Бездомни животни и домашни любимци

Бездомни кучета

Домашни кучета


Протокол за извършено преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 декември 2022 г., 11:36:22, размер на файла: 726.88kB ]


Съобщение

От 11.03.2024 г. община Сливен има сключен договор с фирма "При Вет" ООД за извършване на услуги, включващи дейности по осигуряване на спешна ветеринарномедицинска помощ на болни и наранени бездомни животни, съгласно чл. 16 ал. 2 от Закона за защита на животните. Дейностите по Договора включват:

 1. Транспортиране на бедстващите животни до ветеринарномедицинско лечебно заведение.
 2. Извършване на общ клиничен преглед и всички необходими ветеринарномедицински изследвания и манипулации за установяване здравния статус на животното и назначаване на подходящо лечение.
 3. Осигуряване на престой в стационара на клиниката до завършване на лечебният курс по преценка на лекуващият лекар.

Ако намерите болно или наранено безстопанствено животно, обадете се в Община Сливен на тел: 044/611 262 или на тел: 112 за оказване на съдействие и осигуряване на спешна ветеринарномедицинска помощ.


Бездомни кучета

С Решение № 735 взето с Протокол № 25 от 16.09.2021 год. на Общински съвет Сливен e приета Програма и план на действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сливен за периода 2021 - 2025 г.

Програмата и планът са изготвени в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните и Наредба 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на РБ.

Основна цел на Програмата е установяване на дългосрочни и ефективни мерки, които ще доведат до овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сливен чрез: прилагане на механизми за ефективен контрол и намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, предвидени в българското законодателство и повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната кастрация и регистрация;

Потенциалният ефект от реализирането на настоящата програма ще доведе до овладяване на потокът от изоставени домашни животни, вследствие на масова регистрация и стимулиране на кастрацията им, намаляване на социалното напрежение, повишаване безопасността на гражданите, постигане на здравословна среда и намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания.

Няколко неща, с които може да помогнете да се реши проблема с бездомните кучета

 1. Кастрирайте бездомните кучета около вашия блок, двор или къща - обадете се в Община Сливен /тел.611262/ и поискайте животните от улицата около вас да бъдат кастрирани.
 2. Регистрирайте домашния си любимец в Община Сливен и платете данъка му. Ако не желаете да платите такса за домашно куче трябва да го кастрирате.
 3. Не изоставяйте домашните си любимци.
 4. Задомете бездомно куче – ако искате куче за двор, вила или вкъщи. Всяко бездомно куче се представя безплатно, срещу това че му осигурявате дом - кучетата са здрави, обезпаразитени, ваксинирани и кастрирани.

Разчитаме на вашето разбиране и съдействие


Домашни кучета

Регистрация на домашен любимец – куче

Съгласно Закона за местните данъци и такси и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на домашни кучета следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му.

След придобиване на куче собственикът трябва да подаде Декларация по утвърден образец и да заплати такса в дирекция "Местни данъци и такси" при община Сливен или в кметства и кметски наместничества на съответното населено място. Към декларацията се прилагат копие от ветеринарномедицинския паспорт на кучето – страниците с описание и идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар и при необходимост документ удостоверяващ целта на ползването му.

Таксата е в размер на 20.00 лева и се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

От заплащане на такса са освободени, след представяне на документ, собствениците на:

 1. кучета на лица с увреждания;
 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. кучета, използвани за опитни цели;
 4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
 5. кастрирани кучета;
 6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
 7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча;
 8. кучета с поставен микрочип, за първата година от неговото ветеринарномедицинско регистриране;

Това, че Вашето куче попада в някоя от категориите, освободени от такса, не означава, че сте освободени от задължението да направите административна регистрация на Вашия любимец

Партида на декларирано куче се закрива след подаване в община Сливен на заявление от собственика на кучето. Такса за притежаване на куче не се дължи от месеца, следващ месеца през който е подадено заявлението.

Административната регистрация се извършава от длъжностно лице в отдел "Екология" при Община Сливен. След подаване на декларация и заплащане на такса за притежаване на куче в дирекция "Местни данъци и такси", вие ще получите "Регистрационен талон за притежаване и отглеждане на куче" и ще научите какви са Вашите права и задължения според местната нормативна уредба. Регистрационният талон и ветеринарномедицинския паспорт на Вашето куче са документите, с които трябва да извеждате домашния си любимец извън дома.

При установяване на нерегистрирано куче, на собственика се съставя АУАН и се налага санкция по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Публичен регистър на домашните кучета на територията на община Сливен

Площадка за свободно движение на домашни кучета

Площадката за разходка на кучета е с площ 4 700 кв. м. и се намира на юг от парк "Юнак".

Площадка за разходка на кучета - координати, сателитна снимка

Инструкции за ползване:

 • Собствениците трябва да следят внимателно животните си и да не ги оставят сами на площадката.
 • Всички кучета трябва да бъдат регистрирани, здрави и да имат здравен паспорт с всички ваксини и текущи обезпаразитявания.
 • Всяко куче да бъде с телефонен номер на собственика.
 • Агресивни кучета не се допускат.
 • Деца под 8 години не се допускат.
 • Деца под 16 години трябва да бъдат с възрастен придружител.
 • Затваряйте всички врати докато влизате или излизате от площадката.
 • Длъжни сте да почистите веднага всички кучешки отпадъци и да ги изхвърлите в предвидените за целта кошчета.
 • Не е позволено внасянето на храна и напитки, както и пушенето вътре в площадката.
 • На територията на площадката не се допускат други видове животни.

Площадка за свободно движение на домашни кучета - инструкции за ползване

Площадка за свободно движение на домашни кучета - Парк

Телефони за обаждания:

 • Отдел "Екология" в община Сливен: 044/611 262
 • Дежурен в община Сливен: 044/663 066
Достъпност