Отговорно лице: н-к отдел, гл. експерти, ст. експерти Отдел "ОС" 

37. Делба на съсобствен между Община Сливен и физически или юридически лица имот.

Правно основание: чл.36 от ЗОС, НРПУРОИ след решение на ОбС

Необходими документи: молба, документ за собственост, скица

Срок на извършване: 2 месеца след решението на ОбС

Място на изпълнение: за подаване - ЦИАОГ

За изпълнение: Отдел "ОС", ст.21

Отговорно лице: н-к отдел "ОС", гл. експерти, ст. експерти 

38. Дарение на имоти - общинска собственост или на идеални части от тях.

Правно основание: НРПУРОИ след решение на ОбС

Необходими документи: молба

Срок на извършване: 2 месеца след решението на ОбС

Място на изпълнение: за подаване - ЦИАОГ

За изпълнение: Отдел "ОС", ст.21

Отговорно лице: н-к отдел "ОС", гл. експерти, ст. експерти

39. Продажба на тръжни (конкурсни) документи.

Правно основание:

Необходими документи: документ за внесена такса

Такса: определя се в заповедта на кмета

Място на изпълнение: Отдел "ОС", ст.21

Отговорно лице: н-к отдел "ОС", гл. експерти, ст. експерти 

40. Комплектоване на преписки до съда във връзка с подадени жалби и възражения.

Необходими документи: жалба или възражение

Място на изпълнение: Отдел "ОС"

Отговорно лице: гл. експерти, ст. експерти, гл. специалисти

41. Издаване на писмени становища и участие в приемателни комисии за обекти, изградени в резултат на отстъпено право на строеж върху общинска земя.

42. Продажба на тръжни/конкурсни документи за отдаване под наем на нежилищни общински имоти, терени, движими вещи и за продажба на движими вещи.

Правно основание: ЗОС, НРПУРОИ, Заповед на кмета за провеждане на търг/конкурс, чл. 41 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на Община Сливен

Срок за изпълнение: в срока определен в обявата за провеждане на търга/конкурса

Такса: 20 лева, без ДДС за тръжни документи, 50 лева, без ДДС за конкурсни документи

Място: стая № 22 и 23, Отдел ОС

Отговорно лице: гл. експерт, мл. експерт

43. Връчване на заповед на спечелелия търга/конкурса.

Правно основание: ЗОС, НРПУРОИ, Заповед на кмета за определяне спечелелия търга/конкурса

Срок за изпълнение: след изтичане на 14-дневния срок за обжалване на заповедта на кмета

Такса: безплатна услуга

Място: стая № 22 и 23, Отдел ОС

Отговорно лице: гл. екперт; мл. експерт

Обжалване: по реда на АПК.

44. Подготовка и сключване на договор със спечелелия търга/конкурса.

Правно основание: ЗОС, НРПУРОИ, Заповед на кмета за определяне спечелелия търга/конкурса

Необходими документи: Съгласно условията на тръжната/конкурсната документация

Срок за изпълнение: в 14 дневен срок, след връчване на заповедта по т.2, ако няма подадена жалба

Такса: безплатна услуга

Място: стая № 22 и 23, Отдел ОС

Отговорно лице: гл. екперт; мл. експерт

45. ЗПСК, Наредба за търговете и конкурсите, Заповед на кмета.

Правно основание: ЗОС, НРПУРОИ, Заповед на кмета за определяне спечелелия търга

Срок за изпълнение: в срока определен в обявата за провеждане на търга/конкурса

Такса: в размера определен в обявата за провеждане на търга/конкурса

Място: Стая № 22, Отдел ОС

Отговорно лице: гл. експерт

46. Връчване на заповед на спечелелия търга/конкурса участник.

Правно основание: ЗПСК, Наредба за търговете и конкурсите, Заповед на кмета за определяне спечелелия търга/конкурса

Срок за изпълнение: 14 дни от провеждане на търга

Такса: безплатна услуга

Място: стая № 22, Отдел ОС

Отговорно лице: гл. експерт

47. Подготовка и сключване на договор със спечелелия търга.

Правно основание: ЗПСК, Наредба за търговете и конкурсите, Заповед на кмета

Необходими документи: Съгласно условията на тръжната/конкурсната документация

Срок за изпълнение: до 30 дни, ако няма подадена жалба по заповедта по т.5.

Такса: безплатна услуга

Място: стая № 22, Отдел ОС

Отговорно лице: гл. експерт

48. Подготвяне и сключване на договор за разполагане на рекламно информационни елементи /РИЕ/. 

