Нейонизиращи лъчения

Нейонизиращите лъчения в обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на контрол от РЗИ Сливен, която провежда мониторинг от 2014 г. Базовите станции на мобилните оператори и радиопредавателните кули, като източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение и подлежат на регистрация и държавен здравен контрол. На територията на град Сливен са регистрирани 104 обекта за 2016 г.

Информация за обектите източници на нейонизиращи лъчения на територията на гр. Сливен може да се види от подробен доклад на интернет страницата на РЗИ Сливен: http://rzi-sliven.org/analizi/

Достъпност