Общностен център

Адрес: п.к. 8800, гр. Сливен, кв. „Ново село”, 
ул. „Пейо Яворов” № 68

тел.: 044/66 73 40

e-mail: obcsliven@gmail.com

Ръководител

Георги Петров


Обща информация

Общностен център – гр. Сливен е изграден по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност” на Община Сливен, финансиран по Проекта за социално включване – Световна банка - МТСП. В него се предоставят различни видове услуги – здравни, образователни, социални, психологически, юридически, за подкрепа на ранното детско развитие на деца от 0 до 7 годишна възраст.

Община Сливен изпълнява Проект BG05M9OP001-2.004-0057-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел е създаване на местно ниво на условия за устойчивост при прилагане на комплексен подход за повишаване качеството на живот на уязвими групи от населението, превенция на социалното им изключване и преодоляване ефектите на предаване на бедност между поколенията чрез интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства.


Видове услуги

1. Здравна консултация за деца

Услугата включва редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на деца от 0 до 7 годишна възраст като цели превенция на детската заболеваемост. Осигурява достъпност и мобилност на родители на деца, които са уязвими, изолирани, нямат общопрактикуващ лекар или не го посещават.


2. Формиране и развитие на родителски умения

Целта на услугата е повишаване на знанията и уменията на родители от уязвими групи по отношение на нуждите на децата, изграждането на подходяща семейна среда, създаване на връзката родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите с цел полагане на адекватни грижи за децата, съобразно специфичните потребности на най-ранното детско развитие.


3. Семейно консултиране и подкрепа

Целта на услугата е създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация на рисковите групи чрез подобряване на техните социални умения – общуване, търсене на работа, възможности за повишаване на квалификацията, улесняване на достъпа им до различни видове институции и услуги, както и засилване на мотивацията им за семейно планиране, чрез предоставяне на информация по въпроси като репродуктивно здраве, методи на контрацепция и др.


4. Ранна интервенция на уврежданията

Услугата предоставя подкрепа на деца с изоставане в развитието, увреждания, атипично поведение, социални и емоционални затруднения, или деца, при които има голяма вероятност за изоставане преди да тръгнат на училище. Целта е да се предотврати изоставянето или институционализирането на деца с увреждания, да се изградят специални умения за отглеждането им, както и да се подкрепят техните семейства за разбиране и насърчаване на развитието им.


5. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

Услугата се предоставя на деца с увреждания, подлежащи за записване в първи клас, а целта е оказване на подкрепа на децата със специфични образователни потребности за усвояване на знанията и уменията, които са необходими за успешна интеграция в масовото училище.

В общностния център e оборудвана сензорна стая за деца със специфични потребности и деца с увреждания. В нея се работи по посока на:

  • предизвикване на сетивата;
  • изграждане схема на тялото – знание за собственото тяло и включването му в определена дейност, история;
  • по-ефективно възприемане на сложна сетивна информация;
  • провокиране на интерес и устойчивост на вниманието;
  • решаване на двигателни проблеми чрез взаимодействието със средата и изпълнението на конкретна задача;
  • добро позициониране и позволява степенуване в увеличаването на издържливостта/силата, както и повтаряне на дейностите;
  • работа със страховете;
  • трудна адаптация в нова среда, приемане на правила

В сензорната стая се работи с деца със синдром на Даун, умствена изостаналост, хиперактивност, детска церебрална парализа, аутизъм, както и работа с деца лишени от внимение и затруднена житейска ситуация за компенсация на уменията, характерни на дадената възраст.

Стаята въздейства върху всички сетива на децата с музика, цветове, светлини и дава възможност на детето с игра да придобие характерни умения. Развива се фина моторика, когнитивни процеси, памет, концентрация и причинно-следствена връзка, концентрация на вниманието, комбинация око-ръка.

Достъпност