Молба по образец [ Размер на файла: 25.50kB ]

Правно основание: Наредба за рекламната дейност в Община Сливен

Необходими документи: Заявление до кмета по образец

Срок за изпълнение: до 14 дни/ до 30 дни, (при одобрение)

Такса: безплатна услуга

Място: стая № 22 на Отдел ОС

Отговорно лице: гл. експерт

49. Картотекиране на граждани.

Правно основание: ЗОС и Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Необходими документи: молба по образец, фактура за платена такса, декларация по чл.7, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани,настаняване под наем и продажба на общински жилища /по образец/, удостоверение за декларирани данни от ТДД, удостоверение от Службата по вписвания за извършени сделки с имоти,служебна бележка за доходи и други документи при необходимост.

Срок за изпълнение: 2 месеца

Такса: 6.00 лева

Място: за подаване на документи - Център за информационно и административно обслужване на гражданите ЦИАОГ и стая №23

Отговорно лице: Комисия по чл.3 от Наредба за условията за реда и установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

50. Издаване на настанителна заповед.

Правно основание: ЗОС и Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани,настаняване под наем и продажба на общински жилища

Необходими документи: декларация по чл.7 от Наредбата/ по образец/, и др. документи при необходимост

Срок за изпълнение: 10 дни

Такса: безплатна услуга

Място: стая № 23, Отдел ОС,

Отговорно лице: гл. експерт

51. Промяна на титуляр на настанителна заповед.

Правно основание: ЗОС, Наредбата за условията за реда и установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Необходими документи: молба, декларация по чл.7,ал.1 от Наредбата/ по образец/, и др. документи при необходимост

Срок за изпълнение: 2 месеца

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: безплатна услуга

Място: за подаване на документи - ЦИАОГ; за изпълнение - стая № 23, Отдел ОС

Отговорно лице: гл. експерт

52. Извършване на замени на общински жилища.

Правно основание: чл.17,ал.3 от Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани

Необходими документи: молба, фактури за платени наем и консумативи, декларация по чл.7 от Наредбата /по образец/, и др. документи при необходимост

Срок за изпълнение: 2 месеца

Такса: безплатна услуга

Място: за подаване на документи - ЦИАОГ; за изпълнение - стая № 23, Отдел ОС

Отговорно лице: гл. експерт 

53. Настаняване на граждани в резервния фонд на общината.

Правно основание: чл.45,ал.1 от ЗОС и чл.29 от Наредбата

Необходими документи: молба, декларация по чл.7 от Наредбата /по образец/, и др. документи при необходимост

Срок за изпълнение: 2 месеца

Такса: безплатна услуга

Място: за подаване на документи - ЦИАОГ; за изпълнение - стая № 23, Отдел ОС

Отговорно лице: гл. експерт

54. Настаняване в общински жилища на специалисти работещи в звена на бюджетна издръжка.

Правно основание: чл.42, ал.1, т.3 и чл.45а, ал.2 от ЗОС и чл.24 от Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани

Необходими документи: молба, декларация по чл.7 от Наредбата /по образец/ и др. документи при необходимост

Срок за изпълнение: 2 месеца

Такса: безплатна услуга

Място: за подаване на документи - ЦИАОГ; за изпълнение - стая № 23, Отдел ОС

Отговорно лице: гл. експерт 

55. Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани за покупка на жилище по ЗУПГМЖСВ, което да послужи пред комисия в друго населено място.

Правно основание: чл.2, ал.2 от ЗУПГМЖСВ

Необходими документи: молба - декларация, фактура за платена такса

Срок за изпълнение: 2 месеца

Такса: 6 лева

Място: за подаване на документи - стая № 23, Отдел ОС

Отговорно лице: членове на комисията по чл.3 от Наредба за условията за реда и установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наеми продажба на общински жилища

56. Разглеждане на постъпили жалби по изготвените проектосписък и окончателен списък на картотекирани крайнонуждаещи се от жилища граждани.

Правно основание: чл.8 ал.3 от Наредба за условията за реда и установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Необходими документи: жалба, подадена в законоустановения срок

Срок за изпълнение: 1 месец

Такса: безплатна услуга

Отговорно лице: Комисия по чл.3 от Наредба за условията за реда и установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

57. Издаване на служебна бележка на картотекираните граждани при отстъпване правото им на строеж върху общински парцели.

Правно основание: ЗОС, НРПУРОИ

Такса: безплатна услуга

Срок за изпълнение: 1 ден

Отговорно лице: гл. експерт, гл. специалисти

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен