Бездомни животни и домашни любимци

Бездомни кучета

Домашни кучета


Бездомни кучета

С Решение № 216 от 05.06. 2008 г. на Общински съвет – Сливен e приета Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сливен.

Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии.

В изпълнение на Програмата всяка година община Сливен сключва Договор с фирма за предоставяне на услуги с предмет "Намаляване на популацията на бездомните кучета". Основните дейности по Договора включват улавяне, обезпаразитяване външно и вътрешно, ваксиниране срещу бяс, кастриране на мъжки и женски кучета, маркиране с чип и ушна марка, връщане на място, евтаназия на агресивни и болни кучета и прибиране на трупове на умрели кучета и котки. Обработката на безстопанствените кучета става на принципите на масова кастрация по райони и във връзка с молби и сигнали на граждани.

Община Сливен има сключен Договор от 11.02.2019 г. с "Привет" ООД за "Намаляване популацията на бездомните кучета"

Няколко неща, с които може да помогнете много да се реши проблема с бездомните кучета

 1. Кастрирайте бездомните кучета около вашия блок, двор или къща - обадете се в Община Сливен /тел.611262/ и поискайте животните от улицата около вас да бъдат кастрирани.
 2. Регистрирайте домашния си любимец в Общината и платете данъка му. Ако не желаете да платите такса за домашно куче трябва да го кастрирате.
 3. Не изоставяйте домашните си любимци.
 4. Задомете бездомно куче – ако искате куче за двор, вила или вкъщи. Всяко бездомно куче се представя безплатно, срещу това че му осигурявате дом - кучетата са здрави, обезпаразитени, ваксинирани и кастрирани.

Разчитаме на вашето разбиране и съдействие


Домашни кучета

Регистрация на домашен любимец – куче

Съгласно Закона за местните данъци и такси и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на домашни кучета следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му.

В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът трябва да подаде Декларация по утвърден образец и да заплати такса в дирекция "Местни данъци и такси" /от източната страна на сградата на Общинска администрация/ при Община Сливен. Към декларацията се прилагат копие от ветеринарномедицинския паспорт на кучето – страниците с описание и идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар и при необходимост документ удостоверяващ целта на ползването му.

Таксата е в размер на 20.00 лева и се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Партида на декларирано куче се закрива след подаване в община Сливен на заявление от собственика на кучето. Такса за притежаване на куче не се дължи от месеца, следващ месеца през който е подадено заявлението.

Регистрацията се извършава от длъжностно лице в отдел "Екология" /стая 27/ при Община Сливен, след подаване от собствениците на кучета на декларация и заплащане на такса за притежаване на куче в дирекция "Местни данъци и такси".

При административната регистрация, данните за всяко домашно куче и неговия собственик се вписват в регистър. В резултат на това, Вие ще получите "Регистрационен талон за притежаване и отглеждане на куче" и ще научите какви са Вашите права и задължения според местната нормативна уредба. Регистрационният талон и ветеринарномедицинския паспорт на Вашето куче са документите, с които трябва да извеждате домашния си любимец извън дома.

От заплащане на такса са освободени, след представяне на документ, собствениците на:

 1. Кучета на инвалиди;
 2. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. Кучета, използвани за опитни цели;
 4. Кучета, използвани от Българския червен кръст;
 5. Ловни кучета;
 6. Кастрирани кучета;
 7. Кучета с поставен микрочип, за първата година от неговото ветеринарномедицинско регистриране;

Това, че Вашето куче попада в някоя от категориите, освободени от таксата, не означава, че сте освободени от задължението да направите административна регистрация на Вашия любимец

При установяване на нерегистрирано куче на собственика след направено предписание за регистрация в пет дневен срок на физическо лице се налага глоба от 20.00 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер на 50 лв.

Публичен регистър на домашните кучета на територията на община Сливен

Площадка за свободно движение на домашни кучета

Площадката за разходка на кучета е с площ 4 700 кв. м. и се намира на юг от парк "Юнак".

Площадка за разходка на кучета - координати, сателитна снимка

Инструкции за ползване:

 • Собствениците трябва да следят внимателно животните си и да не ги оставят сами на площадката.
 • Всички кучета трябва да бъдат регистрирани, здрави и да имат здравен паспорт с всички ваксини и текущи обезпаразитявания.
 • Всяко куче да бъде с телефонен номер на собственика.
 • Агресивни кучета не се допускат.
 • Деца под 8 години не се допускат.
 • Деца под 16 години трябва да бъдат с възрастен придружител.
 • Затваряйте всички врати докато влизате или излизате от площадката.
 • Длъжни сте да почистите веднага всички кучешки отпадъци и да ги изхвърлите в предвидените за целта кошчета.
 • Не е позволено внасянето на храна и напитки, както и пушенето вътре в площадката.
 • На територията на площадката не се допускат други видове животни.

Площадка за свободно движение на домашни кучета - инструкции за ползване

Площадка за свободно движение на домашни кучета - Парк

Телефони за обаждания:

 • Отдел "Екология" в община Сливен: 044/611 262
 • Дежурен в община Сливен: 044/663 066
Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен