Новини

СЪОБЩЕНИЕ

[08.11.2023 г.]

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка за дейностите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2024 година.
Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на на община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1 или на следния e-mail адрес: kmet@sliven.bg

Съдържание на документацията:
Доклад и Проект на решение
Дата на откриване: 08.11.2023 г.
Дата на приключване: 07.12.2023 г.
Форма: Писмена консултация
Вносител: Румен Иванов
Вр. И. Д. Кмет на община Сливен
съгласно решение 1775/19.10.2023 г.на ОбС

Приложения

Доклад относно План-сметка за дейностите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2024 година
[ Дата на публикуване: 08 ноември 2023 г., 13:59:29, размер на файла: 6.22MB ]

Достъпност